ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 1 август 2022 г.

Условия за ползване

За да осъществите достъп до brown-forman.com („Уебсайтът“) трябва да сте на възраст, на която да имате право да консумирате алкохол в страната, в която живеете. Моля, напуснете незабавно Уебсайта, ако не сте на възраст, на която имате право да консумирате алкохолни напитки в страната или на територията, в която живеете, или сте в страна или територия, където достъпът до Уебсайта не е разрешен. Можете да изберете да прегледате информация за конкретна държава, като кликнете върху тази връзка.

Като се вписвате в този Уебсайт, Вие се съгласявате да изпълнявате Условията за ползване („Условия за ползване“), които влизат в сила веднага след първото посещение на Уебсайта. Моля, напуснете Уебсайта, ако не сте съгласни и не приемете без ограничения или резерви тези Условия за ползване.

Brown-Forman е група от компании, ръководени от Корпорация Brown-Forman в Съединените американски щати, и с местни компании по целия свят. Brown-Forman („Компанията“) може да редактира тези Условия за ползване по всяко време като актуализира тази публикация. Можете да разберете кога е последната актуализация на тези Условия за ползване като направите справка с легендата „ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ“ в началото на Условията за ползване.

Освен ако не е посочено друго в Раздел 7 (Промоции), ако има противоречие между тези Условия за ползване и конкретните условия, които са представени на други места в Уебсайта, предимство имат тези Условия за ползване.

1. Ограничени използвания.

Уебсайтът се притежава и управлява от Компанията. Съдържанието на Уебсайта, включително, но без да се ограничава до всякакви търговски марки, дизайн, лого, текст, изображения, аудио и видео материали в него, е изключителна интелектуална собственост на Компанията или нейните клонове („Собствени материали на компанията“), освен ако не е посочено друго в писмена форма. Собствените материали на Компанията са защитени от приложимите закони по света, както и от международните спогодби – и конкретно от законите за авторското право и търговските марки. Всички такива права са запазени. Нямате право да премахвате каквото и да е известие за авторски права или друга собственост от Собствените материали на Компанията. Нямате право да публикувате, разпространявате, предавате онлайн или офлайн, или да използвате по друг начин Собствените материали на Компанията по какъвто и да е начин с обществена или търговска цел без предварителното и изричното писмено съгласие на Компанията.

2. Използване на информация/материали.

В зависимост от спазването от Ваша страна на настоящите Условия за ползване и единствено докато имате разрешение от Компанията да осъществявате достъп до и да използвате Уебсайта, можете да отпечатате или да възложите отпечатване от трета страна на едно (1) копие на всякаква предлагана информация или материали за изтегляне на Уебсайта, ако са изпълнени всички от следните условия:

 • Материалите или информацията са Ви необходими единствено за лични, а не за преки или косвени търговски цели;
 • Използването на материалите от Вас е за законни цели;

 • Не са премахнати известия за авторски права или собственост на трети страни от материалите или информацията;
 • Вие не претендирате за авторско право или друга интелектуална собственост, притежание или друг интерес или право по отношение на материалите или информацията;
 • Вие се съгласявате да спазвате всички известия за авторски права или други ограничения, съдържащи се в или приложими към такива материали, включително всяко посочване на автор, известие за авторско право или търговска марка, или ограничение във всеки такъв материал, който изтегляте;
 • Пребивавате в страна или територия, където потреблението на алкохолни напитки е разрешено; и
 • Вие сте навършили установената от закона възраст за консумация на алкохолни напитки съгласно законите на страната или територията, в която живеете, или възрастта, на която имате правоспособност да сключвате договори в страната, в която живеете, в зависимост от по-високата възраст.

Ако отпечатате или използвате по друг начин каквато и да е информация или материали на Уебсайта в нарушение на настоящите Условия за ползване, правото Ви да използвате Уебсайта ще бъде прекратено незабавно и трябва, по наша преценка, да върнете или унищожите всички копия на информацията или материалите, които сте направили.

3. Информация, изпратена през Уебсайта.

Изпращането от Вас на лична информация през Уебсайта се урежда от Политика за защита на личните данни на компанията и Изявление за сигурност („Политика за защита на личните данни“) и тези Условия за ползване включват чрез препратка условията на Политиката за защита на личните данни. Вие заявявате и гарантирате, че всякаква информация, предоставена от Вас във връзка с използването на Уебсайта, е вярна, точна и пълна, както и че ще я поддържате и актуализирате както е необходимо, за да остане вярна, точна и пълна.

4. Регистрация; потребителски имена и пароли.

Регистрираните потребители понякога може да нямат достъп до определени части на Уебсайта. Когато се прилага процедура за регистрация, може да е необходимо да се регистрирате в Компанията, за да получите достъп до определени части от Уебсайта. Във връзка с всяка такава регистрация, може да откажем да Ви предоставим и може да не е възможно да използвате потребителско име или имейл адрес, които принадлежат на или вече се използват от друго лице; които може да се тълкуват като представяне за друго лице; които нарушават интелектуалната собственост или други права на което и да е лице; които са обидни; или които да отхвърлим по друга причина по наше усмотрение. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на всяко потребителско име, имейл адрес или парола, които можете да използвате за достъп до Уебсайта, и се съгласявате да не прехвърляте паролата или потребителското си име, нито да предоставяте или да прехвърляте по друг начин използването на или достъпа до Уебсайта на която и да е трета страна. Вие носите пълна отговорност за всички транзакции (включително всяка информация, предавана във връзка с транзакции) и други взаимодействия с Уебсайта, които се случват във връзка с Вашето потребителско име. Вие се съгласявате да уведомите незабавно Компанията на [email protected]за всяка неразрешена употреба на Вашата парола или потребителско име или друго нарушение на сигурността, свързано с Вашия акаунт, Вашето потребителско име или Уебсайта, както и да се уверите, че сте „излезли“ и да излизате от акаунта си в Уебсайта (ако е приложимо) в края на всяка сесия.

5. Правила за поведение.

Очакваме потребителите на Уебсайта да спазват закона, както и да уважават правата и достойнството на другите. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и изисквания, когато ползвате Уебсайта. Освен това, Вашето използване на Уебсайта зависи от спазването на правилата за поведение, записани в този раздел и неспазването им може да доведе до прекратяване на Вашия достъп до Уебсайта според Раздел 14 (Разни) по-долу.

Вие се съгласявате:

 • Да не публикувате, предавате или по друг начин да предоставяте през Уебсайта или във връзка с него:
  • информация или материали, които са или може да бъдат, или публикуването, предаването или използването на които е или може да бъде: (а) сплашващо, тормозещо, унижаващо, изпълнено с омраза или заплашително; (б) клеветническо или опозоряващо; (в) измамно или престъпно; (г) неприлично, недостойно, порнографско или по друг начин нежелателно; (д) защитено от авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или неприкосновеност на личния живот или всяко друго право на собственост; (е) описване или одобряване на безотговорно пиене; (ж) описване или одобряване на дейности, които са неуместни при консумация или след консумация на алкохолни напитки, като например управление на моторно превозно средство;
  • всеки материал, който би довел до наказателна или гражданска отговорност; който насърчава поведение, което представлява престъпление; или който насърчава или предоставя информация-инструкция за незаконни дейности или дейности, като „хакерство“, „кракинг“ или „фрийкинг“;
  • всеки вирус, червей, троянски кон, великденско яйце, времева бомба, шпионски софтуер или друг компютърен код, файл или програма, която е увреждаща, инвазивна или която може или е предназначена да повреди, да хакне, да дезактивира, да възпрепятства, да наруши функционирането или да контролира използването на хардуер, софтуер или оборудване;
  • всички нежелани или неоторизирани реклами, промоционални материали, „нежелана поща“, „спам“, „верижно писмо“, „пирамидална схема“ или инвестиционна възможност, или друга форма на атака, която не е одобрена изрично предварително от Компанията;
  • всяка лична информация на друго лице без предварителното съгласие на това лице; или
  • всеки материал, непублична информация за компания, без съответното разрешение за целта.
 • Да не използвате Уебсайта с каквато и да е измамна или незаконна цел.
 • Да не използвате Уебсайта, за да хулите, злоупотребявате, тормозите, преследвате, заплашвате или нарушавате по друг начин законните права на другите хора, включително, но не само, права на поверителност или права на публичност на други лица, или да извличате или събирате информация за потребителите на Уебсайта.
 • Да не се представяте за лице или организация, включително, но не само, за представител на Компанията; да не заявявате измамно и да не представяте неправомерно по друг начин Вашата връзка с което и да е лице или организация във връзка с Уебсайта; или да не твърдите и да не създавате впечатление, че подкрепяме направено от Вас изявление.
 • Да не възпрепятствате и да не нарушавате функционирането на Уебсайта, сървърите или мрежите, използвани за неговото предоставяне; или да не нарушавате изисквания, процедури, политики или правила на такива мрежи.
 • Да не ограничавате или да пречите на други лица да използват Уебсайта (включително, но не само, хакване или увреждане на част от Уебсайта).
 • Да не използвате Уебсайта за рекламиране или предлагане за продажба или закупуване на стоки или услуги за каквато и да е бизнес цел без изричното предварително писмено съгласие на Компанията.
 • Да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате, поставяте връзка към или използвате по друг начин за каквито и да е търговски цели част от Уебсайта, неговото използване или достъпа до него.
 • Да не променяте, адаптирате, превеждате, да не извършвате обратен инженеринг, да не декомпилирате или деасемблирате каквато и да е част от Уебсайта (освен когато е разрешено от приложимото законодателство).
 • Да не премахвате известието за авторско право, търговска марка или други права на собственост от уебсайта или материалите, които се създават от Уебсайта.
 • Да не маркирате и да не правите огледални копия на част от Уебсайта.
 • Да не създавате база с данни като изтегляте и съхранявате съдържание от Уебсайта.
 • Да не използвате робот, паяк, приложение за търсене/извличане на сайт или друго ръчно или автоматично устройство за извличане, индексиране, „остъргване“, „копаене на данни“, събиране по какъвто и да е начин на съдържание от Уебсайта, възпроизвеждане, заобикаляне на навигационната структура или представянето на Уебсайта без изрично предварително писмено съгласие на Компанията.

Освен това Вие приемате и се съгласявате, че Вие (а не Компанията) отговаряте за получаването и поддържането на всички телекомуникационни, широколентови и компютърни хардуерни средства, оборудване и услуги, необходими за достъп до и използване на Уебсайта, и за плащане на всички свързани с тях разходи.

Ако Компанията е уведомена за каквато и да е информация или материали, публикувани, предадени или по друг начин предоставени чрез или във връзка с Уебсайта, което може да е нарушение на който и да е закон, правило или права на трета страна, включително, но не само, правата по закона за авторското право и забраните за клевета, злословене и накърняване на неприкосновеността на личния живот или нарушение на тези Условия за ползване, Компанията има право, но не и задължението, да премахне или да забрани достъп до съответната информация или материали.

6. Форуми и изпращане на Отзиви.

6.1 Форуми: Компанията може да предложи функции чрез Уебсайта, които да Ви позволят да публикувате публично информация, снимки и други материали и изображения (наречени заедно в настоящото „Форуми“). Всички правила за поведение, описани в Раздел 5 по-горе, важат за Форумите. Освен това, без изричното предварително писмено съгласие на Компанията, Вие не можете да използвате Форумите за каквито и да са търговски цели, включително промоцията или рекламата на стоки, услуги или възможности, както и не можете да използвате Форумите, за да приканвате други посетители или потребители на Уебсайтове да посетят или да станат членове, да се абонират или да се регистрират в търговска онлайн услуга или друга организация.

6.2 Отзиви: Можем също така да Ви позволим да изпратите отзив за продукта или да предоставите информация, снимки или други материали и изображения чрез Форумите или по друг начин чрез Уебсайта („Отзив“). За да напишете Отзив, трябва да сте действителен клиент или потребител на коментирания от Вас продукт. Ако сте получили продукта от нас безплатно или с отстъпка, или ако сте получили нещо друго на стойност от нас във връзка с получаването на продукта, като участие в лотария или купон, трябва да разкриете ясно и очевидно този факт във Вашия Отзив. Когато изпращате Отзив, Вие потвърждавате и се съгласявате, че той може да бъде предоставен на широката общественост и може да се използва от Компанията без ограничения. Отзивът трябва да бъде Ваше собствено оригинално мнение и текст, базиран на Вашия действителен опит или използване на продукта, и не трябва да нарушава правата на трета страна.

Бихме искали да чуем Вашето искрено мнение относно нашите продукти. За да помогнете на другите клиенти, при изпращане на Отзив моля, обяснете какво Ви е харесало или не Ви е харесало в закупения от Вас продукт и обяснете защо давате съответната оценка. Ние ще публикуваме всички Отзиви, дори и критичните, но си запазваме правото да редактираме по наше усмотрение всеки Отзив и да решим дали да го включим или не в Уебсайта. Можем да отхвърлим или премахнем определен Отзив, ако:

 • Не отговаря на правилата за поведение в Раздел 5 по-горе или в този Раздел 6.2;
 • Отнася се за продукт, който не сте закупили или пробвали лично;
 • Отзивът не дава достатъчна информация, за да обясни оценката;
 • Отзивът се отнася до наличност на продукта или други притеснения, който трябва да се отправят към екипа на отдел „Обслужване на клиенти“; или
 • Има необичайно висок брой Отзиви за продукт, публикувани за кратко време, или когато Отзивът изглежда, че е платен от, стимулиран или насърчен от някой, различен от Компанията, или изглежда незаконен по друг начин.

6.3 Форумите и Отзивите включват мнения, твърдения и друго съдържание от трети страни. Не носим отговорност за скриниране, мониторинг или потвърждаване на подобно съдържание, включително точност, надеждност или съответствие на подобно съдържание със законите за авторското право или други закони. Всякакви мнения, твърдения или други материали, предоставени на трети страни чрез Форумите или по друг начин чрез Уебсайта, са на тези трети страни, а не на Компанията и Компанията не подкрепя такива мнения, твърдения или материали. Можем да отстраним нежелателни твърдения или друго съдържание от Уебсайта по всяко време, ако преценим, че отстраняването е обосновано. Всички потребителски публикации, които оправдават безотговорната консумация на алкохол, ще бъдат премахнати. Моля, разберете, че отстраняването или редактирането на каквито и да са подадени или други материали не може да се извърши веднага.

Вие приемате и се съгласявате, че Компанията няма контрол и не носи отговорност за щети, произтичащи от използването (включително, но не само, повторно публикуване) или злоупотребата от която и да е трета страна с информация, която е предоставена доброволно като обществено достояние чрез Форумите.

7. Промоции.

Всяко теглене на жребий, конкурс или подобни промоции, направени достъпни чрез този Уебсайт, може да се регулират от конкретни правила, които са отделни от тези Условия за ползване. Чрез участие в подобно теглене на жребий, конкурс или промоция, Вие се съгласявате да спазвате тези правила, които може да се различават от изложените тук Условия за ползване. Компанията Ви приканва да прочетете приложимите правила, ако има такива, към които ще има връзка от конкретната дейност, и да прегледате Политиката за защита на личните данни, която ще урежда в допълнение към тези Условия за ползване обработването на всяка лична информация, предоставена от Вас във връзка с такива дейности. Условията на такива правила ще имат предимство, ако са в противоречие с настоящите Условия за ползване.

8. Връзки към или от други уебсайтове.

Освен ако не е посочено изрично от Компанията в Уебсайта, Компанията не е свързана или асоциирана с оператори на уебсайтове на трети страни, които съдържат връзка към или до които съдържа връзка Уебсайтът - тези връзки са предоставени само за информация. Компанията отхвърля изрично каквато и да е отговорност за точността, съдържанието или наличността на информация, налична на уебсайтове на трети страни, които сдържат връзка към или до които има връзка от Уебсайта. Не можем да гарантираме удовлетворението Ви от или да одобрим продукти или услуги, които са достъпни чрез уебсайт на трета страна, който съдържа връзка към или до който се съдържа връзка в Уебсайта, защото сайтовете на тази трета страна са собственост на и се управляват от независими юридически лица, и не сме предприели действия за потвърждение на точността или надеждността на информацията, която е налична чрез тези сайтове на трета страна. Ние не поемаме никакви ангажименти или гаранции за сигурността на каквато и да е информация (включително, но не само, кредитна карта или друга платежна карта и други лични данни), която можете да предоставите или да бъдете помолени да предоставите на трета страна, независимо дали чрез такъв сайт на трета страна или по друг начин.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ И РЕСУРСИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ДАННИ, РЕКЛАМА, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЛИ НАЛИЧНИ ЧРЕЗ ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ И РЕСУРСИ Е НА ВАШ РИСК И ПОДЛЕЖИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ И РЕСУРСИ.

Компанията има правото да блокира без предизвестие по всяко време и по своя преценка връзки от уебсайтове на трета страна към Уебсайта чрез технологични или други средства.

9. Отказ от права.

Въпреки че Компанията се стреми да гарантира точността на информацията на Уебсайта, тя не гарантира точността и пълнотата на представените на него материали. Компанията може да прави промени по всяко време без предизвестие относно материалите на Уебсайта или относно продуктите и цените, описани в него. Материалите на Уебсайта може да не са актуални и Компанията не се ангажира с актуализирането им. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДОСТАВЯ УЕБСАЙТА НА БАЗАТА НА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ВСЯКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, УСЛОВИЯТА, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ И ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ).

Ако установите каквото и да е неупълномощено изменение на Уебсайта от трета страна, свържете се с нас на имейл адреса в Раздел 15 (Връзка с нас) с описание на въпросния(те) материал(и) и URL адреса или мястото на съответния уебсайт, където е(са) представен(и) този(тези) материал(и).

10. Ограничаване на отговорността.

КОМПАНИЯТА И ВСЯКА ОТ КОМПАНИИТЕ ОТ НЕЙНАТА ГРУПА, И ТЕХНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АКЦИОНЕРИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВА СУМА, ВИД ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА, КОЯТО МОЖЕ ДА ПОНЕСЕТЕ ВИЕ ИЛИ ТРЕТА СТРАНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ИЛИ ЗАГУБА НА ДОХОДИ, ПЕЧАЛБИ, РЕПУТАЦИЯ, ДАННИ, ДОГОВОРИ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАРИ, ИЛИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ДОГОВОР ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЕБСАЙТА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, УЕБСАЙТОВЕТЕ, ДО КОИТО СЪДЪРЖА ВРЪЗКА УЕБСАЙТЪТ ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ВИРУСИ, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАРАЗЯТ ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕР, ДАННИ ИЛИ ДРУГА СОБСТВЕНОСТ ПОРАДИ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ СЪРФИРАНЕТО В УЕБСАЙТА ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА МАТЕРИАЛИ ОТ УЕБСАЙТА ИЛИ ОТ УЕБСАЙТОВЕ, ДО КОИТО СЪДЪРЖА ВРЪЗКА УЕБСАЙТЪТ). БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕПОМЕНАТОТО, МАКСИМАЛНАТА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ НА КОМПАНИЯТА И НЯКОЯ ОТ КОМПАНИИТЕ ОТ НЕЙНАТА ГРУПА И ТЕХНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АКЦИОНЕРИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТНОСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЕБСАЙТА, НЯМА ДА ПРЕВИШАВАТ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДЕСЕТ ЩАТСКИ ДОЛАРА. Нищо в настоящите Условия не отхвърля и не ограничава отговорността на Компанията, доколкото не може да бъде отхвърлена или ограничена от приложимото законодателство.

11. Обезщетение.

Вие трябва да обезщетите напълно, да защитите и освобождавате от отговорност Компанията относно и срещу всички искове, действия, искания, причини за искове и други производства, произтичащи от или свързани с някое от следните („Исковете“): (а) използването, невъзможността да използвате, както и дейностите във връзка с Уебсайта; (б) всяко нарушение на тези Условия за използване или на други общи условия или правила от Ваша страна или чрез който и да е акаунт, който може да имате на съответен Уебсайт; (в) всяка сделка; (г) всяко твърдение, че Изпращане на материал или други материали, които предоставяте чрез Уебсайта, засягат или по друг начин нарушават интелектуалната собственост, неприкосновеността на личния живот или други права на трета страна; или (д) Вашето нарушаване на каквито и да са права на посетител на Уебсайт, потребител, клиент или друга трета страна; и Вие се съгласявате да възстановите на Компанията, при поискване, каквито и да било щети, загуби, разходи, присъди, такси, глоби и други разноски, които те понасят (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски) в резултат от иск(ове). Това означава, че Вие ще носите отговорност за всички претърпени от нас загуби или щети след съответни Искове.

12. Прекратяване, преустановяване и изпълнение.

Ние не гарантираме, че Уебсайтът или каквото и да е съдържание в него ще бъде винаги на разположение или ще функционира без прекъсване. Можем да преустановим, оттеглим или ограничим наличността на целия или на част от Уебсайта, или да ограничим наличността на Уебсайта по служебни и оперативни причини. Вие се съгласявате, че Компанията може по своя преценка да преустанови или прекрати достъпа Ви до или използването на Уебсайта по всяко време и по каквато и да е причина, включително, без ограничение, ако Компанията счита, че сте нарушили или не сте спазвали тези Условия за ползване (включително, но не само, неспазването от Ваша страна на правилата за поведение, посочени в Раздели 5 и 6 (Правила за поведение; Форуми и Изпратени материали) по-горе. Вашето право да използвате Уебсайта се прекратява незабавно при такова преустановяване или прекратяване. Вие се съгласявате, че всяко преустановяване или прекратяване на Вашия достъп до или използване на Уебсайта може да бъде извършено без предизвестие и Компанията може да деактивира или да изтрие незабавно всяко потребителско име и/или парола, използвани от Вас или предоставени на Вас, както и цялата съответна информация и файлове, свързани с тях, и/или да блокира по-нататъшния достъп до такава информация или файлове. Вие се съгласявате, че Компанията не носи отговорност пред Вас или която и да е трета страна за всяко преустановяване или прекратяване на достъпа Ви до Уебсайта или до такава информация или файлове, и няма да бъде задължена да Ви предоставя тази информация или файлове след всяко подобно преустановяване или прекратяване. Компанията си запазва правото да вземе мерки, които счита за необходими или подходящи да приложи и/или да удостовери спазване на тези Условия за ползване (включително, но не само, във връзка с какъвто и да е правен процес относно Вашето ползване на Уебсайта и/или иск от трета страна, че Вашето използване на Уебсайта е незаконно или нарушава такива права на трета страна).

13. Приложимо право.

Тези Условия за ползване се уреждат от законите на Съединените американски щати (включително федералния арбитражен закон) и Британската общност на Кентъки, освен когато която и да е разпоредба на тези Условия за ползване трябва да бъде заменена, за да отразява законодателството на държавата, в която пребивавате обичайно, без оглед на каквито и да било принципи за противоречие между правни норми. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СПОРОВЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪД ЗА ДРЕБНИ ИСКОВЕ, ВСИЧКИ СПОРОВЕ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА (ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ) УЕБСАЙТА (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, СТАТУТ, ИЗМАМА, ПОГРЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ ИЛИ ВСЯКО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ) СЕ РАЗРЕШАВА ОТ АРБИТРАЖ, УПРАВЛЯВАН СЪГЛАСНО АРБИТРАЖНИЯ ПРАВИЛНИК НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА ОТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ АРБИТРИ, НАЗНАЧЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНИТЕ ПРАВИЛА, ИЗМЕНЕНИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ВМЕСТО В СЪД СЪС СЪДИЯ ИЛИ В СЪД СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ И ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВИЕ И КОМПАНИЯТА СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА СЪДЕБНО ДЕЛО СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. ТАКИВА СПОРОВЕ ВКЛЮЧВАТ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, СПОРОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЪЛКУВАНЕТО ИЛИ ПРИЛАГАНЕТО НА ТАЗИ АРБИТРАЖНА РАЗПОРЕДБА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТМЕНЯЕМОСТТА ИЛИ ВАЛИДНОСТТА НА АРБИТРАЖНАТА РАЗПОРЕДБА ИЛИ КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ НЕЯ. ВСИЧКИ ПОДОБНИ ВЪПРОСИ СЕ РЕШАВАТ ОТ АРБИТЪР, А НЕ ОТ СЪД ИЛИ СЪДИЯ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСЕКИ АРБИТРАЖ СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА; ГРУПОВИТЕ АРБИТРАЖИ И КОЛЕКТИВНИТЕ ИСКОВЕ НЕ СА РАЗРЕШЕНИ И ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ СПОСОБНОСТТА ДА УЧАСТВАТЕ В ГРУПОВ ИСК. Доколкото арбитърът счита това за основателно, той/тя трябва да провежда изслушвания, ако има такива, чрез телеконферентна или видеоконферентна връзка, а не чрез лично присъствие. Всяко поискано от арбитъра лично присъствие се провежда в Съединените американски щати или в страната на местното юридическо лице. Арбитражното производство се провежда на английски език или на езика, който се говори в страната на местното юридическо лице, и се провежда по поверителен начин. Решението на арбитъра следва смисъла на съответните документи и е окончателно и задължително. Решението, взето от арбитъра(арбитрите), може да бъде потвърдено и изпълнено във всеки съд, който има съответна юрисдикция. Гореизложеното не изключва възможността Компанията да търси съдебна мярка в съда за защита на своите права върху интелектуалната собственост (включително правата на нейните лицензодатели) и Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на съдилищата според мястото на учредяване на Компанията, и се отказвате от възражения пред съответните съдилища относно юрисдикция, съдебен окръг или неуместен съд. Нищо в тези Условия за ползване не Ви възпрепятства да съобщите за проблеми на федерални, щатски или местни агенции и, ако законът позволява, те могат да предприемат правни мерки срещу нас във Ваша полза.

14. Разни.

Ако някоя от клаузите на тези Условия за ползване се счита за незаконна, невалидна или неприложима по каквато и да е причина, тогава тази разпоредба се счита за отделима от тези условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Тези Условия за ползване не означават и не трябва да се тълкуват като създаване на партньорство, съвместно предприятие, отношения на работодател-служител, посредническа агенция или франчайзодател-франчайзополучател между Вас и Компанията. Не можете да възлагате, прехвърляте или подлицензирате някои или всички Ваши права или задължения по тези Условия за ползване без нашето изрично писмено съгласие. Отказ от права от която и да е страна относно нарушение или неизпълнение според тези Условия за ползване няма да бъде считан за отказ от права относно предишни или последващи нарушения или неизпълнения. Всяко заглавие, заглавна част или наименование на раздел в настоящото е вмъкнато само за удобство и по никакъв начин не определя и не обяснява който и да е раздел или условие в настоящото известие. Тези Условия за ползване, заедно с всички споразумения и твърдения, споменати и включени тук чрез препратка, представляват цялото споразумение между Вас и Компанията по отношение на неговия предмет и, освен ако не е предвидено друго в тези Условия за ползване, отменят всякакви и всички предишни или актуални писмени или устни споразумения или договаряния между Вас и Компанията във връзка с предмета на известието. Известията до Вас може да бъдат правени чрез публикуване на уведомление (или на връзка към уведомление) на Уебсайта, по имейл или по пощата, по преценка на Компанията. Без ограничения, Вие се съгласявате, че печатната версия на тези Условия за ползване и на каквото и да е известие, предоставено в електронна форма, е допустимо в съдебни или административни производства въз основа на или във връзка с тези Условия за ползване в същата степен и при същите условия като в други служебни документи и записи, генерирани и поддържани в печатна форма.

15. Връзка с нас.

Ако имате въпроси относно Уебсайта или настоящите Условия за ползване, моля, изпратете имейл до [email protected]. Обърнете внимание, че комуникацията по имейл невинаги е защитена; съобразно с това не трябва да включвате информация за кредитна или друга платежна карта, или друга чувствителна информация във Вашата кореспонденция по имейл с нас.

© 2022 Brown-Forman Corporation. Всички права запазени.


United States

Claims of Copyright Infringement.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law. If you believe in good faith that materials available on the Website infringe your copyright, you (or your agent) may send Company a notice requesting that it remove the material or block access to it. If you believe in good faith that someone has wrongly filed a notice of copyright infringement against you, the DMCA permits you to send a counter-notice. Notices and counter-notices must meet the then-current statutory requirements imposed by the DMCA. See https://www.copyright.gov/ for details. Notices and counter-notices should be sent to: Brown-Forman Brands, attn: Copyright Agent, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903 USA, Telephone 415-446-5225, Fax 415-446-5230, email: [email protected]. We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice.

Important Note to New Jersey Consumers.

If you are a consumer residing in New Jersey, the following provisions of this Terms of Use do not apply to you (and do not limit any rights that you may have) to the extent that they are unenforceable under New Jersey law: (a) in Section 11 above, the disclaimer of liability for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages of any kind (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code and New Jersey Consumer Fraud Act; (b) in Section 11 above, the limitation on liability for lost profits, loss of use, loss of data, loss of other intangibles, loss of security of information, or unauthorized interception of information (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Identity Theft Protection Act and New Jersey Consumer Fraud Act); (c) in Section 11 above, application of the limitations of liability to the recovery of damages that arise under contract, tort (including negligence) or any other theory (for example, to the extent such damages are recoverable by a consumer under New Jersey law, including the New Jersey Products Liability Act); (d) in Section 12 above, the requirement that you indemnify Company (for example, to the extent the scope of such indemnity is prohibited under New Jersey law); (e) in Section 14 above, the Kentucky governing law provision (for example, to the extent that your rights as a consumer residing in New Jersey are required to be governed by New Jersey law); and (f) in Section 14 above, the provision requiring claims or causes of action to be brought within one (1) year (for example, to the extent that New Jersey law provides consumers with a longer period in which to bring such an action).

California Transparency in Supply Chains Act

On January 1, 2012, the Transparency in Supply Chains Act came into effect which requires certain retailers and manufacturers doing business in California to publicly disclose their efforts, if any, to eradicate slavery and human trafficking from their supply chains.

We do not use any forced labor in our operations and we expect the same of our business partners and suppliers. Accordingly, all of our employees are charged with identifying and working with reputable suppliers that are committed to complying with all federal, state, and foreign laws regarding labor practices.

When we source from suppliers, we typically do so from suppliers located in the United States, and we typically do not engage suppliers from countries with an increased risk of human trafficking and slavery. We monitor supplier behavior and compliance to ensure that our suppliers meet our high standards. It is our policy to cease doing business with any supplier who participates in human trafficking or forced labor practices. If we discover a concern with one of our suppliers, we may require appropriate corrective action or terminate the relationship.

We have and are continuing to educate our employees who are involved in the procurement of goods and services about the Transparency in Supply Chains Act to guard against any use of forced labor in our supply chains.

© 2022 Brown-Forman Corporation. All rights reserved.