ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ:  05 декември 2017 г.

Условия за ползване

За да осъществите достъп до уебсайта трябва да сте на възраст, на която да имате право да употребявате алкохол в страната, в която живеете. Моля, незабавно напуснете уебсайта, ако не сте на възраст, на която имате право да употребявате алкохолни напитки в страната или територията, в която живеете, или сте в страна или територия, където достъпът до този уебсайт не е разрешен.

Като влизате в този уебсайт, Вие се съгласявате да изпълнявате Условията за ползване („Условия за ползване”), които влизат в сила веднага след първото посещение на уебсайта. Моля, внимателно прочетете Условията за ползване, преди да осъществите достъп и да използвате уебсайта. Ако не сте съгласни и приемете, без ограничения или квалификации, тези Условия за ползвате, моля, напуснете уебсайта.

Brown-Forman е група от компании, начело с Корпорация Brown-Forman в Съединените щати и местни компании по целия свят. Brown-Forman („Компанията”) може да ревизира тези Условия за ползване по всяко време като актуализира тази публикация.  Можете да разберете кога е последната актуализация на тези Условия за ползване като направите справка с легендата „ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ” в началото на Условията за ползване.  По-нататъшното използване на Уебсайта ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия.  Ако не сте съгласни с промените трябва да престанете да използвате уебсайта. 

Освен, ако друго не е записано в точка 8 (Промоции), ако има някакво противоречие между тези Условия за ползване и конкретните условия, които се появяват в на други места в уебсайта, предимство имат тези Условия за ползване.

1.         Ограничено използване.

Уебсайтът се притежава и управлява от Компанията.  Съдържанието на този уебсайт, включително, но без да се ограничава до всякакви търговски марки, дизайн, лого, текст, изображения, аудио и видео материали в него, е интелектуална собственост на Компанията или нейните клонове („Собствени материали на компанията”), освен ако не е записано друго. Собствените материали на компанията са защитени от законите в Обединеното кралство и в други държави по света, както и от международните спогодби – и конкретно от законите за авторското право и търговските марки. Нямате право да премахвате каквото и да е известие за авторски права или други собствени материали от Собствените материали на компанията. Нямате право да публикувате, разпространявате, предавате онлайн или офлайн или по друг начин да използвате Собствените материали на компанията по какъвто и да е начин с обществена или търговска цел, без предварителното и изричното писмено съгласие на компанията.  В зависимост от Вашето спазване на настоящите Условия за ползване и само докато имате разрешение от компанията да осъществявате достъп и да използвате уебсайта, можете да изтеглите едно (1) копие от конкретни материали от уебсайта за Ваше лично, нетърговско ползване, ако сте съгласни да спазвате всяко известие за авторски права или други ограничения, които се съдържат в или са приложими за такива материали, включително всяко авторско обяснение, авторско право или известие за търговска марка или ограничение в какъвто и да е материал, който изтегляте.

2.         Използване на информация/материали. 

Можете да отпечатвате или да дадете за отпечатване от трета страна всякаква възможна за изтегляне информация или материали, предлагани на този уебсайт, при условие, че следните шест условия са спазени:

-        Материалите или информацията са Ви необходими единствено за лични, а не за преки или косвени търговски цели;

-        Ползването на материалите е за законни цели;

-        Не са премахнати никакви известия за авторски права или за други от материалите или информацията, относно правата или собствеността на трети страни ;

-        Вие не претендирате за никакво авторско право или друга интелектуална собственост, притежание или друг интерес или право по отношение на материалите или информацията;

-        Пребивавате в страна или територия, където потреблението на алкохолни напитки е разрешено;

-        Вие сте на възраст, разрешена от закона да употребявате алкохолни напитки съгласно законите на страната или територията, в която живеете, или на възрастта, в която имате правоспособност да сключвате договори в страната, в която живеете, която възраст от двете е по-голяма.

3.         Ограничен лиценз.

С изключение на ограничения лиценз за изтегляне и отпечатване на определени материали/информация от този уебсайт само за нетърговски и лични цели, нямате право да използвате собствените материали на компанията. Всички права във връзка със собствените материали на компанията остават изключителна собственост на компанията и нейните клонове.

4.         Информация, изпратена през уебсайта.

Изпращането на информация през уебсайта се урежда от Декларацията за защита на личните данни и сигурност на компанията („Декларация за защита на личните данни”), както и тези Условия за ползване включват чрез препратка условията на Декларацията за защита на ните данни.  Вие заявявате и гарантирате, че всякаква информация, предоставена от Вас във връзка с използването на уебсайта е вярна, точна и пълна, както и че ще я поддържате и актуализирате според нуждите, така че информацията да остане вярна, точна и пълна.

5.         Регистрация; потребителско име и парола.

Понякога регистрираните потребители може да нямат достъп до определени части на уебсайта.  Когато се прилага процедура за регистрация, може да бъдете задължени да се регистрирате в компанията, за да получите достъп до определени части от уебсайта.  Във връзка с всяка такава регистрация, може да откажем да Ви предоставим, и да не можете да използвате потребителско име или имейл адрес, които принадлежат или вече се използват от друго лице; които може да се тълкуват като представяне на друго лице; които нарушават интелектуалната собственост или други права на което и да е лице; които са обидни; или които да отхвърлим по друга причина по наше усмотрение.  Вие носите отговорност за запазването на поверителността на всяка парола, която можете да използвате за достъп до уебсайта, както и се съгласявате да не прехвърляте паролата или потребителското си име, нито да предоставяте или да прехвърляте по друг начин използването или достъпа до уебсайта на която и да е трета страна.  Вие носите пълна отговорност за всички транзакции (включително всяка информация, предавана във връзка с транзакции) и други взаимодействия с уебсайта, които се случват във връзка с Вашето потребителско име.  Вие се съгласявате незабавно да уведомите компанията за всяка неразрешена употреба на Вашата парола или потребителско име или друго нарушение на сигурността, свързано с Вашия профил, Вашето потребителско име или Уебсайта, както и да се уверите, че сте „излезли” и да излезете от профила си в уебсайта (ако е приложимо) в края на всяка сесия.  Не носим отговорност за каквито и да е загуби или щети, произтичащи от неспазването на някое от гореизложените задължения.

6.         Правила на поведение.

Очакваме потребители на уебсайта да спазват закона, както и да уважават правата и достойнството на другите.  Когато ползвате уебсайта Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби.  Освен това, ползването на уебсайта зависи от спазването на правилата за поведение, записани в тази точка и неспазването им може да доведе до прекратяване на Вашия достъп до уебсайта според точка 15 (Разни) по-долу.

Вие се съгласявате:

·       Да не публикувате, предавате или по друг начин да предоставяте през уебсайта или във връзка с него:

o   каквато и да е информация или материали, които са или могат да бъдат, както и публикуването, прехвърлянето или използването им могат да бъдат:  а) заплашващи, тормозещи, унижаващи, мразещи или заплашителни; б) клеветнически; в) измамни или подправени; г) нецензурни, неприлични, порнографски или по друг начин нежелателни; д) защитени от авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или неприкосновеност на личния живот или всяко друго право на собственост; е) изобразяване или утвърждаване на безотговорно пиене; ж) изобразяване или одобряване на дейности, които са неподходящи при консумация или след консумация на алкохолни напитки, като например управление на моторно превозно средство;

o   всеки материал, който би довел до наказателна или гражданска отговорност; който насърчава поведение, което представлява престъпление; или който насърчава или предоставя информация-инструкция за незаконни дейности или дейности като „хакерство”, „крекинг” или „фрийкинг”;

o   всеки вирус, червей, троянски кон, великденско яйце, времева бомба, шпионски софтуер или друг компютърен код, файл или програма, която е вредна или инвазивна или която може или е предназначена да повреди, да отвлече, да забрани, да пречи на или да наруши операцията на всеки хардуер, софтуер или оборудване, или да контролира използването им;

o   всички нежелани или неоторизирани реклами, промоционални материали, „нежелана поща”, „спам”, „верижно писмо”, „пирамидална схема” или инвестиционна възможност, или друга форма на атака, която не е изрично одобрена предварително от компанията;

o   всяка лична информация на друго лице без предварителното съгласие на това лице;

o   всеки материал, непублична информация за компания, без съответното разрешение за това.

·       Да не използвате уебсайта с каквато и да е измамна или незаконна цел.

·       Да не използвате уебсайта, за да хулите, злоупотребявате, тормозите, преследвате, заплашвате или нарушавате по друг начин законните права на другите хора, включително, без да се ограничавате с други права на личен живот или права на публичност, или да придобивате или събирате информация за потребителите на уебсайта.

·       Да не се представяте за лице или организация, включително, без ограничение, за представител на компанията; да не заявявате неточно или погрешно да представяте Вашата връзка с което и да е лице или организация във връзка с уебсайта; или да не изразявате или да не оставяте впечатление, че подкрепяме всяко изявление, което правите.

·       Да не се намесвате или да не нарушавате работата на уебсайта или сървърите или мрежите, използвани за създаването на уебсайта; или да не нарушавате всички изисквания, процедури, политики или разпоредби на такива мрежи.

·       Да не ограничавате или да пречите на други лица да използват уебсайта (включително, но без да се ограничава до хакване или нанасяне на вреда на каквато и да е част от уебсайта).

·       Да не използвате уебсайта за рекламиране или предлагане за продажба или закупуване на стоки или услуги за каквато и да е бизнес цел без изричното предварително писмено съгласие на компанията.

·       Да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате, свързвате или използвате по друг начин за каквито и да е търговски цели, всяка част от уебсайта, както и използването или достъпа до него.

·       Да не променяте, адаптирате, превеждате, да не извършвате реверсивно инженерство, да не декомпилирате или разглобявате каквато и да е част от уебсайта.

·       Да не премахвате известието за авторско право, търговска марка или други права на собственост от уебсайта или материалите, които се създават от уебсайта.

·       Да не приспособявате или повтаряте никаква част от уебсайта.

·       Да не създавате база с данни като изтегляте и съхранявате съдържание от уебсайта.

·       Да не използвате робот, паяк, приложение за търсене/извличане на сайт или друго ръчно или автоматично устройство за извличане, индексиране, „остъргване”, „копаене на данни” или по някакъв начин събиране на съдържание от уебсайта или възпроизвеждане, или заобикаляне на навигационната структура, или представянето на уебсайта без изрично предварително писмено съгласие на компанията.

Освен това Вие приемате и се съгласявате, че Вие (а не компанията) отговаряте за получаването и поддържането на всички телекомуникационни, широколентови и компютърни хардуерни средства, оборудване и услуги, необходими за достъп и използване на уебсайта и за заплащане на всички, свързани с тях разходи.

Ако компанията е информирана за каквато и да е информация или материали, публикувани, предадени или по друг начин предоставени чрез или във връзка с уебсайта, което може да е нарушение на който и да е закон, правило или права на трета страна, включително, но не само, правата по закона за авторското право и забраните за клевета, злословене и накърняване на неприкосновеността на личния живот или нарушение на тези Условия за ползване, компанията има право, но не и задължението, да премахне или да забрани достъп до съответната информация или материали. 

7. Форуми и изпращане на отзиви.

7.1 Форуми: Компанията може да предложи функции чрез уебсайта, които да Ви позволят да публикувате информация, снимки и други материали и изображения публично (заедно наречени тук „Форуми”).  Всички правила за поведение, описани в точка 6 по-горе важат за форумите.  Освен това, без изричното предварително писмено съгласие на компанията, Вие не можете да използвате форумите за каквито и да са търговски цели, включително промоцията или рекламата на стоки, услуги или възможности, както и не можете да използвате форумите, за да приканвате други посетители или потребители на уебсайтове да посетят или да станат членове, да се абонират или да се регистрират в някоя търговска онлайн услуга или друга организация.

7.2: Отзиви: Можем и да Ви позволим да изпратите отзив на продукт („Отзив”). За да напишете отзив Вие трябва да сте закупили продукт чрез валиден метод за плащане.  Когато изпращате или предоставяте информация, снимки или други материали и изображения чрез форумите или по друг начин чрез уебсайта („Отзив”), Вие приемате и се съгласявате, че тези отзиви могат да бъдат достъпни за широката общественост и да се използват от компанията без ограничения.  Отзивът трябва да е Вашето оригинално мнение и текст и не трябва да нарушава правата на никоя трета страна.

Бихме искали да чуем Вашето искрено мнение относно нашите продукти.  За да помогнете на другите клиенти, когато изпращате отзив моля, обяснете какво Ви е харесало или не Ви е харесало в нашия продукт, който сте закупили и обяснете защо давате на продукта оценката, която сте определили. Ние ще публикуваме всички отзиви, дори и критичните, но си запазваме правото, по наше усмотрение, да редактираме всеки отзив и да избираме дали да включим или не такива отзиви в уебсайта. Можем да отхвърлим или отстраним отзив, ако:

•           Отзивът не отговаря на правилата за поведение в точка 6 по-горе;

•           Отзивът се отнася за продукт, който не сте закупили;

•           Отзивът не дава достатъчна информация, за да обясни оценката;

•           Отзивът се отнася до наличност на продукта, качество или други притеснения, който трябва да се отправят към екипа на отдел „Обслужване на клиенти”;

•           Има необичайно висок брой отзиви за продукт, публикувани за кратко време, или когато отзивът е платен, стимулиран или нелегитимен по някакъв друг начин.

7.3: Форумите и отзивите включват мнения, твърдения и друго съдържание от трети страни.  Не носим отговорност за скриниране, мониторинг или потвърждаване на подобно съдържание, включително точност, надеждност или съответствие на подобно съдържание с авторските права или други закони.  Всякакви мнения, твърдения или други материали, предоставени на трети страни чрез форумите или по друг начин чрез уебсайта, са на тези трети страни, а не на компанията и компанията не подкрепя такива мнения, твърдения или материали.  Можем да отстраним нежелателни твърдения или друго съдържание от уебсайта по всяко време, ако преценим, че отстраняването е обосновано.  Моля, разберете, че отстраняването или редактирането на каквито и да са подадени или други материали не може да се извърши веднага.

Вие приемате и се съгласявате, че компанията няма контрол и не носи отговорност за щети, произтичащи от използването (включително, но не само, повторно публикуване) или злоупотребата от която и да е трета страна на информация, която доброволно е станала обществено достояние чрез форумите или друга част на уебсайта.

8.         Промоции.

Всяко теглене на жребий, конкурс или подобни промоции, направени достъпни чрез този уебсайт, може да се регулират от конкретни правила, които са отделни от тези Условия за ползване.  Чрез участие в подобно теглене на жребий, конкурс или промоция, Вие се съгласявате да спазвате тези правила, които може да се различават от изложените тук условия.  Компанията Ви приканва да прочетете приложимите правила, ако има такива, към които ще има връзка от конкретната дейност и да прегледате Декларацията за защита на личните данни и сигурност, които, освен тези Условия за ползване, ще управляват всяка информация, която предоставяте във връзка с такива дейности. Доколкото условията на такива правила противоречат на настоящите Условия за ползване, предимство ще имат правилата и условията на тези правила.

9.         Връзки към или от други уебсайтове.

Освен ако не е изрично посочено от компанията в уебсайта, компанията не е филиал или свързана с оператори на уебсайтове на трети страни, които препращат към уебсайта или са препратени от него.  Компанията изрично отказва каквато и да е отговорност за точността, съдържанието или наличността на информация, която се намира на уебсайтове на трети страни, които препращат към уебсайта или са препратени от него.  Не можем да гарантираме удовлетворението Ви от продукти или услуги, които са достъпни чрез уебсайт на трета страна, който препраща към уебсайта или е препратен от него, защото сайтовете на тази трета страна са собственост и се управляват от независими организации.  Ние не подкрепяме нито един от тези продукти или услуги, нито сме предприели стъпки да потвърдим точността или надеждността на информацията, която се предлага чрез уебсайтовете на която и да е трета страна.  Ние не поемаме никакви ангажименти или гаранции за сигурността на каквато и да е информация (включително, но не само, кредитна карта или друга платежна карта и други лични данни), която можете да предоставите или да бъдете помолени да предоставите на трета страна, независимо дали чрез такъв сайт на трета страна или по друг начин.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ И РЕСУРСИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ДАННИ, РЕКЛАМА, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЛИ НАЛИЧНИ ЧРЕЗ ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ И РЕСУРСИ Е НА ВАШ РИСК И ПОДЛЕЖИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ И РЕСУРСИ.

Компанията има правото, по всяко време и по своя преценка, да блокира връзки към уебсайта чрез технологични или други средства без предизвестие.

10.       Отказ от права.

Докато компанията се стреми да гарантира, че всяка информация на уебсайта е вярна, компанията не гарантира точността и пълнотата на материалите на уебсайта. Компанията може да прави промени по материалите на уебсайта или по продуктите и цените, описани в него, по всяко време без предизвестие. Материалите на уебсайта може да са остарели и компанията не се ангажира с актуализирането им. До максималната степен, позволена от закона, компанията Ви предоставя уебсайта въз основа на това, че компанията изключва всички декларации, гаранции, условия и други условия (включително, но без ограничение, условията, предвидени от закона).

Ако установите каквито и да са неупълномощени промени в уебсайта от трета страна, свържете се с нас на имейл адреса в точка 16 (Връзка с нас) с описание на въпросния(те) материал(и) и URL адреса или мястото на съответния уебсайт, където този(тези) материал(и) се появява(т).

11.       Ограничаване на отговорността.

Съгласно точка 12 (Обезщетение), компанията, всяка друга страна (независимо дали участва или не в създаването, производството, поддръжката или доставяне на материали за уебсайта), както и всички компании от групата на компанията или техни ръководни лица, директори, служители, акционери или агенти, изключват всякакво задължение и отговорност за всяка сума или вид загуба или вреда, която може да понесете Вие или трета страна (включително, без да се ограничава до каквито и да са преки, косвени, наказателни или последващи загуби или щети, или загуба на доходи, печалби, репутация, данни, договори, използване на пари, или загуби или щети, възникващи от или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността и независимо дали са в деликт, включително, без ограничение, небрежност, договор или по друг начин) във връзка с уебсайта по какъвто и да е начин или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на уебсайта, уебсайтовете, свързани с Уебсайта или материалите от тези уеб сайтове, включително, но не само, загуби или щети, дължащи се на вируси, които може да заразят Вашето компютърно оборудване, софтуер, данни или друга собственост заради Вашия достъп до, ползването или сърфирането в уебсайта или изтеглянето на материали от уебсайта или от уебсайтове, свързани с уебсайта.  Нищо в тези Условия няма да ограничава отговорността на компанията за:  (i) смърт или лично нараняване, причинено от доказана небрежност на компанията, нейните директори, посредници, длъжностни лица или представители; (ii) измама или измамно изопачаване; или (iii) всякаква друга отговорност, която не може да се изключи или ограничи от закона.

12.       Обезщетение.

Ще обезщетявате, защитавате и освобождавате от отговорност компанията от и срещу всякакви и всички искове, действия, искания, причини за действие и други производства, произтичащи от или свързани с някое от следните („Искове”):  (а) ползването, невъзможността да използвате, както и дейностите във връзка с уебсайта; (б) всяко нарушение на тези Условия за ползване или на други общи условия или правила от Ваша страна или чрез който и да е профил, който може да имате на някакъв уебсайт; (в) всяка сделка; (г) всяко твърдение, че изпращане на материал или други материали, които предоставяте чрез уебсайта, засягат или по друг начин нарушават интелектуалната собственост, неприкосновеността на личния живот или други права на трета страна; (д) Вашето нарушаване на каквито и да са права на посетител на уебсайт, потребител, или клиент, или друга трета страна; а Вие се съгласявате да възстановите на компанията, при поискване, каквито и да било щети, загуби, разходи, присъди, такси, глоби и други разноски, които те понасят (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски) в резултат от иск(ове).

13.       Прекратяване и изпълнение.

Вие се съгласявате, че компанията по своя преценка може да прекрати достъпа Ви до Уебсайта или използването на му по всяко време и по каквато и да е причина, включително, без ограничение, ако Компанията счита, че сте нарушили или сте действали несъгласувано с буквата или духа на настоящите Условия за ползване (включително, но не само, неспазването от Ваша страна на правилата за поведение, посочени в точки 6 и 7 (Правила за поведение; форуми и изпратени материали) по-горе.  При такова прекратяване Вашето право да използвате уебсайта незабавно се прекратява.  Вие се съгласявате, че всяко прекратяване на Вашия достъп или ползване на Сайта може да бъде извършено без предизвестие и Компанията може незабавно да деактивира или да изтрие всяко потребителско име и/или парола, използвани от Вас или предоставени на Вас, както и цялата съответна информация и файлове, свързани с тях, и/или да блокира по-нататъшния достъп до такава информация или файлове.  Вие се съгласявате, че компанията не носи отговорност пред Вас или която и да е трета страна за всяко прекратяване на достъпа Ви до Уебсайта или до такава информация или файлове, и няма да бъде задължена да Ви предоставя тази информация или файлове след всяко подобно прекратяване.  Компанията си запазва правото да вземе мерки, които счита за необходими или подходящи да приложи и/или да удостовери спазване на тези Условия за ползване (включително, но не само, във връзка с какъвто и да е правен процес, свързан с Вашето ползване на уебсайта и/или иск от трета страна, че Вашето използване на уебсайта е незаконно или нарушава такива права на трета страна).

14.       Приложимо право.

Тези Условия за ползване се ръководят от законите на Съединените щати или на страната, в която се намира местната организация, без значение дали има противоречие с принципите на законите.  Всички спорове, които възникват във връзка с тези Условия за ползване или във връзка с използването на уебсайта от Ваша страна (или невъзможност за използване), се решават от арбитраж, ръководен съгласно правилата за арбитраж на Международната търговска камара, от един или повече арбитри, назначени в съответствие с посочените правила, изменени от условията на настоящото споразумение.  Доколкото арбитърът счита това за разумно, той провежда изслушвания, ако има такива, чрез телеконферентна или видеоконферентна връзка, а не чрез лични изяви. Всяка лична изява, поискана от арбитъра се провежда в Съединените щати или в страната на местната организация.  Арбитражното производство се провежда на английски език или на езика, който се говори в страната на местната организация и се провежда по начин, който запазва поверителността. Решението на арбитъра следва смисъла на съответните документи и е окончателно и задължително.  Решението, взето от арбитъра(арбитрите), може да бъде потвърдено и изпълнено във всеки съд, който има юрисдикция за това.  Гореизложеното не изключва възможността компанията да търси съдебно обезщетение в съда за защита на своите права върху интелектуалната собственост (включително правата на нейните лицензодатели) и Вие се съгласявате да се ползвате от изключителната юрисдикция на съдилищата, които се намират в мястото на създаване на Компанията, както и да откажете всякакви възражения от юрисдикции, местни съдилища или неподходящи възражения пред съдилищата.

15.       Разни.

Ако някоя от клаузите на тези Условия за ползване се счита за незаконна, невалидна или поради някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба се счита за отделна от тези условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.  Тези Условия за ползване не са и не трябва да се тълкуват като създаване на партньорство, съвместно предприятие, отношения на работодател-служител, посредническа агенция или франчайзодател-франчайзополучател между Вас и Компанията.  Не можете да възлагате, прехвърляте или преотстъпвате всякакви или всички Ваши права или задължения по тези Условия за ползване без нашето изрично писмено съгласие.  Отказ от права и от двете страни на нарушение или неизпълнение по това известие няма да бъде считан за отказ от права на каквито и да са предишни или последващи нарушения или неизпълнения.  Всякакво заглавие, надпис или заглавие на точка тук се поставя само за удобство и по никакъв начин не определя или не обяснява която и да е точка или условие в настоящото известие.  Тези Условия за ползване, заедно с всички споразумения и твърдения, споменати и включени тук чрез препратка, представляват цялото споразумение между Вас и компанията по отношение на предмета на настоящото известие и, освен ако не е предвидено друго в него, отменят всякакви и всички предишни или едновременни писмени или устни споразумения или уговорки между Вас и компанията във връзка с предмета на известието.  Известията до Вас може да бъдат правени чрез публикуване на известие (или на връзка към известие) на уебсайта, по имейл или по пощата, по решение на компанията.  Без ограничения, Вие се съгласявате, че печатната версия на тези Условия за използване и на каквото и да е известие, предоставено в електронна форма трябва да е допустимо в съдебни или административни производства на база на или свързано с тези Условия за ползване в същата степен и при същите условия като в други бизнес документи и записи, генерирани и поддържани в печатна форма.

16.       Връзка с нас.

Ако имате някакви въпроси относно уебсайта или тези Условия за ползване, моля, изпратете имейл до [email protected] Имайте предвид, че комуникациите по имейл не са напълно сигурни; съответно не трябва да включвате информация за кредитни или други платежни карти или друга чувствителна информация във Вашата кореспонденция с нас.

© 2018 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.

 


United States

Claims of Copyright Infringement.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law.  If you believe in good faith that materials available on the Website infringe your copyright, you (or your agent) may send the Company a notice requesting that it remove the material or block access to it.  If you believe in good faith that someone has wrongly filed a notice of copyright infringement against you, the DMCA permits you to send a counter-notice. Notices and counter-notices must meet the then-current statutory requirements imposed by the DMCA. See https://www.copyright.gov/ for details.  Notices and counter-notices should be sent to: Brown-Forman Brands, attn: Copyright Agent, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903 USA, Telephone 415-446-5225, Fax 415-446-5230, email: [email protected]. We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice.

Important Note to new Jersey Consumers.

If you are a consumer residing in New Jersey, the following provisions of this Terms of Use do not apply to you (and do not limit any rights that you may have) to the extent that they are unenforceable under New Jersey law: (a) in Section 12 above, the disclaimer of liability for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages of any kind (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code and New Jersey Consumer Fraud Act; (b) in Section 12 above, the limitation on liability for lost profits, loss of use, loss of data, loss of other intangibles, loss of security of information, or unauthorized interception of information (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Identity Theft Protection Act and New Jersey Consumer Fraud Act); (c) in Section 12 above, application of the limitations of liability to the recovery of damages that arise under contract, tort (including negligence) or any other theory (for example, to the extent such damages are recoverable by a consumer under New Jersey law, including the New Jersey Products Liability Act); (d) in Section 13 above, the requirement that you indemnify Company (for example, to the extent the scope of such indemnity is prohibited under New Jersey law); (e) in Section 15 above, the Kentucky governing law provision (for example, to the extent that your rights as a consumer residing in New Jersey are required to be governed by New Jersey law); and (f) in Section 15 above, the provision requiring claims or causes of action to be brought within one (1) year (for example, to the extent that New Jersey law provides consumers with a longer period in which to bring such an action).

California Transparency in Supply Chains Act

On January 1, 2012, the Transparency in Supply Chains Act came into effect which requires certain retailers and manufacturers doing business in California to publicly disclose their efforts, if any, to eradicate slavery and human trafficking from their supply chains.

We do not use any forced labor in our operations and we expect the same of our business partners and suppliers.  Accordingly, all of our employees are charged with identifying and working with reputable suppliers that are committed to complying with all federal, state, and foreign laws regarding labor practices.

When we source from suppliers, we typically do so from suppliers located in the United States, and we typically do not engage suppliers from countries with an increased risk of human trafficking and slavery. We monitor supplier behavior and compliance to ensure that our suppliers meet our high standards.  It is our policy to cease doing business with any supplier who participates in human trafficking or forced labor practices. If we discover a concern with one of our suppliers, we may require appropriate corrective action or terminate the relationship.

We have and are continuing to educate our employees who are involved in the procurement of goods and services about the Transparency in Supply Chains Act to guard against any use of forced labor in our supply chains.

© 2018 Brown-Forman Corporation.  All rights reserved.