DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 6 grudnia 2017 r

Z niniejszej Witryny mogą korzystać wyłącznie osoby, które osiągnęły wiek, w którym zgodnie z prawem dozwolone jest spożywanie alkoholu w kraju ich zamieszkania. Osoby, które nie osiągnęły wieku, w którym zgodnie z prawem dozwolone jest spożywanie alkoholu w kraju lub na terytorium ich zamieszkania, lub w kraju lub na terytorium, gdzie wejście na niniejszą Witrynę jest zabronione, są proszone o natychmiastowe jej opuszczenie.

Poprzez wejście na Witrynę użytkownik potwierdza, że obowiązują go niniejsze warunki korzystania (“Warunki Korzystania”), które staną się skuteczne niezwłocznie z chwilą pierwszych na niej odwiedzin. Użytkownik proszony jest o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszych Warunków przed wejściem na Witrynę i korzystaniem z niej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody i nie akceptuje niniejszych Warunków Korzystania bez ograniczeń lub zastrzeżeń, proszony jest o opuszczenie Witryny.  

Brown-Forman to grupa firm, kierowana przez Brown-Forman Corporation w Stanach Zjednoczonych i lokalne podmioty na całym świecie. Brown-Forman (“Spółka”) może zmienić niniejsze Warunki Korzystania w każdym czasie poprzez aktualizację ich obecnego brzmienia. Informację o dacie ostatniej aktualizacji Warunków Korzystania można znaleźć obok wpisu "DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI" umieszczonego u góry Warunków Korzystania. Przyjmuje się, że kontynuacja korzystania przez użytkownika z Witryny jest równoznaczna z akceptacją przez niego zaktualizowanych lub zmienionych warunków. W braku zgody na zmienione lub zaktualizowane warunki użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Witryny.    

Za wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 8 Warunków Korzystania, w razie jakiegokolwiek konfliktu postanowień Warunków Korzystania z jakimikolwiek postanowieniami zawartymi na Witrynie, postanowienia Warunków Korzystania będą rozstrzygające.

1.         Korzystanie w ograniczonym zakresie.

Witryna należy do Spółki i jest przez nią administrowana. O ile Spółka nie dokona odmiennych postanowień w formie pisemnej, treść Witryny, w tym w szczególności wszelkie znaki towarowe, wzory, znaki graficzne, teksty, wizerunki oraz znajdujące się na niej materiały audio i wideo, stanowią własność intelektualną Spółki lub jej podmiotów powiązanych (“Materiały Zastrzeżone Spółki”). Materiały Zastrzeżone Spółki są chronione przez przepisy prawa polskiego i prawa obowiązujące w innych krajach na całym świecie oraz na podstawie międzynarodowych umów i traktatów – w szczególności ochronę zapewniają im ustawy o prawie autorskim i własności przemysłowej. Użytkownik nie może usuwać z Materiałów Zastrzeżonych Spółki żadnych informacji o właścicielu lub not dotyczących praw autorskich. Użytkownik nie może także publikować, dystrybuować, przekazywać w trybie online lub offline lub wykorzystywać Materiałów Zastrzeżonych Spółki w inny sposób, w celach publicznych lub handlowych, bez uprzedniej i jednoznacznej pisemnej zgody Spółki. Pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszych Warunków Korzystania, a także wyłącznie na czas, gdy Spółka umożliwia użytkownikowi dostęp do Witryny i zezwala mu na korzystanie z niej, użytkownik może pobrać jeden (1) egzemplarz określonych materiałów z Witryny do użytku własnego, lecz nie w celach handlowych, pod warunkiem, że zgodzi się on zastosować do różnych ograniczeń obejmujących w szczególności wzmianki dotyczące praw autorskich zawarte w takich materiałach lub z nimi związane, w tym m.in. informacje o autorstwie, noty dotyczące praw autorskich, informacje o znakach towarowych lub inne ograniczenia w dowolnym pobieranym przez użytkownika materiale.

2.         Korzystanie z informacji /materiałów. 

Użytkownik może wydrukować lub zlecić osobie trzeciej wydrukowanie wszelkich nadających się do pobrania informacji lub materiałów oferowanych na Witrynie, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie z sześciu podanych poniżej warunków:

-       Materiały lub informacje są potrzebne użytkownikowi wyłącznie w celach prywatnych, a nie w celach bezpośrednio lub pośrednio handlowych;

 -       Użytkownik korzysta z materiałów w celach dozwolonych prawem;

 -       Z materiałów lub informacji nie zostanie usunięta żadna informacja dotycząca praw autorskich lub innych praw lub własności osób trzecich;

 -       Użytkownik nie będzie rościł sobie żadnych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, własności lub innych uprawnień, udziałów lub praw w odniesieniu do materiałów lub informacji;

-       Użytkownik mieszka w kraju lub na terytorium, na którym dozwolone jest spożywanie alkoholu; oraz

-       Użytkownik jest w wieku, w którym legalnie może spożywać alkohol zgodnie z prawem kraju lub terytorium jego zamieszkania, albo jest w wieku, w którym uzyskał zdolność do dokonywania czynności prawnych w kraju jego zamieszkania, w zależności, od tego, które ograniczenie wiekowe jest wyższe.

3.         Ograniczona licencja.

Z wyjątkiem ograniczonej licencji do pobierania i drukowania niektórych materiałów / informacji z Witryny wyłącznie w celach prywatnych, z wyłączeniem celów handlowych, użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z Materiałów Zastrzeżonych Spółki. Wszystkie prawa związane z Materiałami Zastrzeżonymi Spółki pozostają wyłączną własnością Spółki lub jej podmiotów powiązanych.

4.         Informacje przedstawione za pośrednictwem Witryny.

Zasady przekazywania przez użytkownika informacji za pośrednictwem Witryny są zawarte w ustalonym przez Spółkę oświadczeniu dotyczącym zasad zachowania prywatności i ochrony danych osobowych (Zasady Zachowania Prywatności), a niniejsze Warunki Korzystania obejmują przez odniesienie warunki Zasad Zachowania Prywatności. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w związku z korzystaniem z Witryny są zgodne z prawdą, dokładne i kompletne, oraz że użytkownik zachowa i będzie aktualizował takie informacje w miarę potrzeby, tak, aby pozostały one zgodne z prawdą, dokładne i kompletne.

5.         Rejestracja; Nazwy i hasła użytkownika.

Dostęp do niektórych stron Witryny może być okresowo zastrzeżony dla zarejestrowanych użytkowników. Zgodnie z trybem rejestracji użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się w Spółce w celu uzyskania dostępu do niektórych stron Witryny. W związku z rejestracją Spółka może odmówić użytkownikowi, a użytkownik nie będzie mógł używać, nazwy użytkownika lub adresu mailowego, który należy do innej osoby lub jest już przez nią używany; który może być uznany jako określający inną osobę; który narusza własność intelektualną lub inne prawa dowolnej osoby; który jest obraźliwy; lub którego Spółka nie zatwierdzi z jakichkolwiek innych przyczyn wyłącznie według własnego uznania. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w poufności każdego hasła, którego może używać w celu uzyskania dostępu do Witryny, i jednocześnie potwierdza, że nie przeniesie swojego hasła lub nazwy użytkownika i nie użyczy dostępu do Witryny osobie trzeciej ani w żaden inny sposób nie umożliwi jej korzystania z Witryny, do czego jest uprawniony. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie czynności (w tym za informacje przekazywane w związku z wykonywaniem takich czynności) oraz za pozostałe korzystanie z Witryny związane z jego nazwą użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o każdym nieautoryzowanym użyciu jego hasła lub nazwy użytkownika lub Witryny, oraz do zapewnienia, że wyloguje się i wyjdzie ze swojego konta w Witrynie (w stosownych przypadkach) na zakończenie każdej sesji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane niewykonaniem przez użytkownika któregokolwiek z powyższych obowiązków.

6.         Zasady postępowania.

Spółka oczekuje od użytkowników Witryny przestrzegania prawa oraz uszanowania praw i godności innych. Użytkownik, który korzysta z Witryny zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów ustaw, rozporządzeń i innych aktów. Ponadto, użytkownik może korzystać z Witryny pod warunkiem przestrzegania zasad postępowania określonych w niniejszym punkcie, a nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować odebraniem dostępu do Witryny w trybie określonym w punkcie 15 (Postanowienia różne) poniżej.

Użytkownik zobowiązuje się, że:

 • Nie będzie umieszczał, przekazywał lub w inny sposób udostępniał za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią:
  • żadnych informacji lub materiałów, które są lub mogą, lub których umieszczenie, przekazanie lub stosowanie jest lub może: (a) stanowić zagrożenie, napastowanie, poniżanie, może cechować się nienawiścią lub stanowić zastraszenie; (b) może mieć charakter oszczerstwa lub szkalowania; (c) mieć charakter oszustwa lub czynu niedozwolonego; (d) mieć charakter obsceniczny, skandaliczny, nieprzyzwoity, pornograficzny lub w inny sposób być niedopuszczalne; (e) być chronione prawem autorskim, prawami ze znaku towarowego, tajemnicą handlową, prawami z materiałów reklamowych lub wynikającymi z ochrony prywatności lub innymi prawami zastrzeżonymi; (f) stanowić opis, przedstawienie lub aprobatę nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu; lub (g) stanowić opis, przedstawienie lub aprobatę nieodpowiedniego postępowania w trakcie spożywania lub po spożyciu alkoholu, np. prowadzenia pojazdu mechanicznego;
  • żadnych materiałów dających podstawy do powstania odpowiedzialności karnej lub cywilnej; zachęcających do działań stanowiących przestępstwo karne; lub zachęcających do lub stanowiących instruktaż popełniania niezgodnych z prawem czynności lub czynności takich jak “haking (piractwo informatyczne, piractwo komputerowe),” “kraking (łamanie zabezpieczeń),” lub “phreaking (nielegalne uzyskiwanie połączeń telefonicznych, łamanie zabezpieczeń sieci telefonicznych)”;
  • wirusa, robaka, trojana, jaja wielkanocnego (Easter egg), bomby zegarowej, programów szpiegujących, lub innego kodu, pliku lub programu komputerowego, który jest szkodliwy lub inwazyjny lub może lub ma na celu uszkodzenie, przejęcie kontroli, uniemożliwienie działania, zakłócenie lub przerwanie działania komputera, oprogramowania lub sprzętu, lub monitorowanie korzystania z nich;
  • niezamawianych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, “nachalnych reklam rozsyłanych pocztą elektroniczną (junk mail),” “spamu,” “listów rozsyłanych systemem łańcuszkowym,” “planów piramid” lub okazji do inwestowania lub innych form pozyskiwania klientów, niezatwierdzonych jednoznacznie z góry przez Spółkę;
  • żadnych informacji umożliwiających identyfikację innej osoby, bez uprzedniej zgody takiej osoby;
  • żadnych materiałów, informacji o charakterze niepublicznym, dotyczących dowolnej spółki bez właściwego zezwolenia na ich przekaz.
 • Nie będzie korzystał z Witryny w celach nielegalnych lub w celu dokonania oszustwa.
 • Nie będzie korzystał z Witryny w celu szkalowania, zniesławiania, ubliżania, napastowania, dręczenia, śledzenia, prześladowania, grożenia lub w inny sposób naruszania praw osobistych innych osób, w tym m.in. prawa do ochrony prywatności lub prawa do komercyjnego wizerunku, lub w celu zbierania i gromadzenia informacji o użytkownikach Witryny.
 • Nie będzie podawał się za osobę lub podmiot, w tym m.in. za przedstawiciela Spółki; składał fałszywych oświadczeń lub wprowadzał w błąd w inny sposób odnośnie swoich powiązań z dowolną osobą lub podmiotem w związku z Witryną; lub wyrażał zdania lub sugerował, że Spółka aprobuje jego oświadczenia.
 • Nie będzie zakłócał lub przerywał funkcjonowania Witryny lub serwerów lub sieci używanych w celu udostępniania Witryny; lub naruszał wymogów, procedur, zasad postępowania lub przepisów dotyczących takich sieci.
 • Nie będzie ograniczał lub zabraniał innej osobie korzystania z Witryny (w tym m.in. poprzez piractwo informatyczne, piractwo komputerowe (haking) lub niszczenie jakiejkolwiek części Witryny).
 • Nie będzie korzystał z Witryny reklamując lub składając oferty sprzedaży lub kupna towarów lub usług w celach komercyjnych bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 • Nie będzie odtwarzał, powielał, kopiował, sprzedawał, odprzedawał, podawał odnośnika do Witryny lub wykorzystywał jakiejkolwiek części Witryny lub wejścia na nią.
 • Dokonywał modyfikacji, adaptacji, translacji, inżynierii wstecznej, dekompilacji lub deasemblował żadnej części Witryny.
 • Nie będzie usuwał informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności z Witryny lub materiałów pochodzących z Witryny.
 • Nie będzie ramkował lub wykonywał kopii lustrzanej żadnej części Witryny.
 • Nie będzie tworzył bazy dany poprzez pobieranie i przechowywanie treści Witryny.
 • Nie będzie używał żadnego robota, pająka, aplikacji służącej do szukania/ wyszukiwania ośrodków lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń do wyszukiwania, sporządzania indeksów (index), przeprowadzania technik “scrape”, “wyszukiwania danych (data mine)” lub w inny sposób gromadził treści Witryny lub odtwarzał lub pomijał struktury nawigacyjnej lub prezentacji Witryny bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

 Ponadto, użytkownik przyjmuje do wiadomości i poświadcza, że on sam (a nie Spółka) jest zobowiązany do uzyskania i utrzymywania łączności, szerokiego pasma, sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług niezbędnych do wejścia na Witrynę i korzystania z niej, oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z powyższymi usługami i towarami.

Jeżeli Spółka zostanie zawiadomiona o jakichkolwiek informacjach lub materiałach umieszczonych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią, które to informacje lub materiały mogą powodować naruszenie prawa, innej regulacji lub praw osób trzecich, w tym m.in. praw wynikających z prawa autorskiego i zakazów zniesławiania, pomawiania, naruszania prywatności lub niniejszych Warunków Korzystania, Spółka będzie miała prawo, lecz nie obowiązek, zlikwidowania lub zablokowania dostępu do w/w informacji lub materiałów.    

7.         Fora i Prezentacje.

Spółka może oferować funkcje za pośrednictwem Witryny, które umożliwiają użytkownikowi publiczne umieszczanie informacji, zdjęć oraz innych materiałów i obrazów (łącznie zwanych dalej “Forami”). Wszystkie zasady postępowania zawarte w punkcie 6 powyżej obowiązują w odniesieniu do Forów. Ponadto, użytkownik nie może bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki, używać Forów w celach komercyjnych, w tym w celu promocji lub reklamy produktów, usług lub korzystania z okazji, a także nie może wykorzystywać Forów w celu nakłaniania innych osób odwiedzających Witrynę lub jej użytkowników do odwiedzania, przystąpienia do, subskrypcji lub zarejestrowania się w internetowym serwisie handlowym lub innej organizacji.

W przypadku przekazania lub udostępnienia przez użytkownika jakichkolwiek informacji, zdjęć lub innych materiałów i obrazów za pośrednictwem Forów lub w inny sposób za pośrednictwem Witryny (“Prezentacje”), użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w/w Prezentacje nie będą zastrzeżone i poufne, mogą być podane do wiadomości publicznej i wykorzystywane przez Spółkę bez ograniczeń. Użytkownik udziela Spółce ogólnoświatowych, wolnych od opłat licencyjnych i niewyłącznych: licencji i prawa z możliwością udzielania dalszych sublicencji, bez wynagrodzenia dla użytkownika, do korzystania, odtwarzania, dystrybuowania (wielopoziomowo), adaptowania (w tym m.in. edytowania, modyfikowania, translacji i zmiany formatu), tworzenia dzieł pochodnych, transmisji, publicznego wyświetlania, publicznego wystawiania, przedstawiania cyfrowego, wykonywania, zlecania wykonania, sprzedaży, oferowania do sprzedaży oraz importowania wszelkich Prezentacji we wszystkich mediach znanych obecnie lub utworzonych w przyszłości, w dowolnych celach, w tym komercyjnych lub innych. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne prawa w celu udzielenia praw i licencji przyznanych w niniejszym punkcie w związku ze wszystkimi Prezentacjami, oraz że zgłoszenie przez niego Prezentacji za pośrednictwem Forów lub w inny sposób za pośrednictwem Witryny jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami, zasadami i innymi regulacjami. Użytkownik zobowiązuje się także do niewykonywania w stosunku do Spółki żadnych “praw osobistych” lub innych praw w związku z przypisywaniem autorstwa lub integralnością materiałów dotyczących dowolnej Prezentacji, której użytkownik może dokonać zgodnie z obowiązującym prawem lub na podstawie teorii prawa w sposób powodujący ograniczenie korzystania z praw udzielonych na podstawie niniejszej licencji. Niniejsza licencja została udzielona na okres 5 lat i następnie będzie podlegała automatycznie przedłużeniu na czas nieokreślony. Postanowienia niniejszego punktu będą obowiązywały po wypowiedzeniu niniejszych Warunków Korzystania z dowolnych przyczyn.

Spółka zastrzega sobie prawo, wyłącznie według własnego uznania, do edytowania dowolnej Prezentacji i zadecydowania o zamieszczeniu lub niezamieszczeniu Prezentacji na Forach lub w inny sposób na Witrynie. Fora zawierają opinie, oświadczenia lub inne treści przekazane przez osoby trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikowanie, sortowanie, monitorowanie lub weryfikację treści, w tym za dokładność, wiarygodność lub zgodność treści z prawem autorskim lub innymi prawami. Wszelkie opinie, oświadczenia lub inne materiały udostępnione przez osoby trzecie za pośrednictwem Forów lub w inny sposób za pośrednictwem Witryny należą do osób trzecich, a nie do Spółki, przy czym Spółka nie zatwierdza żadnych w/w opinii, oświadczeń lub materiałów. Spółka może w każdym czasie usunąć wszelki budzące zastrzeżenia oświadczenia lub inne treści z Witryny w przypadku gdy jej zdaniem będzie to uzasadnione. Użytkownik powinien przyjąć do wiadomości, że usunięcie lub edycja jakiejkolwiek Prezentacji lub innych materiałów może nie nastąpić natychmiast.

Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie kontroluje i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania (w tym m.in. ponownej publikacji) lub niewłaściwego korzystania przez osobę trzecią z informacji podanych dobrowolnie do wiadomości publicznej za pośrednictwem Forów lub innej części Witryny. 

8.         Promocje.

Wszelkie losowania nagród, konkursy lub podobne promocje udostępniane za pośrednictwem Witryny mogą podlegać określonym zasadom obowiązującym odrębnie od niniejszych Warunków Korzystania. Użytkownik biorący udział w losowaniu nagród, konkursie lub promocji zobowiązuje się przestrzegać w/w zasad, które mogą być odmienne od warunków określonych w niniejszym dokumencie. Spółka zachęca użytkownika do zapoznania się z takimi zasadami (o ile zostały przewidziane) oraz Oświadczeniem dotyczącym zasad zachowania prywatności i ochrony danych osobowych, które będą dodatkowo, poza niniejszymi Warunkami Korzystania, regulowały kwestie przekazywanych przez użytkownika informacji w związku z powyższymi działaniami. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami w/w zasad a niniejszymi Warunkami Korzystania, obowiązujące będą warunki zasad.

9.         Odesłania do, lub z innych witryn.

O ile Spółka nie zamieści jednoznacznej odmiennej informacji na Witrynie, Spółka nie jest powiązana lub w inny sposób stowarzyszona z administratorami witryn należących do osób trzecich, na których są odesłania (linki) do Witryny lub z Witryny. Spółka zrzeka się w sposób wyraźny wszelkiej odpowiedzialności z tytułu dokładności, treści lub dostępności informacji zamieszczonych na witrynach należących do osób trzecich, na których są odesłania do Witryny lub z Witryny. Spółka nie może zapewnić, że produkty lub usługi udostępnione za pośrednictwem witryn należących do osób trzecich, na których są odesłania do Witryny lub z Witryny, spełnią oczekiwania użytkownika, ze względu na to, że witryny te są własnością niezależnych podmiotów i są przez nie obsługiwane. Spółka nie zatwierdza żadnych produktów lub usług, a także nie podjęła żadnych działań w celu potwierdzenia dokładności lub rzetelności informacji udostępnionych na witrynach należących do osób trzecich. Nie składamy żadnych zapewnień lub oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa informacji (w tym m.in. dotyczących kart kredytowych lub innych kart płatniczych oraz innych danych osobistych), które użytkownik może przekazać osobie trzeciej, lub być poproszony o ich przekazanie takiej osobie, za pośrednictwem witryny należącej do osoby trzeciej lub w inny sposób.

UŻYTKOWNIK POŚWIADCZA, ŻE BĘDZIE KORZYSTAŁ Z WITRYN I ZASOBÓW NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH ORAZ TREŚCI, INFORMACJI, DANYCH, REKLAM, PRODUKTÓW, USŁUG LUB MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIONYCH NA W/W WITRYNACH LUB W W/W ZASOBACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM, NA WŁASNE RYZYKO I NA WARUNKACH, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z POWYŻSZYCH WITRYN I ZASOBÓW.

Spółce przysługuje prawo do zablokowania w każdym czasie i według własnego uznania, odesłać do Witryny za pomocą środków technicznych lub innych, bez uprzedniego zawiadomienia.

10.       Wyłączenie odpowiedzialności.

Chociaż Spółka będzie starała się zapewnić rzetelność informacji zamieszczanych na Witrynie, nie może ona zagwarantować, że materiały dostępne na Witrynie będą dokładne i kompletne. Spółka może w każdym czasie bez zawiadomienia wprowadzić zmiany do materiałów na Witrynie lub przedstawianych na niej produktów lub cen. Materiały zamieszczone na Witrynie mogą być nieaktualne, a Spółka nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. W możliwie najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie Spółka przekazuje użytkownikowi Witrynę w taki sposób, że zostają wyłączone wszelkie rękojmie, oświadczenia, zapewnienia, warunki oraz inne zasady (w tym m.in. warunki wynikające z przepisów prawa).

W przypadku powzięcia przez użytkownika wiadomości o jakiejkolwiek nieautoryzowanej zmianie wprowadzonej na Witrynie przez osobę trzecią, użytkownik proszony jest o skontaktowanie się ze Spółką na adres mailowy podany w punkcie 16 (Kontakt ze Spółką) i przedstawienie materiału/ -ów, którego/ -ych dotyczy nieautoryzowana zmiana oraz podanie URL lub lokalizacji na właściwej Witrynie, na której pojawia się taki/ -ie materiał/ -y.

11.       Ograniczenie odpowiedzialności.

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 12 (Zabezpieczenie), Spółka, inna strona (zaangażowana lub nie w tworzenie, utrzymanie lub zapewnianie dostępu do Witryny), którakolwiek ze spółek grupy Spółki oraz ich członkowie władz, dyrektorzy, pracownicy, wspólnicy lub agenci i przedstawiciele wyłączają wszelką odpowiedzialność, niezależnie od jej rozmiaru i rodzaju, z tytułu strat lub szkód, które może ponieść użytkownik lub osoba trzecia (w tym w szczególności, z tytułu szkody bezpośredniej, utraty zysków, renomy, danych, kontraktów, dysponowania środkami pieniężnymi, utraty lub szkody wynikającej lub związanej w jakikolwiek sposób z przerwaniem działalności, a także z tytułu szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym, w tym m.in. zaniedbania, umowy lub powstałych w inny sposób) w związku z Witryną, niemożliwością korzystania z Witryny, wynikami korzystania z Witryny, innymi witrynami połączonymi z Witryną lub materiałami zamieszczonymi na takich witrynach, w tym m.in. utratą lub szkodą spowodowaną wirusami, które mogą uszkodzić sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne mienie użytkownika w następstwie wejścia przez użytkownika, używania lub przeglądania Witryny przez użytkownika lub pobierania przez niego materiałów z Witryny lub z witryn połączonych z Witryną. Żadne postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach Korzystania nie ograniczają odpowiedzialności Spółki z tytułu: (i) śmierci lub uszkodzenia ciała; (ii) oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd; lub (iii) wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu lub ograniczeniu na mocy przepisów prawa.

12.       Zabezpieczenie.

Użytkownik pokryje wszelkie szkody, zabezpieczy, podejmie się obrony i zwolni Spółkę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, wszczętych postępowań sądowych, wezwań, żądań, podstaw roszczeń oraz innych postępowań wynikających lub związanych z (“Roszczenia”): (a) korzystaniem przez użytkownika, niemożliwością korzystania lub wykonywaniem działań w związku z Witryną; (b) naruszeniem niniejszych Warunków Korzystania lub innych warunków lub zasad działalności Spółki przez użytkownika lub za pośrednictwem jakiegokolwiek konta, które użytkownik posiada na Witrynie; (c) dowolną transakcją; (d) domniemaniem naruszenia prawa własności intelektualnej, ochrony prywatności lub innych praw osób trzecich w następstwie udostępnienia Prezentacji lub innych materiałów za pośrednictwem Witryny; lub (e) naruszeniem przez użytkownika praw osoby odwiedzającej Witrynę, użytkownika lub klienta Witryny lub dowolnej osoby trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Spółce na jej wezwanie wszelkie szkody, straty, koszty wykonania orzeczeń, opłat, grzywien, kar i innych wydatków poniesionych przez Spółkę (w tym honorariów pełnomocników i kosztów sądowych) w następstwie Roszczenia / Roszczeń.

13.       Zablokowanie dostępu i egzekwowanie praw.

Użytkownik potwierdza, że Spółka może, według wyłącznie własnego uznania, zablokować dostęp lub możliwość korzystania przez użytkownika z Witryny w każdym czasie i z dowolnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku, gdy zdaniem Spółki użytkownik naruszył lub postępował niezgodnie z literą lub charakterem niniejszych Warunków Korzystania (w tym m.in. gdy użytkownik nie przestrzegał zasad postępowania określonych w punktach 6 i 7 (Zasady postępowania; Fora i Prezentacje) powyżej). Po zablokowaniu dostępu i możliwości korzystania przez użytkownika z Witryny, użytkownik traci prawo korzystania z Witryny w trybie natychmiastowym. Użytkownik potwierdza, że zablokowanie dostępu i możliwości korzystania z Witryny może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia, oraz że Spółka może w trybie natychmiastowym dezaktywować lub usunąć dowolną nazwę i/lub hasło użytkownika używane przez użytkownika lub przekazane mu, oraz wszelkie odnośne informacje i pliki z tym związane, i/lub zablokować dalszy dostęp do takich informacji lub plików. Użytkownik potwierdza, że Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec użytkownika lub osoby trzeciej z tytułu zablokowania im dostępu do Witryny lub w/w informacji lub plików i nie będzie zobowiązana do udostępnienia ich użytkownikowi po zablokowaniu dostępu. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które jej zdaniem będą potrzebne lub właściwe do wyegzekwowania i/lub zbadania zgodności z niniejszym Warunkami Korzystania (w tym w szczególności w związku z procesem sądowym dotyczącym korzystania przez użytkownika z Witryny i/ lub roszczeniem osoby trzeciej utrzymującej, że użytkownik korzystał z Witryny niezgodnie z prawem lub naruszył prawa osoby trzeciej).

14.       Prawo właściwe.

Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu Stanów Zjednoczonych lub krajowi, w którym znajduje się lokalny podmiot. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Korzystania lub ich dotyczące lub związane z korzystaniem (lub niemożliwością korzystania) z Witryny przez użytkownika odbędzie się w Stanach Zjednoczonych lub w kraju podmiotu lokalnego.

15.       Postanowienia różne.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Korzystania będzie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z dowolnych przyczyn niewykonalne, będzie ono uznane za odrębne w stosunku do niniejszych Warunków Korzystanie i nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych warunków. Niniejsze Warunki Korzystania nie ustanawiają, i nie będą interpretowane jako ustanawiające jakąkolwiek spółkę osobową, spółkę joint venture, stosunek wiążący pracodawcę i pracownika, agencji, przedstawicielstwa lub wiążący franczyzodawcę i franczyzobiorcę pomiędzy użytkownikiem i Spółką. Użytkownik nie może dokonać cesji, przeniesienia lub udzielić dalszej licencji dotyczącej wszystkich lub niektórych praw użytkownika wynikających z niniejszych Warunków Korzystania bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Żadne odstąpienie przez jedną ze stron od wykonania praw w związku z naruszeniem lub niedotrzymaniem zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Korzystania nie będzie uznane za odstąpienie od wykonania praw w związku z wcześniejszym lub późniejszym naruszeniem lub niedotrzymaniem w/w zobowiązań. Wszelkie nagłówki lub tytuły punktów zawarte w niniejszych Warunkach Korzystania zostały zamieszczone wyłącznie w celu ułatwienia i w żaden sposób nie tłumaczą i nie stanowią objaśnienia dowolnego punktu lub zawartego w nim postanowienia. Niniejsze Warunki Korzystania włącznie ze wszystkimi umowami i oświadczeniami przewidzianymi w nich i włączonymi poprzez odniesienie, stanowią całość porozumienia pomiędzy Spółką i użytkownikiem w ich przedmiocie, i o ile nie przewidziano w nich inaczej, zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne pisemne lub ustne umowy i porozumienia dotyczące ich przedmiotu. Zawiadomienia przeznaczone dla użytkownika mogą być wysłane (lub może być wysłany odsyłacz do zawiadomienia) na Witrynie pocztą elektroniczną lub listownie, według uznania Spółki. Użytkownik potwierdza, że bez żadnych ograniczeń drukowana wersja niniejszych Warunków Korzystania oraz jakiegokolwiek zawiadomienia wysłanego do użytkownika w formie elektronicznej będzie dopuszczona w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie niniejszych Warunków Korzystania lub w związku z nimi, w takim samym zakresie i pod takimi samymi warunkami, jakie obowiązują w przypadku innych dokumentów i zapisów handlowych, które zostały pierwotnie wytworzone i zachowane w formie druku.

16.       Kontakt ze Spółką.

W przypadku wszelkich pytań dotyczących Witryny lub niniejszych Warunków Korzystania użytkownik proszony jest o kontakt za pomocą [email protected] Należy zwrócić uwagę na to, że przekazywanie wiadomości pocztą elektroniczną może nie być do końca bezpieczne. W związku z tym użytkownik nie powinien umieszczać w korespondencji elektronicznej wysyłanej do Spółki żadnych informacji na temat kart kredytowych lub innych kart płatniczych, ani żadnych informacji wrażliwych.

©2018 Brown-Forman Corporation.  Wszystkie prawa zastrzeżone.


United States

Claims of Copyright Infringement.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law.  If you believe in good faith that materials available on the Website infringe your copyright, you (or your agent) may send the Company a notice requesting that it remove the material or block access to it.  If you believe in good faith that someone has wrongly filed a notice of copyright infringement against you, the DMCA permits you to send a counter-notice. Notices and counter-notices must meet the then-current statutory requirements imposed by the DMCA. See https://www.copyright.gov/ for details.  Notices and counter-notices should be sent to: Brown-Forman Brands, attn: Copyright Agent, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903 USA, Telephone 415-446-5225, Fax 415-446-5230, email: [email protected]. We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice.

Important Note to new Jersey Consumers.

If you are a consumer residing in New Jersey, the following provisions of this Terms of Use do not apply to you (and do not limit any rights that you may have) to the extent that they are unenforceable under New Jersey law: (a) in Section 12 above, the disclaimer of liability for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages of any kind (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code and New Jersey Consumer Fraud Act; (b) in Section 12 above, the limitation on liability for lost profits, loss of use, loss of data, loss of other intangibles, loss of security of information, or unauthorized interception of information (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Identity Theft Protection Act and New Jersey Consumer Fraud Act); (c) in Section 12 above, application of the limitations of liability to the recovery of damages that arise under contract, tort (including negligence) or any other theory (for example, to the extent such damages are recoverable by a consumer under New Jersey law, including the New Jersey Products Liability Act); (d) in Section 13 above, the requirement that you indemnify Company (for example, to the extent the scope of such indemnity is prohibited under New Jersey law); (e) in Section 15 above, the Kentucky governing law provision (for example, to the extent that your rights as a consumer residing in New Jersey are required to be governed by New Jersey law); and (f) in Section 15 above, the provision requiring claims or causes of action to be brought within one (1) year (for example, to the extent that New Jersey law provides consumers with a longer period in which to bring such an action).

California Transparency in Supply Chains Act

On January 1, 2012, the Transparency in Supply Chains Act came into effect which requires certain retailers and manufacturers doing business in California to publicly disclose their efforts, if any, to eradicate slavery and human trafficking from their supply chains.

We do not use any forced labor in our operations and we expect the same of our business partners and suppliers.  Accordingly, all of our employees are charged with identifying and working with reputable suppliers that are committed to complying with all federal, state, and foreign laws regarding labor practices.

When we source from suppliers, we typically do so from suppliers located in the United States, and we typically do not engage suppliers from countries with an increased risk of human trafficking and slavery. We monitor supplier behavior and compliance to ensure that our suppliers meet our high standards.  It is our policy to cease doing business with any supplier who participates in human trafficking or forced labor practices. If we discover a concern with one of our suppliers, we may require appropriate corrective action or terminate the relationship.

We have and are continuing to educate our employees who are involved in the procurement of goods and services about the Transparency in Supply Chains Act to guard against any use of forced labor in our supply chains.

© 2018 Brown-Forman Corporation.  All rights reserved.