OSTATNIA AKTUALIZACJA: 1 sierpnia 2022 r.

Z witryny pod adresem brown-forman.com („Witryna”) mogą korzystać wyłącznie osoby, które osiągnęły wiek, w którym zgodnie z prawem dozwolone jest spożywanie alkoholu w kraju ich zamieszkania. Osoby, które nie osiągnęły wieku, w którym zgodnie z prawem dozwolone jest spożywanie alkoholu w kraju lub na terytorium ich zamieszkania, lub w kraju lub na terytorium, gdzie wejście na Witrynę jest zabronione, są proszone o natychmiastowe jej opuszczenie. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych krajów przejrzeć można, klikając niniejsze łącze.

Poprzez wejście na Witrynę użytkownik potwierdza, że zgadza się, by obowiązywały go niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”). Wchodzą one w życie niezwłocznie z chwilą pierwszych odwiedzin Witryny. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody i nie akceptuje niniejszych Warunków użytkowania bez ograniczeń lub zastrzeżeń, proszony jest o opuszczenie Witryny.

Brown-Forman to grupa firm kierowana przez Brown-Forman Corporation w Stanach Zjednoczonych, która posiada lokalne jednostki na całym świecie. Brown-Forman („Spółka”) może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnej chwili, w drodze aktualizacji ich obecnego brzmienia. Informację o dacie ostatniej aktualizacji Warunków użytkowania można znaleźć obok wpisu „DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” umieszczonego u góry Warunków użytkowania.

Za wyjątkiem przypadków opisanych w ustępie 7 Warunków użytkowania w razie jakiegokolwiek konfliktu między zapisami Warunków użytkowania z jakimikolwiek postanowieniami zawartymi na Witrynie, znaczenie nadrzędne mają te pierwsze.

1. Korzystanie w ograniczonym zakresie.

Witryna należy do Spółki i jest przez nią administrowana. O ile nie stwierdzono inaczej na piśmie, treść Witryny, w szczególności wszelkie znaki towarowe, wzory, znaki graficzne, teksty, wizerunki oraz znajdujące się na niej materiały audio i wideo, stanowią wyłączną własność intelektualną Spółki lub jej podmiotów powiązanych („materiały zastrzeżone Spółki”). Materiały zastrzeżone Spółki są chronione przez przepisy prawa obowiązujące na całym świecie oraz na podstawie międzynarodowych umów i traktatów – w szczególności ochronę zapewniają im ustawy o prawie autorskim i znakach towarowych. Wszelkie te prawa są zastrzeżone. Użytkownik nie może usuwać z materiałów zastrzeżonych Spółki żadnych informacji o właścicielu ani adnotacji dotyczących praw autorskich. Użytkownik nie może także publikować, dystrybuować, przekazywać w trybie online lub offline lub wykorzystywać materiałów zastrzeżonych Spółki w inny sposób, w celach publicznych lub handlowych, bez uprzedniej i jednoznacznej pisemnej zgody Spółki.

2. Korzystanie z informacji/materiałów.

Pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania i wyłącznie tak długo, jak długo Spółka zezwala na dostęp do Witryny i korzystanie z niej, użytkownik może wydrukować lub zlecić wydrukowanie przez osobę trzecią jednej (1) kopii wszelkich dostępnych do pobrania informacji lub materiałów oferowanych w Witrynie pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

 • Materiały lub informacje są potrzebne użytkownikowi wyłącznie w celach prywatnych, a nie w celach bezpośrednio lub pośrednio handlowych;
 • Użytkownik korzysta z materiałów w celach dozwolonych prawem;
 • Z materiałów lub informacji nie zostanie usunięta żadna informacja dotycząca praw autorskich lub innych praw lub własności osób trzecich;
 • Użytkownik nie będzie rościł sobie żadnych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, własności lub innych uprawnień, udziałów lub praw w odniesieniu do materiałów lub informacji;
 • Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych ograniczeń zawartych lub mających zastosowanie do takich materiałów, w tym wszelkich informacji o autorach, prawach autorskich lub znakach towarowych bądź ograniczeń w pobieranych materiałach;
 • Użytkownik mieszka w kraju lub na terytorium, na którym dozwolone jest spożywanie alkoholu; oraz
 • Użytkownik jest w wieku, w którym legalnie może spożywać alkohol zgodnie z prawem kraju lub terytorium jego zamieszkania, albo jest w wieku, w którym uzyskał zdolność do dokonywania czynności prawnych w kraju jego zamieszkania, w zależności, od tego, które ograniczenie wiekowe jest wyższe.

Jeśli użytkownik wydrukuje lub w inny sposób wykorzysta jakiekolwiek informacje lub materiały z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania, prawo użytkownika do korzystania z Witryny wygaśnie natychmiast i użytkownik musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie informacji lub materiałów, które sporządził.

3. Informacje przedstawione za pośrednictwem Witryny.

Zasady przekazywania przez użytkownika danych osobowych za pośrednictwem Witryny są zawarte w Polityce prywatności i oświadczeniu dotyczącym zasad ochrony danych osobowych Spółki („Polityka prywatności”), a niniejsze Warunki korzystania obejmują przez odniesienie postanowienia Polityki prywatności. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w związku z korzystaniem z Witryny są zgodne z prawdą, dokładne i kompletne, oraz że użytkownik zachowa i będzie aktualizował przedmiotowe informacje w miarę potrzeby, tak aby pozostały one zgodne z prawdą, dokładne i kompletne.

4. Rejestracja; Nazwy i hasła użytkownika.

Dostęp do niektórych stron Witryny może być okresowo zastrzeżony dla zarejestrowanych użytkowników. Zgodnie z trybem rejestracji użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się w Spółce w celu uzyskania dostępu do niektórych stron Witryny. W związku z rejestracją Spółka może odmówić użytkownikowi, a użytkownik nie będzie mógł używać, nazwy użytkownika lub adresu mailowego, który należy do innej osoby lub jest już przez nią używany; który może być uznany jako określający inną osobę; który narusza własność intelektualną lub inne prawa dowolnej osoby; który jest obraźliwy; lub którego Spółka nie zatwierdzi z jakichkolwiek innych przyczyn wyłącznie według własnego uznania. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w poufności każdej nazwy użytkownika, każdego adresu e-mail i każdego hasła, którego może używać w celu uzyskania dostępu do Witryny, i jednocześnie potwierdza, że nie przeniesie swojego hasła lub nazwy użytkownika i nie użyczy dostępu do Witryny osobie trzeciej ani w żaden inny sposób nie umożliwi jej korzystania z Witryny, do czego jest uprawniony. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie czynności (w tym za informacje przekazywane w związku z wykonywaniem takich czynności) oraz za pozostałe korzystanie z Witryny związane z jego nazwą użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o każdym nieautoryzowanym użyciu jego hasła lub nazwy użytkownika lub Witryny, pisząc na adres [email protected], oraz do zapewnienia, że wyloguje się i wyjdzie ze swojego konta w Witrynie (w stosownych przypadkach) na zakończenie każdej sesji.

5. Zasady postępowania.

Spółka oczekuje od użytkowników Witryny przestrzegania prawa oraz respektowania praw i godności innych. Użytkownik, który korzysta z Witryny zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów ustaw, rozporządzeń i innych aktów. Ponadto użytkownik może korzystać z Witryny pod warunkiem przestrzegania zasad postępowania określonych w niniejszym punkcie, a nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować odebraniem dostępu do Witryny w trybie określonym w punkcie 14 (Pozostałe postanowienia) poniżej.

Użytkownik zobowiązuje się, że:

 • nie będzie umieszczał, przekazywał lub w inny sposób udostępniał za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią:
  • żadnych informacji lub materiałów, które są lub mogą, lub których umieszczenie, przekazanie lub stosowanie jest lub może: (a) stanowić zagrożenie, napastowanie, poniżanie, może cechować się nienawiścią lub stanowić zastraszenie; (b) może mieć charakter oszczerstwa lub szkalowania; (c) mieć charakter oszustwa lub czynu niedozwolonego; (d) mieć charakter obsceniczny, skandaliczny, nieprzyzwoity, pornograficzny lub w inny sposób być niedopuszczalne; (e) być chronione prawem autorskim, prawami ze znaku towarowego, tajemnicą handlową, prawami z materiałów reklamowych lub wynikającymi z ochrony prywatności lub innymi prawami zastrzeżonymi; (f) stanowić opis, przedstawienie lub aprobatę nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu; lub (g) stanowić opis, przedstawienie lub aprobatę nieodpowiedniego postępowania w trakcie spożywania lub po spożyciu alkoholu, np. prowadzenia pojazdu mechanicznego;
  • żadnych materiałów dających podstawy do powstania odpowiedzialności karnej lub cywilnej; zachęcających do działań stanowiących przestępstwo karne; lub zachęcających do lub stanowiących instruktaż popełniania niezgodnych z prawem czynności lub czynności takich jak „haking” (piractwo informatyczne, piractwo komputerowe), „kraking” (łamanie zabezpieczeń), lub „phreaking” (nielegalne uzyskiwanie połączeń telefonicznych, łamanie zabezpieczeń sieci telefonicznych);
  • wirusa, robaka, trojana, jaja wielkanocnego (Easter egg), bomby zegarowej, programów szpiegujących, lub innego kodu, pliku lub programu komputerowego, który jest szkodliwy lub inwazyjny lub może lub ma na celu uszkodzenie, przejęcie kontroli, uniemożliwienie działania, zakłócenie lub przerwanie działania komputera, oprogramowania lub sprzętu, lub monitorowanie korzystania z nich;
  • niezamawianych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, „nachalnych reklam rozsyłanych pocztą elektroniczną” (junk mail), „spamu,” „listów rozsyłanych systemem łańcuszkowym”, „planów piramid” lub okazji do inwestowania lub innych form pozyskiwania klientów, niezatwierdzonych jednoznacznie z góry przez Spółkę;
  • żadnych danych osobowych innej osoby, bez uprzedniej zgody takiej osoby; ani
  • żadnych materiałów, informacji o charakterze niepublicznym, dotyczących dowolnej spółki bez właściwego zezwolenia na ich przekaz.
 • Nie będzie korzystał z Witryny w celach nielegalnych lub w celu dokonania oszustwa.
 • Nie będzie korzystał z Witryny w celu szkalowania, zniesławiania, ubliżania, napastowania, dręczenia, śledzenia, prześladowania, grożenia lub w inny sposób naruszania praw osobistych innych osób, w tym m.in. prawa do ochrony prywatności lub prawa do komercyjnego wizerunku, lub w celu zbierania i gromadzenia informacji o użytkownikach Witryny.
 • Nie będzie podawał się za osobę lub podmiot, w tym m.in. za przedstawiciela Spółki; składał fałszywych oświadczeń lub wprowadzał w błąd w inny sposób odnośnie swoich powiązań z dowolną osobą lub podmiotem w związku z Witryną; lub wyrażał zdania lub sugerował, że Spółka aprobuje jego oświadczenia.
 • Nie będzie zakłócał lub przerywał funkcjonowania Witryny lub serwerów lub sieci używanych w celu udostępniania Witryny; lub naruszał wymogów, procedur, zasad postępowania lub przepisów dotyczących takich sieci.
 • Nie będzie ograniczał lub zabraniał innej osobie korzystania z Witryny (w tym m.in. poprzez piractwo informatyczne, piractwo komputerowe (haking) lub niszczenie jakiejkolwiek części Witryny).
 • Nie będzie korzystał z Witryny, reklamując lub składając oferty sprzedaży lub kupna towarów lub usług w celach komercyjnych bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 • Nie będzie odtwarzał, powielał, kopiował, sprzedawał, odprzedawał, podawał łącza do Witryny lub wykorzystywał jakiejkolwiek części Witryny lub wejścia na nią.
 • Dokonywał modyfikacji, adaptacji, translacji, inżynierii wstecznej, dekompilacji lub deasemblował żadnej części Witryny (z wyjątkiem przypadków, gdzie jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa).
 • Nie będzie usuwał informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności z Witryny lub materiałów pochodzących z Witryny.
 • Nie będzie ramkował lub wykonywał kopii lustrzanej żadnej części Witryny.
 • Nie będzie tworzył bazy dany poprzez pobieranie i przechowywanie treści Witryny.
 • Nie będzie używał żadnego robota, pająka, aplikacji służącej do szukania/wyszukiwania ośrodków lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń do wyszukiwania, sporządzania indeksów (index), przeprowadzania technik „scrape”, „wyszukiwania danych” (data mine) lub w inny sposób gromadził treści Witryny lub odtwarzał lub pomijał struktury nawigacyjnej lub prezentacji Witryny bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

Ponadto, użytkownik przyjmuje do wiadomości i poświadcza, że on sam (a nie Spółka) jest zobowiązany do uzyskania i utrzymywania łączności, szerokiego pasma, sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług niezbędnych do wejścia na Witrynę i korzystania z niej, oraz do ponoszenia wszelkich opłat związanych z powyższymi usługami i towarami.

Jeżeli Spółka zostanie zawiadomiona o jakichkolwiek informacjach lub materiałach umieszczonych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią, które to informacje lub materiały mogą powodować naruszenie prawa, innej regulacji lub praw osób trzecich, w tym m.in. praw wynikających z prawa autorskiego i zakazów zniesławiania, pomawiania, naruszania prywatności lub niniejszych Warunków korzystania, Spółka będzie miała prawo, lecz nie obowiązek, zlikwidowania lub zablokowania dostępu do w/w informacji lub materiałów.

6. Fora i recenzje.

6.1 Fora: Spółka może oferować funkcje za pośrednictwem Witryny, które umożliwiają użytkownikowi publiczne umieszczanie informacji, zdjęć oraz innych materiałów i obrazów (dalej: „Fora”). Wszystkie zasady postępowania zawarte w punkcie 5 powyżej obowiązują w odniesieniu do Forów. Ponadto, użytkownik nie może - bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki - używać Forów w celach komercyjnych, w tym w celu promocji lub reklamy produktów, usług lub korzystania z okazji, a także nie może wykorzystywać Forów w celu nakłaniania innych osób odwiedzających Witrynę lub jej użytkowników do odwiedzania, przystąpienia, subskrypcji lub zarejestrowania się w internetowym serwisie handlowym lub innej organizacji.

6.2 Recenzje: Możemy również umożliwić użytkownikowi przesłanie recenzji produktu lub udostępnienie informacji, zdjęć lub innych materiałów i obrazów za pośrednictwem Forów lub w inny sposób za pośrednictwem Witryny („Recenzja”). Aby napisać recenzję, użytkownik musi być faktycznym konsumentem lub użytkownikiem recenzowanego produktu. Jeśli użytkownik otrzymał od nas produkt bezpłatnie lub po obniżonej cenie bądź jeśli otrzymał od nas coś wartościowego w związku z otrzymaniem produktu, np. zgłoszenie lub kupon na loterię, musi wyraźnie ujawnić ten fakt w swojej Recenzji. Wystawiając Recenzję, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Recenzja ta może zostać udostępniona publicznie i może być wykorzystywana przez Spółkę bez ograniczeń. Recenzja musi być własną opinią użytkownika i musi być przez niego samodzielnie napisana, oparta na jego faktycznych doświadczeniach w zakresie korzystania z produktu oraz nie może naruszać żadnych praw jakiejkolwiek strony trzeciej.

Pragniemy poznać szczerze opinie użytkowników na temat naszych produktów. Prosimy, aby użytkownicy wystawiający Recenzje wyjaśniali, co podobało lub nie podobało im się w zakupionym produkcie oraz uzasadniali wystawione przez siebie oceny. Będzie to pomocne dla innych klientów. Publikujemy wszystkie Recenzje, nawet te krytyczne, jednak zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania Recenzji oraz decydowania, które Recenzje zostaną umieszczone na Witrynie. Możemy odrzucić lub usunąć Recenzję, jeśli:

 • nie jest ona zgodna z zasadami postępowania określonymi w punkcie 5 powyżej lub w niniejszym punkcie 6.2;
 • dotyczy ona produktu, który nie został zakupiony przez użytkownika lub w zakresie korzystania z którego użytkownik ma doświadczenia;
 • nie podaje ona wystarczających informacji do uzasadnienia wystawionej oceny;
 • dotyczy ona dostępności produktów lub innych kwestii, które należy omówić z naszym zespołem obsługi klienta; lub
 • w krótkim czasie opublikowano niezwykle dużą liczbę recenzji dotyczących danego produktu lub w przypadku, gdy recenzja wydaje się być opłacona lub zlecona przez osobę inną niż Spółka bądź jeśli recenzja z innego powodu wydaje się nieprawdziwa.

6.3 Fora zawierają opinie, oświadczenia lub inne treści przekazane przez osoby trzecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikowanie, sortowanie, monitorowanie lub weryfikację treści, w tym za dokładność, wiarygodność lub zgodność treści z prawem autorskim lub innymi prawami. Wszelkie opinie, oświadczenia lub inne materiały udostępnione przez osoby trzecie za pośrednictwem Forów lub w inny sposób za pośrednictwem Witryny należą do osób trzecich, a nie do Spółki, przy czym Spółka nie zatwierdza żadnych w/w opinii, oświadczeń lub materiałów. Spółka może w dowolnym momencie usunąć wszelkie budzące zastrzeżenia oświadczenia lub inne treści z Witryny w przypadku gdy jej zdaniem będzie to uzasadnione. Wszelkie posty użytkownika, które aprobują nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu, zostaną usunięte. Użytkownik powinien przyjąć do wiadomości, że usunięcie lub edycja nadesłanych treści lub innych materiałów może nie nastąpić natychmiast.

Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie kontroluje i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania (w tym m.in. ponownej publikacji) lub niewłaściwego korzystania przez osobę trzecią z informacji podanych dobrowolnie do wiadomości publicznej za pośrednictwem Forów.

7. Promocje.

Wszelkie losowania nagród, konkursy lub podobne promocje udostępniane za pośrednictwem Witryny mogą podlegać określonym zasadom obowiązującym odrębnie od niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik biorący udział w losowaniu nagród, konkursie lub promocji zobowiązuje się przestrzegać w/w zasad, które mogą być odmienne od warunków określonych w niniejszych Warunkach użytkowania. Spółka zachęca użytkownika do zapoznania się z takimi zasadami (o ile zostały przewidziane) oraz Polityką prywatności, które będą dodatkowo, poza niniejszymi Warunkami użytkowania, regulowały kwestie przekazywanych przez użytkownika danych osobowych w związku z powyższymi działaniami. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami w/w zasad a niniejszymi Warunkami użytkowania, obowiązujące będą warunki zasad.

8. Łącza do innych witryn lub z innych witryn.

O ile Spółka nie zamieści jednoznacznej odmiennej informacji na Witrynie, Spółka nie jest powiązana lub w inny sposób stowarzyszona z administratorami witryn należących do osób trzecich, na których są łącza do Witryny lub z Witryny – łącza te są podawane wyłącznie do celów informacyjnych użytkownika. Spółka zrzeka się w sposób wyraźny wszelkiej odpowiedzialności z tytułu dokładności, treści lub dostępności informacji zamieszczonych na witrynach należących do osób trzecich, na których są łącza do Witryny lub z Witryny. Spółka nie może zapewnić, że produkty lub usługi udostępnione za pośrednictwem witryn należących do osób trzecich, na których są łącza do Witryny lub z Witryny, spełnią oczekiwania użytkownika, ze względu na to, że witryny te są własnością niezależnych podmiotów i są przez nie obsługiwane. Nie podejmujemy żadnych kroków mających na celu weryfikację dokładności bądź rzetelności informacji udostępnianych za pośrednictwem witryn stron trzecich. Nie składamy żadnych zapewnień ani oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa informacji (w tym m.in. dotyczących kart kredytowych lub innych kart płatniczych oraz innych danych osobistych), które użytkownik może przekazać osobie trzeciej lub być poproszony o ich przekazanie takiej osobie, za pośrednictwem witryny należącej do osoby trzeciej lub w inny sposób.

UŻYTKOWNIK POŚWIADCZA, ŻE BĘDZIE KORZYSTAŁ Z WITRYN I ZASOBÓW NALEŻĄCYCH DO OSÓB TRZECICH ORAZ TREŚCI, INFORMACJI, DANYCH, REKLAM, PRODUKTÓW, USŁUG LUB MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIONYCH NA W/W WITRYNACH LUB W W/W ZASOBACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM, NA WŁASNE RYZYKO I NA WARUNKACH, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTOWYCH WITRYN I ZASOBÓW.

Spółce przysługuje prawo do zablokowania - w dowolnym momencie i wedle własnego uznania - łączy do witryn stron trzecich za pomocą środków technicznych lub innych, bez uprzedniego zawiadomienia.

9. Wyłączenie odpowiedzialności.

Chociaż Spółka starał się zapewnić rzetelność informacji zamieszczanych na Witrynie, nie może ona zagwarantować, że materiały dostępne na Witrynie będą dokładne i kompletne. Spółka może - w dowolnym momencie i bez powiadomienia - wprowadzić zmiany do materiałów na Witrynie lub przedstawianych na niej produktów lub cen. Materiały zamieszczone na Witrynie mogą być nieaktualne, a Spółka nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. W PRAWNIE DOZWOLONYM ZAKRESIE SPÓŁKA UDOSTĘPNIA UŻYTKOWNIKOWI WITRYNĘ Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE SPÓŁKA WYŁĄCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, WARUNKI I INNE POSTANOWIENIA (W TYM POSTANOWIENIA DOROZUMIANE PRZEZ PRAWO, W TYM WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI I TYTUŁU PRAWNEGO).

W przypadku powzięcia przez użytkownika wiadomości o jakiejkolwiek nieautoryzowanej zmianie wprowadzonej na Witrynie przez osobę trzecią użytkownik proszony jest o skontaktowanie się ze Spółką na adres mailowy podany w punkcie 15 (Kontakt ze Spółką) i przedstawienie materiału(-ów), którego(-ych) dotyczy nieautoryzowana zmiana oraz podanie URL lub lokalizacji na właściwej witrynie, na której pojawia się taki(e) materiał(y).

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

SPÓŁKA, WSZELKIE PODMIOTY Z GRUPY SPÓŁEK ORAZ ICH CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, UDZIAŁOWCY LUB PEŁNOMOCNICY WYŁĄCZAJĄ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEZALEŻNIE OD JEJ ZAKRESU I RODZAJU, Z TYTUŁU STRAT LUB SZKÓD, KTÓRE MOŻE PONIEŚĆ UŻYTKOWNIK LUB OSOBA TRZECIA (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI, Z TYTUŁU SZKODY BEZPOŚREDNIEJ, UTRATY ZYSKÓW, RENOMY, DANYCH, KONTRAKTÓW, DYSPONOWANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI, UTRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z PRZERWANIEM DZIAŁALNOŚCI, A TAKŻE Z TYTUŁU SZKÓD WYRZĄDZONYCH CZYNEM NIEDOZWOLONYM, W TYM M.IN. ZANIEDBANIA, UMOWY LUB POWSTAŁYCH W INNY SPOSÓB) W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ, NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY, WYNIKAMI UŻYTKOWANIA WITRYNY, INNYMI WITRYNAMI POŁĄCZONYMI Z WITRYNĄ LUB MATERIAŁAMI ZAMIESZCZONYMI NA TAKICH WITRYNACH, W TYM M.IN. UTRATĄ LUB SZKODĄ SPOWODOWANĄ WIRUSAMI, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE MIENIE UŻYTKOWNIKA W NASTĘPSTWIE WEJŚCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA, UŻYWANIA LUB PRZEGLĄDANIA WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB POBIERANIA PRZEZ NIEGO MATERIAŁÓW Z WITRYNY LUB Z WITRYN POŁĄCZONYCH Z WITRYNĄ. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI I PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY SPÓŁEK ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, UDZIAŁOWCÓW LUB PRZEDSTAWICIELI KTÓREJKOLWIEK ZE SPÓŁEK, W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA LUB STRONĄ INTERNETOWĄ, NIE PRZEKROCZY DZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki w zakresie, w jakim taka odpowiedzialność nie może zostać wyłączona ani ograniczona przez obowiązujące prawo.

11. Zabezpieczenie.

Użytkownik w pełni pokryje wszelkie szkody, zabezpieczy, podejmie się obrony i zwolni Spółkę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, wszczętych postępowań sądowych, wezwań, żądań, podstaw roszczeń oraz innych postępowań wynikających lub związanych z („Roszczenia”): (a) korzystaniem przez użytkownika, niemożliwością korzystania lub wykonywaniem działań w związku z Witryną; (b) naruszeniem niniejszych Warunków korzystania lub innych warunków lub zasad działalności Spółki przez użytkownika lub za pośrednictwem jakiegokolwiek konta, które użytkownik posiada na Witrynie; (c) dowolną transakcją; (d) domniemaniem naruszenia prawa własności intelektualnej, ochrony prywatności lub innych praw osób trzecich w następstwie udostępnienia Prezentacji lub innych materiałów za pośrednictwem Witryny; lub (e) naruszeniem przez użytkownika praw osoby odwiedzającej Witrynę, użytkownika lub klienta Witryny lub dowolnej osoby trzeciej. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Spółce na jej wezwanie wszelkie szkody, straty, koszty wykonania orzeczeń, opłat, grzywien, kar i innych wydatków poniesionych przez Spółkę (w tym honorariów pełnomocników i kosztów sądowych) w następstwie Roszczenia/Roszczeń. Oznacza to, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku Roszczeń.

12. Rozwiązanie umowy, zawieszenie i egzekwowanie.

Nie gwarantujemy, że Witryna oraz znajdujące się na niej treści będą zawsze dostępne lub że dostęp do nich będzie niezakłócony. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części Witryny lub ograniczyć jej dostępność z powodów biznesowych i operacyjnych. Użytkownik potwierdza, że Spółka może, według własnego uznania, zablokować lub zawiesić dostęp lub możliwość korzystania przez użytkownika z Witryny - w dowolnym momencie i z każdej przyczyny - w szczególności w przypadku, gdy zdaniem Spółki użytkownik naruszył lub postępował niezgodnie z literą lub charakterem niniejszych Warunków Korzystania (w tym m.in. gdy użytkownik nie przestrzegał zasad postępowania określonych w ustępach 5 i 6 (Zasady postępowania; Fora i recenzje) powyżej). Po zablokowaniu lub zawieszeniu dostępu i możliwości korzystania przez użytkownika z Witryny, użytkownik traci prawo korzystania z Witryny w trybie natychmiastowym. Użytkownik potwierdza, że zablokowanie lub zawieszenie dostępu i możliwości korzystania z Witryny może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia, oraz że Spółka może w trybie natychmiastowym dezaktywować lub usunąć dowolną nazwę i/lub hasło użytkownika używane przez użytkownika lub przekazane mu, oraz wszelkie odnośne informacje i pliki z tym związane, i/lub zablokować dalszy dostęp do takich informacji lub plików. Użytkownik potwierdza, że Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec użytkownika lub osoby trzeciej z tytułu zablokowania lub zawieszenia ich dostępu do Witryny lub w/w informacji lub plików i nie będzie zobowiązana do udostępnienia ich użytkownikowi po zablokowaniu lub zawieszeniu dostępu. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które jej zdaniem będą potrzebne lub właściwe do wyegzekwowania i/lub zbadania zgodności z niniejszym Warunkami użytkowania (w tym w szczególności w związku z procesem sądowym dotyczącym korzystania przez użytkownika z Witryny i/lub roszczeniem osoby trzeciej utrzymującej, że użytkownik korzystał z Witryny niezgodnie z prawem lub naruszył prawa osoby trzeciej).

13. Prawo właściwe.

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają przepisom prawa obowiązującym w Stanach Zjednoczonych (włącznie z federalnymi przepisami dotyczącymi arbitrażu) i stanie Kentucky z wyjątkiem sytuacji, w których jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania musi zostać zastąpione, aby odzwierciedlić prawo kraju, w którym użytkownik zwykle mieszka, bez względu na normy kolizyjne. Z WYJĄTKIEM SPORÓW, KTÓRE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO SĄDU DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ, WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB Z NIMI ZWIĄZANE LUB DOTYCZĄCE KORZYSTANIA (TUDZIEŻ NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA) Z WITRYNY INTERNETOWEJ (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE OPARTE NA PRAWIE KONTRAKTÓW BĄDŹ PRAWIE DELIKTÓW, NA USTAWIE, OSZUSTWIE, WPROWADZENIU W BŁĄD CZY TEŻ INNEJ KONCEPCJI PRAWNEJ) ZOSTANĄ ROZSTRZYGNIĘTE W DRODZE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADAMI ARBITRAŻU MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ PRZEZ JEDNEGO LUB WIĘCEJ ARBITRÓW WYZNACZONYCH ZGODNIE ZE WSPOMNIANYMI ZASADAMI, ZMIENIONYMI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, ZAMIAST W SĄDZIE PRZEZ SĘDZIEGO CZY TEŻ ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE ZARÓWNO ON SAM, JAK I SPÓŁKA ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. SPORY TE OBEJMUJĄ SPORY WYNIKAJĄCE Z INTERPRETACJI LUB ZASTOSOWANIA NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA DOTYCZĄCEGO ARBITRAŻU LUB POSTANOWIEŃ Z NIM ZWIĄZANYCH, W TYM ODNOŚNIE DO WYKONALNOŚCI, ODWOŁALNOŚCI LUB WAŻNOŚCI POSTANOWIENIA ARBITRAŻOWEGO LUB DOWOLNEJ JEGO CZĘŚCI. WSZELKIE SPRAWY TEGO RODZAJU BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ ARBITRA, A NIE PRZEZ SĄD LUB SĘDZIEGO. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE PRZYPADKI POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO PROWADZONE NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BĘDĄ PROWADZONE INDYWIDUALNIE; ARBITRAŻE ZBIOROWE I POZWY ZBIOROWE SĄ NIEDOZWOLONE, A UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA REZYGNACJĘ Z MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W POZWACH ZBIOROWYCH. W stosownych przypadkach, w zakresie, w jakim arbiter uzna to za uzasadnione, arbiter przeprowadza rozprawę arbitrażową w drodze telekonferencji lub wideokonferencji, która nie wymaga osobistego stawiennictwa. Wszelkie przypadki, w których arbiter wniesie o osobiste stawiennictwo będą dotyczyć rozpraw prowadzonych w USA lub w kraju, w którym siedzibę ma lokalny podmiot. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim lub języku używanym w kraju, w którym siedzibę ma i będzie prowadzone w sposób zapewniający poufność. Decyzja arbitra będzie zgodna ze pełnym znaczeniem odpowiednich dokumentów oraz będzie ostateczna i wiążąca. Orzeczenie wydane przez arbitra/arbitrów może zostać potwierdzone i egzekwowane w dowolnym sądzie właściwym. Powyższe postanowienie nie wyklucza ubiegania się przez Spółkę o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego w celu ochrony jej praw własności intelektualnej (w tym praw licencjodawców), a użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję sądów znajdujących się w miejscu siedziby Spółki i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, miejsca lub niedogodności forum wobec takich sądów. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyklucza możliwości zgłaszania problemów organom federalnym, stanowym lub lokalnym i, jeśli zezwala na to prawo, podmioty te mogą ubiegać się o odszkodowanie.

14. Pozostałe postanowienia.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania będzie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z dowolnych przyczyn niewykonalne, będzie ono uznane za odrębne w stosunku do niniejszych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych warunków. Niniejsze Warunki użytkowania nie ustanawiają, i nie będą interpretowane jako ustanawiające jakąkolwiek spółkę osobową, spółkę joint venture, stosunek wiążący pracodawcę i pracownika, agencji, przedstawicielstwa lub wiążący franczyzodawcę i franczyzobiorcę pomiędzy użytkownikiem i Spółką. Użytkownik nie może dokonać cesji, przeniesienia lub udzielić dalszej licencji dotyczącej wszystkich lub niektórych praw użytkownika wynikających z niniejszych Warunków użytkowania bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Żadne odstąpienie przez jedną ze stron od wykonania praw w związku z naruszeniem lub niedotrzymaniem zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania nie będzie uznane za odstąpienie od wykonania praw w związku z wcześniejszym lub późniejszym naruszeniem lub niedotrzymaniem w/w zobowiązań. Wszelkie nagłówki lub tytuły punktów zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania zostały zamieszczone wyłącznie w celu ułatwienia i w żaden sposób nie tłumaczą i nie stanowią objaśnienia dowolnego punktu lub zawartego w nim postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania - włącznie ze wszystkimi umowami i oświadczeniami przewidzianymi w nich i włączonymi poprzez odniesienie - stanowią całość porozumienia pomiędzy Spółką a użytkownikiem w ich przedmiocie i - o ile nie przewidziano w nich inaczej - zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne pisemne lub ustne umowy i porozumienia dotyczące ich przedmiotu. Zawiadomienia przeznaczone dla użytkownika mogą być wysłane (lub może być wysłane łącze do zawiadomienia) na Witrynie pocztą elektroniczną lub listownie, według uznania Spółki. Użytkownik potwierdza, że - bez żadnych ograniczeń - drukowana wersja niniejszych Warunków użytkowania oraz zawiadomienia wysłane do użytkownika w formie elektronicznej będą dopuszczone w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie niniejszych Warunków użytkowania lub w związku z nimi, w takim samym zakresie i pod takimi samymi warunkami, jakie obowiązują w przypadku innych dokumentów i zapisów handlowych, które zostały pierwotnie opracowane i zachowane w formie drukowanej.

15. Kontakt z nami.

W przypadku pytań dotyczących Witryny lub niniejszych Warunków użytkowania użytkownik proszony jest o kontakt na adres [email protected]. Należy zwrócić uwagę na to, że przekazywanie wiadomości pocztą elektroniczną może nie być do końca bezpieczne. W związku z tym użytkownik nie powinien umieszczać w korespondencji elektronicznej wysyłanej do Spółki żadnych informacji na temat kart kredytowych lub innych kart płatniczych ani żadnych informacji wrażliwych.

© 2022 Brown-Forman Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


United States

Claims of Copyright Infringement.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law. If you believe in good faith that materials available on the Website infringe your copyright, you (or your agent) may send Company a notice requesting that it remove the material or block access to it. If you believe in good faith that someone has wrongly filed a notice of copyright infringement against you, the DMCA permits you to send a counter-notice. Notices and counter-notices must meet the then-current statutory requirements imposed by the DMCA. See https://www.copyright.gov/ for details. Notices and counter-notices should be sent to: Brown-Forman Brands, attn: Copyright Agent, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903 USA, Telephone 415-446-5225, Fax 415-446-5230, email: [email protected]. We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice.

Important Note to New Jersey Consumers.

If you are a consumer residing in New Jersey, the following provisions of this Terms of Use do not apply to you (and do not limit any rights that you may have) to the extent that they are unenforceable under New Jersey law: (a) in Section 11 above, the disclaimer of liability for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages of any kind (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code and New Jersey Consumer Fraud Act; (b) in Section 11 above, the limitation on liability for lost profits, loss of use, loss of data, loss of other intangibles, loss of security of information, or unauthorized interception of information (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Identity Theft Protection Act and New Jersey Consumer Fraud Act); (c) in Section 11 above, application of the limitations of liability to the recovery of damages that arise under contract, tort (including negligence) or any other theory (for example, to the extent such damages are recoverable by a consumer under New Jersey law, including the New Jersey Products Liability Act); (d) in Section 12 above, the requirement that you indemnify Company (for example, to the extent the scope of such indemnity is prohibited under New Jersey law); (e) in Section 14 above, the Kentucky governing law provision (for example, to the extent that your rights as a consumer residing in New Jersey are required to be governed by New Jersey law); and (f) in Section 14 above, the provision requiring claims or causes of action to be brought within one (1) year (for example, to the extent that New Jersey law provides consumers with a longer period in which to bring such an action).

California Transparency in Supply Chains Act

On January 1, 2012, the Transparency in Supply Chains Act came into effect which requires certain retailers and manufacturers doing business in California to publicly disclose their efforts, if any, to eradicate slavery and human trafficking from their supply chains.

We do not use any forced labor in our operations and we expect the same of our business partners and suppliers. Accordingly, all of our employees are charged with identifying and working with reputable suppliers that are committed to complying with all federal, state, and foreign laws regarding labor practices.

When we source from suppliers, we typically do so from suppliers located in the United States, and we typically do not engage suppliers from countries with an increased risk of human trafficking and slavery. We monitor supplier behavior and compliance to ensure that our suppliers meet our high standards. It is our policy to cease doing business with any supplier who participates in human trafficking or forced labor practices. If we discover a concern with one of our suppliers, we may require appropriate corrective action or terminate the relationship.

We have and are continuing to educate our employees who are involved in the procurement of goods and services about the Transparency in Supply Chains Act to guard against any use of forced labor in our supply chains.

© 2022 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.