POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 1. srpna 2022

Pro přístup na stránky brown-forman.com (dále jen „webové stránky“) musíte dosáhnout v zemi, kde žijete, zákonné věkové hranice pro konzumaci alkoholu. Pokud jste v zemi nebo v oblasti, kde žijete, nedosáhli zákonné věkové hranice pro konzumaci alkoholických nápojů nebo pokud jste v zemi nebo v oblasti, kde přístup na tyto webové stránky není povolen, webové stránky prosím okamžitě opusťte. Informace pro konkrétní země si můžete prohlédnout kliknutím na tento odkaz.

Vstupem na webové stránky souhlasíte s tím, že přijímáte tyto podmínky používání, které nabydou účinnosti okamžitě při vaší první návštěvě webových stránek, a budete jimi vázáni. Pokud s těmito podmínkami používání bez omezení a bez výhrad nesouhlasíte a nepřijímáte je, tyto webové stránky prosím opusťte.

Brown-Forman je skupina společností vedených korporací Brown-Forman Corporation ve Spojených státech a s právnickými osobami rozmístěnými po celém světě. Brown-Forman (dále jen „společnost“) může tyto podmínky používání kdykoli revidovat, a to aktualizací tohoto dokumentu. Kdy byly tyto podmínky používání naposledy revidovány, můžete zjistit na řádku s názvem „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části těchto podmínek používání.

Pokud dojde k jakémukoli rozporu mezi těmito podmínkami používání s výjimkou odlišných ustanovení v oddíle 7 (Reklamní akce) a konkrétními ustanoveními, která se vyskytují kdekoli jinde na webových stránkách, budou mít přednost tyto podmínky používání.

1. Omezené použití.

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost. Obsah webových stránek, mimo jiné včetně veškerých ochranných známek, designů, log, textů, obrázků a audio- a videomateriálů na webových stránkách, je výhradním duševním vlastnictvím společnosti nebo jejích sesterských společností (dále jen „chráněné materiály společnosti“), pokud není písemně stanoveno jinak. Chráněné materiály společnosti jsou chráněny podle platných zákonů po celém světě a podle mezinárodních dohod – zejména podle zákonů o autorském právu a ochranných známkách. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Z chráněných materiálů společnosti nesmíte odstraňovat žádná upozornění na autorská práva ani jinou poznámku o vlastnictví. Rovněž nesmíte bez předchozího a výslovného písemného souhlasu společnosti žádným způsobem pro jakýkoli veřejný nebo obchodní účel publikovat, šířit, odesílat online či offline nebo jinak používat chráněné materiály společnosti.

2. Použití informací/materiálů.

Pod podmínkou dodržování těchto podmínek používání a výhradně po dobu, po kterou vám společnost povoluje přístup na tyto webové stránky a jejich používání, si smíte vytisknout nebo nechat vytisknout třetí stranou jednu (1) kopii jakýchkoli informací nebo materiálů ke stažení poskytovaných na těchto webových stránkách za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky:

 • Materiály nebo informace požadujete výlučně pro osobní, a nikoli pro přímé či nepřímé komerční účely;
 • Materiály používáte pro zákonné účely;
 • Z materiálů nebo informací se neodstraní žádné upozornění na autorská práva ani jiné upozornění týkající se majetku třetích stran;
 • Ve vztahu k těmto materiálům nebo informacím nebudete uplatňovat žádné autorské právo ani jiné duševní vlastnictví, vlastnické právo nebo jiný zájem či právo;
 • Souhlasíte s tím, že budete dodržovat jakoukoli autorskou doložku či jiná omezení, která jsou v takovýchto materiálech obsažena nebo pro ně platí, včetně jakéhokoli přiřazení autora, upozornění na autorská práva nebo ochranné známky či omezení v jakémkoli takovém materiálu, který stáhnete;
 • Bydlíte v zemi nebo v oblasti, kde je konzumace alkoholických nápojů povolena;
 • Dosáhli jste zákonné věkové hranice pro konzumaci alkoholických nápojů v souladu se zákony v zemi nebo v oblasti, kde žijete, nebo věku, kdy máte právní způsobilost uzavírat smlouvy v zemi, kde máte trvalé bydliště, podle toho, co je vyšší.

Pokud si vytisknete nebo jinak použijete jakékoli informace či materiály z webových stránek a porušíte tím tyto podmínky používání, vaše právo používat webové stránky okamžitě skončí a dle své volby musíte vrátit nebo zlikvidovat veškeré kopie informací či materiálů, které jste si pořídili.

3. Informace odesílané prostřednictvím webových stránek.

Odesílání osobních údajů prostřednictvím webových stránek se řídí prohlášením společnosti o zásadách ochrany osobních údajů a zabezpečení (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) a tyto podmínky používání odkazem začleňují podmínky zásad ochrany osobních údajů. Prohlašujete a zaručujete, že veškeré informace, které poskytujete v souvislosti s používáním webových stránek, jsou pravdivé, přesné a úplné a že budete tyto informace dle potřeby udržovat a aktualizovat, aby zůstaly pravdivé, přesné a úplné.

4. Registrace; uživatelská jména a hesla.

Některé části webových stránek mohou být čas od času omezeny na registrované uživatele. Tam, kde platí postup registrace, můžeme vyžadovat, abyste se u společnosti zaregistrovali, abyste získali přístup do určitých oblastí webových stránek. Pokud jde o jakoukoli takovou registraci, můžeme odmítnout přidělit vám uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, které patří jiné osobě nebo je používá jiná osoba, a vy je nemůžete používat; které lze interpretovat jako vydávání se za jinou osobu; které porušují duševní vlastnictví nebo jiná práva kterékoli osoby; které jsou urážlivé; nebo které odmítáme z jakéhokoli jiného důvodu dle našeho výlučného uvážení. Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti jakéhokoli uživatelského jména, e-mailové adresy nebo hesla, které můžete pro přístup k webovým stránkám používat, a souhlasíte, že žádné třetí straně nepředáte své heslo ani uživatelské jméno ani nepůjčíte či jinak nepřevedete své používání webových stránek či přístup k nim. Nesete plnou odpovědnost za všechny transakce (včetně veškerých informací odeslaných v souvislosti s jakýmikoli transakcemi) a za další interakce s webovými stránkami, k nimž dojde ve spojení s vaším uživatelským jménem. Souhlasíte s tím, že budete společnost okamžitě informovat na adrese [email protected] o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo uživatelského jména nebo o jakémkoli jiném porušení zabezpečení, které se týká vašeho účtu, vašeho uživatelského jména nebo webových stránek, a že zajistíte, abyste se na konci každé relace „odhlásili“ a opustili svůj účet na webových stránkách (připadá-li to v úvahu).

5. Pravidla chování.

Od uživatelů webových stránek očekáváme, že budou dodržovat právní předpisy a respektovat práva a důstojnost druhých. Souhlasíte s tím, že při používání webových stránek budete dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy. Dále je používání webových stránek podmíněno dodržováním pravidel chování stanovených v tomto oddíle a nedodržování těchto pravidel chování může mít za následek ukončení vašeho přístupu k webovým stránkám v souladu s oddílem 14 (Různá ustanovení) níže.

Souhlasíte s tím, že nebudete:

 • Publikovat, odesílat ani jinak zpřístupňovat prostřednictvím webových stránek nebo v souvislosti s nimi:
  • žádné informace nebo materiály, které jsou nebo mohou být nebo jejichž zveřejnění, odeslání nebo použití je nebo může být: (a) výhružné, obtěžující, ponižující, nenávistné nebo zastrašující; (b) nactiutrhačné nebo pomlouvačné; (c) podvodné nebo protiprávní; (d) obscénní, neslušné, pornografické nebo jinak nepřípustné; (e) chráněné autorským právem, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím, právem na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech nebo právem na soukromí nebo jakýmkoli jiným vlastnickým právem; (f) zobrazující nebo schvalující nezodpovědné pití; nebo (g) zobrazující nebo schvalující činnosti, které jsou nevhodné při konzumaci nebo po konzumaci alkoholických nápojů, např. řízení motorového vozidla;
  • žádný materiál, který by vedl k trestní nebo občanskoprávní odpovědnosti; který podporuje chování, jež představuje trestný čin; nebo který podporuje nebo poskytuje instruktážní informace o nezákonných činnostech, jako je „hackerství“, „cracking“ nebo „phreaking“;
  • žádný vir, červa, trojského koně, Velikonoční vajíčko, časovanou bombu, spyware nebo jiný počítačový kód, soubor nebo program, který je škodlivý nebo invazivní nebo který může být nebo je určen k tomu, aby poškodil, napadl, blokoval, narušil nebo přerušil fungování nebo sledoval používání jakéhokoli hardwaru, softwaru nebo zařízení;
  • žádné nevyžádané nebo nedovolené reklamy, propagační materiály, „nevyžádanou poštu“, „spam“, „řetězové dopisy“, „pyramidové hry“ ani investiční příležitosti nebo jakoukoliv jinou formu doprošování se, kterou společnost výslovně předem neschválila;
  • žádné osobně identifikovatelné informace jiné fyzické osoby bez předchozího souhlasu této osoby; nebo
  • žádné podstatné neveřejné informace o společnosti bez řádného oprávnění tak činit.
 • Používat webové stránky k jakémukoli podvodnému nebo nezákonnému účelu.
 • Používat webové stránky k hanobení, zneužívání, obtěžování, pronásledování, vyhrožování či jinak k porušování zákonných práv druhých, mimo jiné včetně práv druhých na soukromí nebo jejich práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, ani získávat či shromažďovat informace o uživatelích webových stránek.
 • Vydávat se za jakoukoli jinou fyzickou osobu nebo právnickou osobu, mimo jiné včetně zástupce společnosti; nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat svou příslušnost k jakékoli fyzické osobě nebo subjektu v souvislosti s webovými stránkami; nebo vyjadřovat či naznačovat, že schvalujeme jakékoli prohlášení, které učiníte.
 • Narušovat nebo přerušovat provoz webových stránek nebo serverů či sítí používaných pro zpřístupnění webových stránek; nebo porušovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo nařízení takových sítí.
 • Omezovat jakoukoli jinou osobu či bránit jí v používání webových stránek (mimo jiné včetně hackerství nebo vymazání jakékoli části webových stránek).
 • Používat webové stránky k propagaci nebo nabízení prodeje nebo nákupu jakéhokoli zboží či služeb pro jakýkoli obchodní účel bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti.
 • Reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat, propojovat či jinak využívat pro jakékoli komerční účely jakoukoli část webových stránek, jejich použití či přístup k nim.
 • Upravovat, přizpůsobovat, překládat, provádět zpětnou analýzu, dekompilovat či rozebírat jakoukoli část webových stránek (vyjma případů, kdy je to dle platných právních předpisů povoleno).
 • Odstraňovat z webových stránek nebo z materiálů, které z webových stránek pocházejí, jakékoli označení autorských práv, ochranných známek či jiné označení vlastnických práv.
 • Sestavovat či zrcadlit jakoukoli část webových stránek.
 • Vytvářet databázi stažením a uložením obsahu webových stránek.
 • Bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti používat jakéhokoli robota, pavouka, vyhledávač / aplikaci pro načítání nebo jiné manuální či automatické zařízení pro načtení, indexování, „automatizované získávání dat“, „dolování dat“ nebo k získání obsahu webových stránek jakýmkoli způsobem či k obcházení navigační struktury nebo k prezentování webových stránek.

Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vy (a nikoli společnost) nesete odpovědnost za to, že si opatříte a budete udržovat veškeré telekomunikace, širokopásmové připojení a počítačový hardware, vybavení a služby potřebné pro přístup k webovým stránkám a jejich používání, a za to, že budete platit veškeré související poplatky.

Pokud se společnost dozví, že byly prostřednictvím webových stránek nebo ve spojitosti s nimi zveřejněny, odeslány či jinak zpřístupněny informace nebo materiály, které mohou být porušením jakýchkoli právních předpisů, nařízení nebo práv třetí strany, mimo jiné včetně práv podle autorského práva a zákazu pomluv, očerňování a narušení soukromí, nebo porušením těchto podmínek používání, má společnost právo, ale ne povinnost odstranit či znemožnit přístup k příslušným informacím či materiálům.

6. Fóra a odesílání recenzí.

6.1 Fóra: Společnost může prostřednictvím webových stránek nabízet funkce, které vám umožní zveřejňovat informace, fotografie a jiné materiály a obrázky (dále společně označované jako „fóra“). Pro fóra platí všechna pravidla chování popsaná v oddíle 5 výše. Dále nesmíte bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti používat fóra pro jakékoli komerční účely, včetně propagace nebo reklamy na jakékoli zboží, služby či příležitosti, a nesmíte používat fóra k tomu, abyste žádali další návštěvníky webových stránek nebo uživatele, aby navštívili jakoukoli komerční online službu nebo jinou organizaci, stali se jejími členy, přihlásili se k odběru nebo se zaregistrovali.

6.2 Recenze: Můžeme vám také umožnit odeslat recenzi výrobku nebo prostřednictvím fór či jinak prostřednictvím webových stránek odesílat či zpřístupňovat jakékoli informace, fotografie nebo jiné materiály (dále jen „recenze“). Abyste recenzi mohli napsat, musíte být skutečným konzumentem nebo uživatelem výrobku, o němž recenzi píšete. Pokud jste výrobek od nás dostali zdarma nebo se slevou nebo pokud jste od nás v souvislosti s tím, že jste od nás dostali výrobek, obdrželi cokoli hodnotného, např. vstup do loterie nebo poukázku, musíte tuto skutečnost ve své recenzi jasně a zřetelně zveřejnit. Když recenzi odešlete, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ji lze zpřístupnit široké veřejnosti a že ji společnost může používat bez omezení. Recenze musí být vaším vlastním originálním názorem a textem, musí se zakládat na vašich skutečných zkušenostech s výrobkem a nesmí porušovat práva žádné třetí strany.

Rádi bychom slyšeli váš upřímný názor na naše výrobky. Abyste pomohli jiným zákazníkům, až budete recenzi odesílat, vysvětlete prosím, co se vám líbilo či nelíbilo na výrobku, který jste si koupili, a vysvětlete, proč jste výrobku dali dané hodnocení. Zveřejníme všechny recenze včetně kritických, avšak vyhrazujeme si právo na základě svého výlučného uvážení jakoukoli recenzi upravit a rozhodnout se, zda ji na webové stránky zahrneme, anebo ne. Recenzi můžeme odmítnout nebo odstranit, jestliže:

 • Nedodržuje pravidla chování popsaná v oddíle 5 výše nebo v tomto oddíle 6.2;
 • Týká se výrobku, který jste nekoupili nebo s nímž nemáte vlastní zkušenosti;
 • Neuvádí dostatečné informace, které by objasnily hodnocení;
 • Zabývá se dostupností výrobku nebo jinými obavami, kterými by se měl zabývat náš tým zákaznických služeb; nebo
 • Je zveřejněn neobvykle vysoký počet recenzí na výrobek během krátké doby, nebo pokud se zdá, že za recenzi bylo zaplaceno nebo že vznikla na základě pobídky někoho jiného než společnosti, nebo pokud to jinak vypadá, že není legitimní.

6.3 Fóra a recenze obsahují názory, vyjádření a jiný obsah třetích stran. Neneseme odpovědnost za prověřování, sledování nebo ověřování takovéhoto obsahu, včetně přesnosti a spolehlivosti takovéhoto obsahu či dodržování autorských práv nebo jiných zákonů. Veškeré názory, vyjádření či další materiály zpřístupněné třetími stranami prostřednictvím fór či jinak prostřednictvím webových stránek jsou názory, vyjádřeními či materiály těchto třetích stran, a nikoli společnosti, a společnost neschvaluje žádné takové názory, vyjádření či materiály. Sporná vyjádření či jiný obsah můžeme kdykoli z webových stránek odstranit, pokud budeme mít za to, že je takovéto odstranění oprávněné. Veškeré příspěvky uživatelů, které omlouvají nezodpovědné pití, budou odstraněny. Pochopte prosím, že k odstranění nebo upravení jakéhokoli takovéhoto podání nebo jiných materiálů nemusí dojít okamžitě.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nemá žádnou kontrolu a neponese žádnou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z používání (mimo jiné včetně opětovného zveřejnění) nebo zneužití jakoukoli třetí stranou informací dobrovolně zveřejněných prostřednictvím fór.

7. Reklamní akce.

Veškerá losování o ceny, soutěže či podobné reklamní akce zpřístupňované prostřednictvím webových stránek se mohou řídit konkrétními pravidly, která jsou vzhledem k těmto podmínkám používání samostatná. Účastí v jakémkoli losování o ceny, soutěži či reklamní akci souhlasíte s tím, že se podřídíte těmto pravidlům, která se mohou od těchto podmínek používání lišit. Společnost vám doporučuje, abyste si přečetli případná platná pravidla, která budou spojena s konkrétní danou aktivitou a prošli si zásady ochrany osobních údajů, které budou navíc k těmto podmínkám používání upravovat veškeré osobní údaje, které v souvislosti s takovými aktivitami odešlete. Pokud jsou podmínky takových pravidel v rozporu s těmito podmínkami používání, budou mít přednost pravidla dané aktivity.

8. Odkazy na jiné webové stránky a z nich.

Vyjma toho, co společnost na webových stránkách výslovně uvádí, není přičleněna k provozovatelům webových stránek žádných třetích stran, které na tyto webové stránky nebo z nich odkazují, ani s nimi není spojena – tyto odkazy vám poskytujeme pouze pro informaci. Společnost výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přesnost, obsah či dostupnost informací, jež se nacházejí na webových stránkách, které na tyto webové stránky nebo z nich odkazují. Nemůžeme zajistit vaši spokojenost s jakýmikoli výrobky či službami ani nemůžeme schvalovat výrobky či služby, které jsou k dispozici prostřednictvím jakékoli stránky třetí strany, která odkazuje na tyto webové stránky nebo z nich, protože tyto stránky třetích stran vlastní a provozují nezávislé subjekty, ani jsme nepodnikli žádné kroky k potvrzení přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací, které jsou zpřístupněny prostřednictvím jakýchkoli stránek třetích stran. Nečiníme žádná prohlášení ani neposkytujeme záruky ohledně zabezpečení jakýchkoli informací (mimo jiné včetně kreditních karet ani jiných platebních karet a dalších osobních údajů), které můžete poskytnout nebo u kterých může být požadováno, abyste je poskytli jakékoli třetí straně, ať už prostřednictvím stránky jakékoli takové třetí strany, či jinak.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A ZDROJŮ TŘETÍCH STRAN A JAKÉKOLI OBSAHU, INFORMACÍ, ÚDAJŮ, REKLAMY, VÝROBKŮ, SLUŽEB ČI JINÝCH MATERIÁLŮ NA TAKOVÝCH STRÁNKÁCH ČI ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TAKOVÝCH STRÁNEK A ZDROJŮ JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A PODLÉHÁ PODMÍNKÁM POUŽÍVÁNÍ PLATNÝM PRO TYTO STRÁNKY A ZDROJE.

Společnost bude mít právo kdykoli a dle svého výlučného uvážení bez předchozího oznámení zablokovat odkazy z webových stránek třetí strany na tyto webové stránky pomocí technologických či jiných prostředků.

9. Odmítnutí odpovědnosti.

Ačkoli společnost usiluje o zajištění toho, aby byly informace na webových stránkách správné, nezaručuje přesnost a úplnost materiálů na webových stránkách. Společnost může kdykoli a bez oznámení provést změny materiálů na webových stránkách nebo výrobků a cen na nich popsaných. Materiály na webových stránkách mohou být zastaralé a společnost nepřijímá žádný závazek takovýto materiál aktualizovat. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VÁM SPOLEČNOST POSKYTUJE WEBOVÉ STRÁNKY NA TAKOVÉM ZÁKLADĚ, ŽE VYLUČUJE VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY (MIMO JINÉ VČETNĚ PODMÍNEK PŘEDPOKLÁDANÝCH PRÁVNÍMI PŘEDPISY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEPORUŠENÍ PRÁV A VLASTNICKÉHO PRÁVA).

Pokud se dozvíte o nějakém neoprávněném pozměnění těchto webových stránek třetí stranou, kontaktujte nás v souladu s pokyny uvedenými v oddíle 15 (Kontakt) s popisem sporných materiálů a URL nebo místa na příslušných webových stránkách, kde se takové materiály objevují.

10. Omezení odpovědnosti.

SPOLEČNOST A KTERÁKOLI SPOLEČNOST ZE SKUPINY SPOLEČNOSTÍ SKUPINY A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCI, AKCIONÁŘI ČI ZÁSTUPCI KOHOKOLI Z NICH VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI VÝŠI NEBO DRUH ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÁ MŮŽE VZNIKNOUT VÁM NEBO TŘETÍ STRANĚ (MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, SANKČNÍCH NÁHRAD ŠKOD ČI NÁSLEDNÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD NEBO JAKÉKOLI ZTRÁTY PŘÍJMU, ZISKŮ, DOBRÉHO JMÉNA, DAT, KONTRAKTŮ, POUŽITÍ PENĚZ NEBO ZTRÁT ČI ŠKOD VZNIKLÝCH NEBO JAKKOLI SOUVISEJÍCÍCH S PŘERUŠENÍM PODNIKÁNÍ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDNOSTI ZA CIVILNÍ DELIKTY, MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI, SMLOUVY ČI JINAK) JAKKOLIV SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ (VČETNĚ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY, NEBO S VÝSLEDKY JEJICH POUŽÍVÁNÍ, S JAKÝMIKOLI WEBOVÝMI STRÁNKAMI PROPOJENÝMI S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI NEBO S MATERIÁLEM NA NICH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY NEBO ŠKODY Z DŮVODU VIRŮ, KTERÉ MOHOU INFIKOVAT VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ, SOFTWARE, DATA ČI JINÝ MAJETEK NA ÚČTU, ODKUD NA WEBOVÉ STRÁNKY VSTUPUJETE, POUŽÍVÁTE JE NEBO JE PROCHÁZÍTE, NEBO SE STAŽENÍM JAKÉHOKOLI MATERIÁLU Z WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK PROPOJENÝCH S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI). ANIŽ BY BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, NEPŘEVÝŠÍ MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A KTERÉKOLI SPOLEČNOSTI ZE SKUPINY SPOLEČNOSTÍ SKUPINY A KTERÉHOKOLI Z VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA, ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ ČI ZÁSTUPCŮ KOHOKOLI Z NICH V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ ČI JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI DESET AMERICKÝCH DOLARŮ. Žádné ustanovení těchto podmínek nevyloučí ani neomezí odpovědnost společnosti v rozsahu, v němž nemůže být podle platných právních předpisů vyloučena nebo omezena.

11. Odškodnění.

Odškodníte společnost, budete ji obhajovat a zbavíte ji odpovědnosti za veškeré nároky, žaloby, požadavky, žalobní důvody a jiná řízení vznikající z následujícího nebo související s čímkoli z následujícího („nároky“): (a) s vaším používáním, nemožností používat nebo činnostmi v souvislosti s webovými stránkami; (b) s jakýmkoli porušením těchto podmínek používání nebo jiných podmínek společnosti, podmínek nebo zásad z vaší strany nebo prostřednictvím jakéhokoli účtu, který můžete mít na jakýchkoli webových stránkách; (c) s jakoukoli transakcí; (d) jakýmkoli obviněním, že jakékoli podání či jiné materiály, které prostřednictvím webových stránek zpřístupníte, narušují či jinak porušují duševní vlastnictví, soukromí nebo jiná práva jakékoli třetí strany; nebo (e) s vaším porušením jakýchkoli práv kteréhokoli návštěvníka webových stránek, uživatele nebo zákazníka nebo jakékoli třetí strany; a souhlasíte s tím, že společnosti na požádání uhradíte veškeré škody, ztráty, náklady, posudky, poplatky, pokuty a jiné výdaje, které jí vzniknou (včetně výloh na právní zastoupení a soudních nákladů) v důsledku jakýchkoli nároků. To znamená, že ponesete odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu, kterou na základě jakýchkoli nároků utrpíme.

12. Ukončení, pozastavení a vymáhání.

Nezaručujeme, že webové stránky nebo jakýkoli obsah na nich budou vždy a nepřetržitě k dispozici. Dostupnost celých webových stránek nebo jakékoli jejich části můžeme z obchodních či provozních důvodů pozastavit, zrušit nebo omezit. Souhlasíte s tím, že společnost může kdykoli a z jakéhokoli důvodu dle svého výhradního uvážení ukončit nebo pozastavit váš přístup k webovým stránkám či jejich používání, mimo jiné tehdy, pokud se bude domnívat, že jste porušili tyto podmínky používání nebo jste nejednali v souladu s duchem těchto podmínek používání (mimo jiné včetně vašeho nedodržování pravidel chování stanovených v oddílech 5 a 6 (Pravidla chování; Fóra a odesílání recenzí) výše). Po jakémkoli takovémto ukončení či pozastavení okamžitě skončí vaše právo používat webové stránky. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení nebo pozastavení vašeho přístupu k těmto webovým stránkám či jejich používání může být provedeno bez předchozího oznámení a že společnost může okamžitě deaktivovat nebo smazat jakékoli uživatelské jméno a/nebo heslo, které používáte nebo které vám bylo poskytnuto, a veškeré související informace a soubory s tím spojené, a/nebo zakázat další přístup k takovýmto informacím nebo souborům. Souhlasíte s tím, že společnost neponese vůči vám ani jakékoli třetí straně žádnou odpovědnost za jakékoli ukončení nebo pozastavení vašeho přístupu k webovým stránkám ani k jakýmkoli takovým informacím nebo souborům a nebude od ní požadováno, aby vám po takovémto ukončení nebo pozastavení tyto informace nebo soubory zpřístupnila. Společnost si vyhrazuje právo podniknout kroky, o nichž se domnívá, že jsou nezbytné nebo vhodné za účelem vymáhání a/nebo ověření dodržování těchto podmínek používání (mimo jiné včetně ve spojitosti s jakýmkoli soudním řízením, které se týká vašeho používání webových stránek a/nebo tvrzení třetí strany, že je vaše používání webových stránek nezákonné nebo porušuje práva této třetí strany).

13. Rozhodné právo.

Tyto podmínky používání se budou řídit zákony Spojených států (včetně federálních zákonů o rozhodčím řízení) a státu Commonwealth of Kentucky, vyjma v rozsahu, kdy kterékoli z ustanovení těchto podmínek používání musí být nahrazeno, aby odráželo právo země, kde máte obvyklé místo pobytu, bez ohledu na kolizní normy. VYJMA SPORŮ, JEŽ JSOU ZPŮSOBILÉ PRO SOUDY PRO DROBNÉ ŽALOBY, BUDOU VŠECHNY SPORY VZNIKAJÍCÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ NEBO VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK (NEBO NEMOŽNOSTI JE POUŽÍVAT) NEBO K TOMUTO SE VZTAHUJÍCÍ (AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, ZÁKONA, PODVODU, NESPRÁVNÝCH INFORMACÍ ČI JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE) UROVNÁNY ROZHODČÍM ŘÍZENÍM PROVÁDĚNÝM PODLE ŘÁDU PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY JEDNÍM NEBO VÍCE ROZHODCI JMENOVANÝMI V SOULADU SE ZMÍNĚNÝM ŘÁDEM, VE ZNĚNÍ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY, NAMÍSTO TOHO, ABY BYLY PROJEDNÁVÁNY U SOUDU SOUDCEM NEBO POROTOU, A VY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE VY I SPOLEČNOST VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ PROCES PŘED POROTOU. TYTO SPORY MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ SPORY VZNIKAJÍCÍ NA ZÁKLADĚ INTERPRETACE NEBO POUŽITÍ TOHOTO USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ NEBO S NÍM SOUVISEJÍCÍ, VČETNĚ VYMAHATELNOSTI, ODVOLATELNOSTI NEBO PLATNOSTI USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ NEBO JAKÉKOLI JEHO ČÁSTI. VŠECHNY TAKOVÉTO ZÁLEŽITOSTI BUDE ROZHODOVAT ROZHODCE, A NIKOLI SOUD NEBO SOUDCE. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SE BUDE KONAT JEDNOTLIVĚ; HROMADNÁ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A HROMADNÉ ŽALOBY NEJSOU POVOLENY A VZDÁVÁTE SE MOŽNOSTI ÚČASTNIT SE HROMADNÉ ŽALOBY. V rozsahu, v němž to bude rozhodce považovat za přiměřené, bude vést případná projednávání prostřednictvím telekonference nebo videokonference, spíše než osobním dostavením se. Pokud bude rozhodce požadovat osobní dostavení se, bude se toto konat ve Spojených státech nebo v zemi místního subjektu. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce nebo v jazyce, kterým se hovoří v zemi místního subjektu, a bude vedeno způsobem, který zachovává důvěrnost. Rozhodnutí rozhodce bude sledovat jasný význam příslušných dokumentů a bude konečné a závazné. Rozhodčí nález vydaný rozhodcem/rozhodci může být potvrzen a vymáhán kterýmkoli soudem příslušné jurisdikce. Předchozí ustanovení nezabrání společnosti domáhat se soudního příkazu u soudu na ochranu jejích práv duševního vlastnictví (včetně práv jejích poskytovatelů licencí) a vy souhlasíte s výlučnou příslušností soudů nacházejících se v místě založení společnosti a zříkáte se veškerých námitek nepříslušnosti, námitek vůči soudní příslušnosti či vůči soudu. Žádné ustanovení těchto podmínek používání vám nebude bránit upozornit na problémy federální, státní nebo místní agentury, a pokud to právní předpisy budou dovolovat, mohou vůči nám vaším jménem usilovat o nápravu.

14. Různá ustanovení.

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek používání považováno za nezákonné, neplatné či z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Tyto podmínky používání nevytvářejí jakoukoli obchodní společnost, společný podnik, vztah zaměstnavatel–zaměstnanec, zastoupení či vztah poskytovatel franšízy – nabyvatel franšízy mezi vámi a společností, ani tak nebudou interpretovány. Bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést ani poskytnout sublicenci na kterákoli či veškerá vaše práva či povinnosti na základě těchto podmínek používání. Žádné prominutí kterékoli ze stran jakéhokoli porušení nebo neplnění podle těchto podmínek používání nebude považováno za prominutí jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo neplnění. Jakýkoli titulek, nadpis nebo název oddílu v těchto podmínkách používání je vložen pouze z důvodu pohodlí a žádným způsobem nedefinuje ani nevysvětluje žádný oddíl ani ustanovení. Tyto podmínky používání, spolu s veškerými ujednáními a vyjádřeními, na něž se odkazuje a které jsou do nich začleněny odkazem, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností týkající se daného předmětu a vyjma toho, co je v těchto podmínkách používání uvedeno jinak, nahrazují veškeré předchozí či stávající písemné či ústní dohody či ujednání mezi vámi a společností týkající se tohoto předmětu. Oznámení vám lze dle uvážení společnosti podávat zveřejněním oznámení (nebo odkazu na oznámení) na webových stránkách, e-mailem nebo poštou. Souhlasíte bez omezení s tím, že tištěná verze těchto podmínek používání a jakéhokoli oznámení učiněného elektronickou formou bude stejnou měrou přípustná v soudním či správním řízení založeném na těchto podmínkách používání či se k nim vztahujícím jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a udržované v písemné podobě.

15. Kontakt.

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se webových stránek nebo těchto podmínek používání, zašlete e-mail na adresu [email protected]. Upozorňujeme, že e-mailová komunikace nemusí být nutně bezpečná. Z tohoto důvodu byste do své e-mailové korespondence s námi neměli zahrnovat informace o kreditní či jiné platební kartě či jiné citlivé informace.

© 2022 Brown-Forman Corporation. Všechna práva vyhrazena.


United States

Claims of Copyright Infringement.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law. If you believe in good faith that materials available on the Website infringe your copyright, you (or your agent) may send Company a notice requesting that it remove the material or block access to it. If you believe in good faith that someone has wrongly filed a notice of copyright infringement against you, the DMCA permits you to send a counter-notice. Notices and counter-notices must meet the then-current statutory requirements imposed by the DMCA. See https://www.copyright.gov/ for details. Notices and counter-notices should be sent to: Brown-Forman Brands, attn: Copyright Agent, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903 USA, Telephone 415-446-5225, Fax 415-446-5230, email: [email protected]. We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice.

Important Note to New Jersey Consumers.

If you are a consumer residing in New Jersey, the following provisions of this Terms of Use do not apply to you (and do not limit any rights that you may have) to the extent that they are unenforceable under New Jersey law: (a) in Section 11 above, the disclaimer of liability for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages of any kind (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code and New Jersey Consumer Fraud Act; (b) in Section 11 above, the limitation on liability for lost profits, loss of use, loss of data, loss of other intangibles, loss of security of information, or unauthorized interception of information (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Identity Theft Protection Act and New Jersey Consumer Fraud Act); (c) in Section 11 above, application of the limitations of liability to the recovery of damages that arise under contract, tort (including negligence) or any other theory (for example, to the extent such damages are recoverable by a consumer under New Jersey law, including the New Jersey Products Liability Act); (d) in Section 12 above, the requirement that you indemnify Company (for example, to the extent the scope of such indemnity is prohibited under New Jersey law); (e) in Section 14 above, the Kentucky governing law provision (for example, to the extent that your rights as a consumer residing in New Jersey are required to be governed by New Jersey law); and (f) in Section 14 above, the provision requiring claims or causes of action to be brought within one (1) year (for example, to the extent that New Jersey law provides consumers with a longer period in which to bring such an action).

California Transparency in Supply Chains Act

On January 1, 2012, the Transparency in Supply Chains Act came into effect which requires certain retailers and manufacturers doing business in California to publicly disclose their efforts, if any, to eradicate slavery and human trafficking from their supply chains.

We do not use any forced labor in our operations and we expect the same of our business partners and suppliers. Accordingly, all of our employees are charged with identifying and working with reputable suppliers that are committed to complying with all federal, state, and foreign laws regarding labor practices.

When we source from suppliers, we typically do so from suppliers located in the United States, and we typically do not engage suppliers from countries with an increased risk of human trafficking and slavery. We monitor supplier behavior and compliance to ensure that our suppliers meet our high standards. It is our policy to cease doing business with any supplier who participates in human trafficking or forced labor practices. If we discover a concern with one of our suppliers, we may require appropriate corrective action or terminate the relationship.

We have and are continuing to educate our employees who are involved in the procurement of goods and services about the Transparency in Supply Chains Act to guard against any use of forced labor in our supply chains.

© 2022 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.