ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 1 Αυγούστου 2022

Για να προσπελάσετε τον ιστότοπο brown-format.com (ο «Ιστότοπος»), πρέπει η ηλικία σας να είναι νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα που διαμένετε. Αποχωρήστε αμέσως από αυτόν τον Ιστότοπο, αν η ηλικία σας δεν είναι νόμιμη για κατανάλωση οινοπνευματωδών στη χώρα ή περιφέρεια που διαμένετε ή εάν βρίσκεστε σε χώρα ή περιφέρεια όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο. Μπορείτε να επιλέξετε να εξετάσετε συγκεκριμένες για τη χώρα πληροφορίες κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Με την είσοδό σας σε αυτόν τον Ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης («Όροι Χρήσης»), οι οποίοι τίθενται σε ισχύ τη στιγμή της πρώτης σας επίσκεψης στον Ιστότοπο. Αν δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή προϋποθέσεις, αυτούς τους Όρους Χρήσης, αποχωρήστε από τον Ιστότοπο.

Η Brown-Forman είναι ένας όμιλος εταιρειών, με μητρική εταιρεία την Brown-Forman Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και τοπικές οντότητες παγκοσμίως. Η Brown-Forman (η «Εταιρεία») ενδέχεται να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναθεώρηση αυτών των Όρων Χρήσης, ανατρέχοντας στη λεζάντα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στην αρχή αυτών των Όρων Χρήσης.

Εκτός από την περίπτωση διαφορετικών διατάξεων στην Ενότητα 7 (Προωθήσεις), αν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και άλλων συγκεκριμένων διατάξεων που εμφανίζονται οπουδήποτε αλλού στον Ιστότοπο, θα υπερισχύουν αυτοί οι Όροι Χρήσης.

1. Περιορισμένες χρήσεις.

Ο Ιστότοπος ανήκει και διαχειρίζεται από την Εταιρεία. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, λογότυπων, εικόνων, κειμένων, ηχητικών υλικών και βίντεο εντός του Ιστότοπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων εταιρειών της («Ιδιοκτησιακό Υλικό της Εταιρείας»), εκτός εάν ορίζεται γραπτώς κάτι διαφορετικό. Το Ιδιοκτησιακό Υλικό της Εταιρείας προστατεύεται από τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων κρατών στον κόσμο, καθώς και από διεθνείς συνθήκες, συγκεκριμένα νόμους πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Με την επιφύλαξη όλων αυτών των δικαιωμάτων. Δεν σας επιτρέπεται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε επισήμανση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη ιδιοκτησιακή επισήμανση από το Ιδιοκτησιακό Υλικό της Εταιρείας. Δεν σας επιτρέπεται, επίσης, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, να διαβιβάσετε εντός ή εκτός σύνδεσης ή να χρησιμοποιήσετε ιδιοκτησιακό υλικό της Εταιρείας με κανέναν τρόπο για κανέναν δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς την εκ των προτέρων και ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

2. Χρήση πληροφοριών/υλικού.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης και μόνο για όσο διάστημα επιτρέπεται από την Εταιρεία να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να ζητήσετε την εκτύπωση από ένα τρίτο μέρος, ενός (1) αντιγράφου οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών που μπορούν να ληφθούν και προσφέρονται στον Ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Χρειάζεστε το υλικό ή τις πληροφορίες αποκλειστικά για ιδιωτικούς και όχι για απευθείας ή έμμεσους εμπορικούς σκοπούς·
 • Χρησιμοποιείτε το υλικό για έννομους σκοπούς·
 • Δεν αφαιρούνται επισημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή επισημάνσεις σχετικά με τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία τρίτων μερών από το υλικό ή τις πληροφορίες·
 • Δεν θα διεκδικήσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία, κατοχή ή άλλο συμφέρον ή όφελος σε σχέση με το υλικό ή τις πληροφορίες·
 • Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε κοινοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλους περιορισμούς που περιέχονται ή ισχύουν για το εν λόγω υλικό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόδοσης συντάκτη, ειδοποίησης περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή περιορισμού σε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό που λαμβάνετε·
 • Διαμένετε σε χώρα ή περιφέρεια όπου επιτρέπεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών· και
 • Η ηλικία σας είναι νόμιμη για την κατανάλωση οινοπνευματωδών, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας ή της περιφέρειας που διαμένετε ή είστε σε νόμιμη ηλικία για τη σύναψη συμβάσεων στη χώρα που διαμένετε, όποια από τις δύο ηλικίες είναι μεγαλύτερη.

Εάν εκτυπώσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά στον Ιστότοπο κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο θα παύσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την κρίση μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα των πληροφοριών ή των υλικών που έχετε δημιουργήσει.

3. Πληροφορίες που αναρτώνται μέσω του Ιστότοπου.

Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών μέσω του Ιστότοπου από εσάς διέπεται από την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και τη Δήλωση Ασφαλείας της Εταιρείας (η «Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου») και οι παρόντες Όροι Χρήσης ενσωματώνουν μέσω παραπομπής τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι κάθε πληροφορία που παρέχετε σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου είναι αληθής, ακριβής και πλήρης και ότι θα διατηρείτε και θα ενημερώνετε αυτές τις πληροφορίες όπως απαιτείται, ώστε οι πληροφορίες να παραμένουν αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

4. Εγγραφή, ονόματα χρήστη και κωδικοί πρόσβασης.

Κατά καιρούς, η χρήση ορισμένων ενοτήτων αυτού του Ιστότοπου ενδέχεται να περιορίζεται στους εγγεγραμμένους χρήστες. Όπου ισχύει η διαδικασία εγγραφής, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Εταιρεία για να προσπελάσετε συγκεκριμένες περιοχές του Ιστότοπου. Αναφορικά με κάθε τέτοιου είδους εγγραφή, ενδέχεται να αρνηθούμε να σας αποδώσουμε, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε, ένα όνομα χρήστη ή διεύθυνση email που ανήκει ή βρίσκεται ήδη σε χρήση από άλλο πρόσωπο, που μπορεί να θεωρηθεί ότι παριστάνει ένα άλλο πρόσωπο, που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, που είναι προσβλητικό ή το οποίο απορρίπτουμε για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας οποιουδήποτε ονόματος χρήστη, διεύθυνσης email ή κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε τον Ιστότοπο και συμφωνείτε να μη διαβιβάζετε τον κωδικό πρόσβασης ή το όνομα χρήστη, ούτε να δανείζετε ή με άλλον τρόπο να διαβιβάζετε τη χρήση σας ή την πρόσβαση στον Ιστότοπο από εσάς σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που διαβιβάζονται σε σχέση με οποιεσδήποτε συναλλαγές) και άλλες αλληλεπιδράσεις με τον Ιστότοπο που προκύπτουν σε σχέση με το όνομα χρήστη σας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως την Εταιρεία στο [email protected] για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη σας ή οποιασδήποτε άλλης παράβασης ασφαλείας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας, το όνομα χρήστη σας ή τον Ιστότοπο και να εξασφαλίζετε ότι αποσυνδέεστε και από τον Ιστότοπο και από τον λογαριασμό σας (κατά περίπτωση) στο τέλος κάθε συνεδρίας.

5. Κανόνες συμπεριφοράς.

Προσδοκούμε από τους χρήστες του Ιστότοπου να σέβονται τον νόμο, καθώς και τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των άλλων. Κατά τη χρήση του Ιστότοπου, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Επιπλέον, για να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, προϋπόθεση αποτελεί η συμμόρφωσή σας με τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται σε αυτή την ενότητα και η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς ενδέχεται να οδηγήσει στη διακοπή της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο σύμφωνα με την Ενότητα 14 (Διάφορα) παρακάτω.

Συμφωνείτε να μην:

 • Αναρτάτε, μεταδίδετε ή κάνετε διαθέσιμες με άλλον τρόπο μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο:
  • οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά που είναι ή που μπορεί να είναι ή αναρτήσεις, μεταδόσεις ή χρήσεις που αποτελούν ή μπορεί να αποτελούν: (α) απειλή, παρενόχληση, εξευτελισμό, έκφραση μίσους ή εκφοβισμό, (β) δυσφήμιση ή συκοφαντία, (γ) απάτη ή αδικοπραξία, (δ) αισχρότητα, απρέπεια, πορνογραφία ή να είναι με άλλον τρόπο ανάρμοστη πράξη, (ε) υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα δημοσίευσης ή απορρήτου ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, (στ) απεικόνιση ή προώθηση ανεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ ή (ζ) απεικόνιση ή προώθηση δραστηριοτήτων που είναι ανάρμοστες κατά την κατανάλωση ή μετά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, όπως η οδήγηση αυτοκινούμενων·
  • οποιοδήποτε υλικό που θα οδηγούσε σε ποινικές ή αστικές ευθύνες, που ενθαρρύνει συμπεριφορές που αποτελούν ποινικά αδικήματα ή που ενθαρρύνει ή προσφέρει καθοδηγητικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες όπως hacking, cracking ή phreaking (ηλεκτρονική πειρατεία, παραβίαση κωδικών ή τηλεφωνικό/διαδικτυακό ψάρεμα)·
  • οποιουσδήποτε ιούς, σκουλήκια («worms»), δούρειους ίππους, πασχαλινά αυγά (Easter egg), ωρολογιακές βόμβες (time bombs), spyware ή άλλου είδους κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα υπολογιστή που προκαλεί βλάβη ή επεμβαίνει στα υπολογιστικά συστήματα ή που ενδέχεται ή προορίζεται να προκαλέσει ζημιά, να υφαρπάξει, να απενεργοποιήσει, να παρέμβει σε ή να παρακωλύσει τη λειτουργία ή να παρακολουθήσει τη χρήση οποιουδήποτε υλισμικού, λογισμικού ή εξοπλισμού·
  • οποιεσδήποτε αυθαίρετες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, προωθητικό υλικό, ανεπιθύμητα μηνύματα, μηνύματα spam, μηνύματα αλυσίδες, επιχειρηματικό μοντέλο πυραμίδας ή ευκαιρίες επένδυσης ή άλλης μορφής οικονομικές προσεγγίσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς εκ των προτέρων από την Εταιρεία·
  • οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης άλλου προσώπου, χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση αυτού του προσώπου· ή
  • οποιεσδήποτε ουσιώδεις, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με μια εταιρεία, χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση για να προβείτε σε τέτοιες ενέργειες.
 • Χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για δόλιους ή παράνομους σκοπούς.
 • Χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για τη δυσφήμηση, προσβολή, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή την με άλλον τρόπο καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσίευσης άλλων ή για τη συγκέντρωση ή συλλογή πληροφοριών σχετικά με χρήστες του Ιστότοπου.
 • Υποδύεστε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε εκπροσώπων της Εταιρείας, δηλώνετε ψευδώς ή παραποιείτε με άλλον τρόπο τον συσχετισμό σας με κάθε άτομο ή οντότητα σε σχέση με τον Ιστότοπο ή εκφράζετε ή υπονοείτε ότι υποστηρίζουμε οποιαδήποτε δήλωση στην οποία προβαίνετε.
 • Παρεμβαίνετε σε ή παρακωλύετε τη λειτουργία του Ιστότοπου ή των διακομιστών ή των δικτύων που χρησιμοποιούνται για να είναι διαθέσιμος ο Ιστότοπος, ούτε να παραβιάζετε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς τέτοιων δικτύων.
 • Περιορίζετε ή καταστέλλετε τη χρήση του Ιστότοπου από άλλα άτομα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μέσω hacking ή την παραποίηση κάποιου μέρους του Ιστότοπου).
 • Χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να διαφημίζετε ή να πουλάτε ή αγοράζετε αγαθά ή υπηρεσίες για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό χωρίς την εκ των προτέρων ρητή και γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.
 • Αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, επαναπωλείτε, κατευθύνετε με σύνδεσμο σε ή με άλλον τρόπο να εκμεταλλεύεστε για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε μέρος, χρήση του ή πρόσβαση στον Ιστότοπο.
 • Τροποποιείτε, προσαρμόζετε, μεταφράζετε, εφαρμόζετε ανάστροφη μηχανίκευση, αποσυμπίληση ή ανακατασκευή οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου (εκτός εάν επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους).
 • Αφαιρείτε οποιεσδήποτε επισημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικά σήματα ή άλλες επισημάνσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από τον Ιστότοπο ή υλικά που προέρχονται από τον Ιστότοπο.
 • Πλαισιώνετε ή αντικατοπτρίζετε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου.
 • Δημιουργείτε βάσεις δεδομένων λαμβάνοντας και αποθηκεύοντας περιεχόμενο του Ιστότοπου.
 • Χρησιμοποιείτε εφαρμογές ρομπότ, αράχνες, εφαρμογές αναζήτησης/ανάκτησης ιστότοπων ή άλλων αυτόματων ή μη συσκευών για την ανάκτηση, καταλογοποίηση, αντιγραφή, εξόρυξη δεδομένων ή την με άλλον τρόπο συγκέντρωση περιεχομένου του Ιστότοπου ή αναπαραγωγή ή παράκαμψη της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης του Ιστότοπου χωρίς την εκ των προτέρων ρητή και γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εσείς (και όχι η Εταιρεία) είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και τη διατήρηση όλων των υλικών, εξοπλισμών και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, ευρυζωνικής σύνδεσης και υπολογιστών που είναι αναγκαία για την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και ότι είστε επίσης υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των χρεώσεων που σχετίζονται με αυτά.

Αν η Εταιρεία ενημερωθεί για οποιαδήποτε ανάρτηση, μεταβίβαση ή με άλλον τρόπο διάθεση μέσω του ή σε σχέση με τον Ιστότοπο που μπορεί να αποτελεί παράβαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή δικαιωμάτων τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δικαιωμάτων που διέπονται από τη νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων και απαγορεύσεων σχετικά με δυσφήμιση, συκοφαντία και παραβιάσεις ιδιωτικού απορρήτου ή παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αφαιρέσει ή να διακόψει την πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες ή υλικά.

6. Φόρουμ και υποβολές κριτικών.

6.1 Φόρουμ: Η Εταιρεία ενδέχεται να προσφέρει λειτουργίες μέσω του Ιστότοπου, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να αναρτήσετε πληροφορίες, φωτογραφίες και άλλο υλικό και εικόνες δημοσίως (αναφέρονται συλλήβδην στο παρόν ως «Φόρουμ»). Όλοι οι κανόνες συμπεριφοράς που περιγράφονται στην Ενότητα 5 παραπάνω ισχύουν και στα Φόρουμ. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Φόρουμ για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ή διαφήμισης αγαθών, υπηρεσιών ή ευκαιριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Φόρουμ για να προσελκύετε την επίσκεψη στον Ιστότοπο ή την εγγραφή άλλων επισκεπτών ή χρηστών σε οποιαδήποτε εμπορική διαδικτυακή υπηρεσία ή άλλον οργανισμό, χωρίς την εκ των προτέρων ρητή και γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

6.2 Κριτικές: Μπορεί επίσης να σας δώσουμε τη δυνατότητα να υποβάλετε μια κριτική προϊόντος ή να καταστήσετε διαθέσιμες οποιεσδήποτε πληροφορίες, φωτογραφίες ή άλλα υλικά και εικόνες μέσω των Φόρουμ ή με άλλον τρόπο μέσω του Ιστότοπου («Κριτική»). Για να συντάξετε μια Κριτική, πρέπει να είστε πραγματικός καταναλωτής ή χρήστης του προϊόντος που κρίνετε. Εάν λάβατε το προϊόν από εμάς δωρεάν ή με έκπτωση ή εάν λάβατε οτιδήποτε άλλο αξίας από εμάς σε σχέση με την παραλαβή του προϊόντος από εσάς, όπως μια συμμετοχή σε κλήρωση ή κουπόνι, πρέπει να γνωστοποιήσετε σαφώς και ευδιάκριτα αυτό το γεγονός στην κριτική σας. Όταν υποβάλλετε μια κριτική, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορεί να είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία χωρίς περιορισμούς. Η κριτική πρέπει να αποτελεί τη δική σας αυθεντική άποψη και γραφή, με βάση τη δική σας πραγματική εμπειρία ή χρήση του προϊόντος και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα κανενός τρίτου μέρους.

Επιθυμούμε να ακούσουμε την ειλικρινή σας άποψη για τα προϊόντα μας. Για να βοηθήσετε άλλους πελάτες, όταν υποβάλλετε μια κριτική, να εξηγείτε τι σας άρεσε ή τι δεν σας άρεσε σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε και να εξηγείτε γιατί δώσατε τη σχετική βαθμολογία στο προϊόν. Θα δημοσιεύουμε όλες τις κριτικές, ακόμη και τις επικριτικές, ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επεξεργαστούμε κάθε κριτική και να επιλέξουμε το αν θα συμπεριληφθεί ή όχι μια τέτοια κριτική στον Ιστότοπο. Ενδέχεται να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε μια κριτική, εάν:

 • Δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες συμπεριφοράς στην Ενότητα 5 παραπάνω ή στην παρούσα Ενότητα 6.2·
 • Αφορά ένα προϊόν που δεν έχετε αγοράσει ή βιώσει από πρώτο χέρι·
 • Δεν προσφέρει επαρκείς πληροφορίες για να αιτιολογήσει τη βαθμολογία·
 • Αφορά στη διαθεσιμότητα ή άλλα ζητήματα σχετικά με το προϊόν που πρέπει να απευθυνθούν στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας· ή
 • Υπάρχει ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός αναρτήσεων κριτικών για ένα προϊόν σε μικρό χρονικό διάστημα ή σε περιπτώσεις όπου φαίνεται να έχουν καταβληθεί πληρωμές ή να έχουν προσφερθεί κίνητρα για την κριτική από κάποιον εκτός της Εταιρείας ή όπου η κριτική γενικά δεν φαίνεται γνήσια.

6.3 Τα Φόρουμ και οι Κριτικές περιλαμβάνουν τις απόψεις, δηλώσεις και άλλο περιεχόμενο που προέρχεται από τρίτα μέρη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο, την παρακολούθηση ή την επαλήθευση τέτοιου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της αξιοπιστίας ή της συμμόρφωσης του περιεχομένου με τους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλους νόμους. Οποιεσδήποτε απόψεις, δηλώσεις ή άλλο υλικό που γίνεται διαθέσιμο από τρίτα μέρη μέσω των Φόρουμ ή με άλλον τρόπο μέσω του Ιστότοπου ανήκουν στα εν λόγω τρίτα μέρη και όχι στην Εταιρεία και η Εταιρεία δεν υποστηρίζει καμία τέτοια άποψη, δήλωση ή υλικό. Ενδέχεται να αφαιρέσουμε ανάρμοστες δηλώσεις ή άλλο περιεχόμενο από τον Ιστότοπο σε οποιαδήποτε στιγμή, αν θεωρήσουμε αιτιολογημένη μια τέτοια αφαίρεση. Κάθε χρήστης που ανέχεται ανεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ θα διαγράφεται. Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι η διαγραφή ή η επεξεργασία οποιασδήποτε ανάρτησης ή άλλων υλικών ενδέχεται να μην προκύψει αμέσως.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει με κανέναν τρόπο και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της επαναδημοσίευσης) ή την κατάχρηση από τρίτα μέρη των πληροφοριών που γίνονται διαθέσιμες οικειοθελώς στο κοινό μέσω των Φόρουμ.

7. Προωθήσεις.

Οποιεσδήποτε κληρώσεις, διαγωνισμοί ή παρόμοιες προωθήσεις που γίνονται διαθέσιμες μέσω αυτού του Ιστότοπου μπορεί να διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες που είναι ξεχωριστοί από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Με τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους κληρώσεις, διαγωνισμούς ή προωθήσεις, συμφωνείτε ότι θα υπόκειστε στους εν λόγω κανόνες, που ενδέχεται να διαφέρουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία σάς προτρέπει να διαβάζετε τους ισχύοντες κανόνες, αν υπάρχουν, προς τους οποίους θα υπάρχουν σύνδεσμοι στην εκάστοτε δραστηριότητα, καθώς και να εξετάζετε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, η οποία, επιπλέον αυτών των Όρων Χρήσης, θα διέπει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες. Στον βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών των κανόνων συγκρούονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα υπερέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των εν λόγω κανόνων.

8. Σύνδεσμοι προς ή από άλλους Ιστότοπους.

Εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά από την Εταιρεία στον Ιστότοπο, η Εταιρεία δεν συνδέεται ούτε συσχετίζεται με τους διαχειριστές οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων προς ή από τους οποίους υπάρχει σύνδεσμος στον Ιστότοπο - οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για δική σας πληροφόρηση. Η Εταιρεία αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που βρίσκονται σε ιστότοπους τρίτων μερών προς ή από τους οποίους υπάρχει σύνδεσμος στον Ιστότοπο. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ικανοποίησή σας με ή να εγκρίνουμε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω ιστότοπων τρίτων μερών προς ή από τους οποίους υπάρχει σύνδεσμος στον Ιστότοπο, επειδή αυτοί οι ιστότοποι τρίτων μερών ανήκουν και διαχειρίζονται από ανεξάρτητες οντότητες, ούτε έχουμε προβεί σε οποιαδήποτε βήματα για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες μέσω οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων. Δεν υποβάλλουμε παρατηρήσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών πιστωτικών καρτών ή άλλων καρτών πληρωμών και άλλων προσωπικών πληροφοριών) που μπορεί να παρέχετε ή μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, είτε μέσω ενός τέτοιου τρίτου μέρους ή μέσω άλλου τρόπου.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 'Η ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει τους συνδέσμους από ιστότοπους τρίτων στον Ιστότοπο με χρήση τεχνολογικών ή άλλων μέσων χωρίς εκ των προτέρων ειδοποίηση.

9. Δήλωση αποποίησης.

Παρόλο που η Εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι ορθές, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των υλικών στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία ενδέχεται να πραγματοποιήσει αλλαγές στο υλικό του Ιστότοπου ή στα προϊόντα και τις τιμές που περιγράφονται σε αυτόν σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό στον Ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο και η Εταιρεία δεν δεσμεύεται με κανέναν τρόπο για την ενημέρωση αυτού του υλικού. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ).

Εάν υποπέσουν στην αντίληψή σας οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις από τρίτα μέρη στον Ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας σύμφωνα με τις οδηγίες στην Ενότητα 15 (Επικοινωνία μαζί μας) με μια περιγραφή του/των εν λόγω υλικού(ών) και τη διεύθυνση URL ή την τοποθεσία του σχετικού ιστότοπου όπου εμφανίζονται τα εν λόγω υλικά.

10. Περιορισμός ευθυνών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ., ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΜΕΤΟΧΟΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ Η ΕΙΔΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ‘Η ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ‘Η ΑΠΩΛΕΙΑΣ ‘Η ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ‘Η ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ ‘Η ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ‘Η ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ‘Η ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ‘Η ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ‘Η ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ‘Η ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ‘Η ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ‘Η ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ‘Η ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ). ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ., ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞ ΑΥΤΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ‘Η ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ. Κανένα στοιχείο στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Εταιρείας στον βαθμό που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

11. Αποζημίωση.

Θα αποζημιώσετε πλήρως, θα υπερασπίζεστε και θα διατηρείτε την Εταιρεία αζημίωτη από και κατά όλων και οποιωνδήποτε αγωγών, νομικών ενεργειών, απαιτήσεων, αιτιών αγωγών και άλλων δικαστικών διαδικασιών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε από τα παρακάτω (οι «Απαιτήσεις»): (α) τη χρήση εκ μέρους σας ή την αδυναμίας χρήσης του Ιστότοπου ή δραστηριότητες σε σχέση με τον Ιστότοπο, (β) τυχόν παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιωνδήποτε άλλων όρων, προϋποθέσεων ή πολιτικών της Εταιρείας από εσάς ή μέσω του λογαριασμού που μπορεί να έχετε στον Ιστότοπο, (γ) οποιαδήποτε συναλλαγή, (δ) οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι οποιαδήποτε ανάρτηση ή άλλα υλικά που κάνετε διαθέσιμα μέσω του Ιστότοπου παραβιάζουν ή με άλλον τρόπο καταπατούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, απορρήτου ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή (ε) την καταπάτηση εκ μέρους σας των δικαιωμάτων οποιουδήποτε επισκέπτη, χρήστη ή πελάτη του Ιστότοπου ή άλλου τρίτου μέρους και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος για κάθε είδους ζημία, απώλεια, δαπάνη, απόφαση, τέλος, πρόστιμο και άλλες δαπάνες με τις οποίες ενδέχεται να επιβαρυνθούν (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και των δικαστικών δαπανών) ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε Απαιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που θα υποστούμε μετά από οποιεσδήποτε Απαιτήσεις.

12. Τερματισμός, Αναστολή και Επιβολή.

Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν θα είναι πάντα διαθέσιμο ή αδιάλειπτο. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να τερματίσει ή να διακόψει την πρόσβαση ή τη χρήση εκ μέρους σας του Ιστότοπου, σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της περίπτωσης που η Εταιρεία πιστεύει ότι έχετε καταπατήσει ή ενεργήσει παραβιάζοντας το γράμμα ή το πνεύμα αυτών των Όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αποτυχίας σας να συμμορφώνεστε με τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται στις Ενότητες 5 και 6 (Κανόνες συμπεριφοράς, Φόρουμ και υποβολές κριτικών) παραπάνω). Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού ή διακοπής, θα σας αφαιρεθεί άμεσα το δικαίωμα χρήσης του Ιστότοπου. Συμφωνείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός ή διακοπή της πρόσβασης ή της χρήσης εκ μέρους σας του Ιστότοπου μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς εκ των προτέρων ειδοποίηση και ότι η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει άμεσα οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή/και κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από ή παρασχέθηκαν σε εσάς και όλες τις σχετικές με αυτά πληροφορίες ή αρχεία ή/και να σας απαγορεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ή αρχεία. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρείται υπεύθυνη από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιονδήποτε τερματισμό ή διακοπή της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο ή σε οποιεσδήποτε τέτοιου είδους πληροφορίες ή αρχεία και δεν θα απαιτείται να σας διαθέσει αυτές τις πληροφορίες ή αρχεία μετά από μια τέτοια διακοπή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα που η ίδια θεωρεί αναγκαία ή κατάλληλα για την επιβολή ή/και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε περιπτώσεων που σχετίζονται με νομικές διαδικασίες για τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή/και την απαίτηση τρίτου μέρους ότι η χρήση του Ιστότοπου από εσάς είναι παράνομη ή καταπατά τα δικαιώματα του εν λόγω τρίτου μέρους).

13. Διέπον δίκαιο.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένου του ομοσπονδιακού δικαίου περί διαιτησίας) και της Κοινοπολιτείας του Κεντάκι, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να αντικατοπτρίζει το δίκαιο της χώρας στην οποία διαμένετε συνήθως, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίφαση αρχών δικαίου. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ, ΑΠΑΤΗ, ΨΕΥΔΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ), ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟ ΕΝΑΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΑΝΤΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗ Η ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΝΟΡΚΟΥΣ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΔΙΚΑΣΤΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ· ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Στον βαθμό που ο διαιτητής το κρίνει εύλογο, ο διαιτητής θα διεξάγει ακροάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων ή βιντεοδιασκέψεων αντί για προσωπικές εμφανίσεις. Οποιεσδήποτε προσωπικές εμφανίσεις ζητούνται από τον διαιτητή θα διενεργούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη χώρα της τοπικής οντότητας. Οι διαιτητικές διαδικασίες θα διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα ή στη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα της τοπικής οντότητας και θα διενεργούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα. Η απόφαση του διαιτητή θα ακολουθεί το βασικό νόημα των σχετικών εγγράφων και θα είναι τελική και δεσμευτική. Η επιδίκαση που αποφασίζεται από τον/τους διαιτητή(ές) θα επιβεβαιώνεται και θα επιβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο έχει δικαιοδοσία. Τα προαναφερθέντα δεν εμποδίζουν την Εταιρεία να επιδιώξει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής της ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των δικαιοπαρόχων της) και συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην τοποθεσία σύστασης της Εταιρείας και παραιτείστε από οποιαδήποτε ένσταση δικαιοδοσίας, χώρου ή δικαιοδοτικού οργάνου στα εν λόγω δικαστήρια. Κανένα στοιχείο στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα σας εμποδίζει να αναφέρετε ζητήματα σε ομοσπονδιακές, πολιτειακές ή τοπικές υπηρεσίες και, εάν το επιτρέπει ο νόμος, μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση εναντίον μας για σας.

14. Διάφορα.

Αν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης χαρακτηριστεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε αυτή η ρήτρα θα αφαιρεθεί από αυτούς τους όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εφαρμοσιμότητα οποιωνδήποτε υπόλοιπων διατάξεων. Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν προορίζονται για, ούτε έχουν την έννοια δημιουργίας συνεταιρισμού, κοινοπραξίας, σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, σχέσης εταιρείας ή δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Δεν θα αναθέσετε, μεταβιβάσετε ή παράσχετε επιμέρους άδειες οποιουδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης χωρίς εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση. Καμία δήλωση αποποίησης από κανένα μέρος οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα θεωρηθεί δήλωση αποποίησης προηγούμενων ή επακόλουθων παραβιάσεων ή αθέτησης. Οποιαδήποτε κεφαλίδα, λεζάντα ή τίτλος ενότητας περιέχεται στους παρόντες Όρους Χρήσης εισάγεται μόνο χάριν ευκολίας και δεν καθορίζει ή εξηγεί καμία ενότητα ή διάταξη του παρόντος. Αυτοί οι Όροι Χρήσης, σε συνδυασμό με όλες τις συμφωνίες και τις δηλώσεις που αναφέρονται και ενσωματώνονται στο παρόν ως αναφορές, αποτελούν εξ ολοκλήρου τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας που σχετίζεται με το θέμα του παρόντος και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, υπερέχει οποιασδήποτε και όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων γραπτών ή προφορικών συμφωνιών ή κατανοήσεων μεταξύ εσάς και της Εταιρείας που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα. Οι ειδοποιήσεις προς εσάς θα πραγματοποιούνται μέσω αναρτήσεων ειδοποίησης (ή συνδέσμου προς μια ειδοποίηση) στον Ιστότοπο, μέσω email, μέσω ταχυδρομείου, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, συμφωνείτε ότι κάθε έντυπη έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης και κάθε ειδοποίηση που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτές σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες βάσει αυτών των Όρων Χρήσης ή που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης στον ίδιο βαθμό και σύμφωνα με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως άλλα επιχειρησιακά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν και διατηρούνται εξ αρχής σε έντυπη μορφή.

15. Επικοινωνία μαζί μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε στείλτε email στο [email protected]. Σημειώστε ότι οι επικοινωνίες μέσω email δεν θα είναι απαραίτητα ασφαλείς. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να συμπεριλάβετε πληροφορίες πιστωτικών ή άλλων καρτών πληρωμής ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες στην αλληλογραφία σας με εμάς μέσω email.

© 2022 Brown-Forman Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


United States

Claims of Copyright Infringement.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law. If you believe in good faith that materials available on the Website infringe your copyright, you (or your agent) may send Company a notice requesting that it remove the material or block access to it. If you believe in good faith that someone has wrongly filed a notice of copyright infringement against you, the DMCA permits you to send a counter-notice. Notices and counter-notices must meet the then-current statutory requirements imposed by the DMCA. See https://www.copyright.gov/ for details. Notices and counter-notices should be sent to: Brown-Forman Brands, attn: Copyright Agent, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903 USA, Telephone 415-446-5225, Fax 415-446-5230, email: [email protected]. We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice.

Important Note to New Jersey Consumers.

If you are a consumer residing in New Jersey, the following provisions of this Terms of Use do not apply to you (and do not limit any rights that you may have) to the extent that they are unenforceable under New Jersey law: (a) in Section 11 above, the disclaimer of liability for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages of any kind (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code and New Jersey Consumer Fraud Act; (b) in Section 11 above, the limitation on liability for lost profits, loss of use, loss of data, loss of other intangibles, loss of security of information, or unauthorized interception of information (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Identity Theft Protection Act and New Jersey Consumer Fraud Act); (c) in Section 11 above, application of the limitations of liability to the recovery of damages that arise under contract, tort (including negligence) or any other theory (for example, to the extent such damages are recoverable by a consumer under New Jersey law, including the New Jersey Products Liability Act); (d) in Section 12 above, the requirement that you indemnify Company (for example, to the extent the scope of such indemnity is prohibited under New Jersey law); (e) in Section 14 above, the Kentucky governing law provision (for example, to the extent that your rights as a consumer residing in New Jersey are required to be governed by New Jersey law); and (f) in Section 14 above, the provision requiring claims or causes of action to be brought within one (1) year (for example, to the extent that New Jersey law provides consumers with a longer period in which to bring such an action).

California Transparency in Supply Chains Act

On January 1, 2012, the Transparency in Supply Chains Act came into effect which requires certain retailers and manufacturers doing business in California to publicly disclose their efforts, if any, to eradicate slavery and human trafficking from their supply chains.

We do not use any forced labor in our operations and we expect the same of our business partners and suppliers. Accordingly, all of our employees are charged with identifying and working with reputable suppliers that are committed to complying with all federal, state, and foreign laws regarding labor practices.

When we source from suppliers, we typically do so from suppliers located in the United States, and we typically do not engage suppliers from countries with an increased risk of human trafficking and slavery. We monitor supplier behavior and compliance to ensure that our suppliers meet our high standards. It is our policy to cease doing business with any supplier who participates in human trafficking or forced labor practices. If we discover a concern with one of our suppliers, we may require appropriate corrective action or terminate the relationship.

We have and are continuing to educate our employees who are involved in the procurement of goods and services about the Transparency in Supply Chains Act to guard against any use of forced labor in our supply chains.

© 2022 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.