UTOLSÓ FRISSÍTÉS:  2017. december 5.

Felhasználási feltételek

A jelen Webportál használatához Önnek be kell töltenie azt az életkort, amelyet az alkohol fogyasztásához a jogszabályok előírnak abban az országban, ahol lakik. Kérjük, haladéktalanul lépjen ki a Webportálról, ha még nem töltötte be azt az életkort, amelyet az alkoholtartalmú italok fogyasztására a jogszabályok előírnak abban az országban vagy területen, ahol lakik, vagy olyan országban vagy területen tartózkodik, ahol a jelen Webportálhoz való hozzáférés nem engedélyezett.

A jelen Webportálra való belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási feltételek („Felhasználási feltételek”) rendelkezéseit, amelyek azonnal hatályba lépnek a Webportál Ön által történő első meglátogatásakor. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Felhasználási feltételeket a Webportál elérése és használata előtt. Ha nem ért egyet és nem fogadja el korlátozás vagy fenntartás nélkül a jelen Felhasználási feltételeket, lépjen ki a Webportálról.

A Brown-Forman egy vállalatcsoport, amelynek vezetője a Brown-Forman Corporation az Egyesült Államokban, és helyi leányvállalatai működnek szerte a világon. A Brown-Forman (a „Vállalat”) bármikor felülvizsgálhatja a jelen Felhasználási feltételeket.  A jelen Felhasználási feltételek elején található „UTOLSÓ FRISSÍTÉS” adat alapján megállapíthatja, mikor történt a Felhasználási feltételek utolsó módosítása.  A Webportál Ön által történő folytatódó használata a frissített vagy módosított feltételek elfogadásának minősül.  Ha nem ért egyet a módosításokkal, akkor ne használja tovább ezt a Webportált. 

Ha a 8. szakasz (Promóciók) másként nem rendelkezik, akkor amennyiben a jelen Felhasználási feltételek és a Webportálon máshol megjelenő konkrét rendelkezések ellentmondanak egymásnak, akkor a jelen Felhasználási feltételek érvényesülnek.

1.         Korlátozott felhasználások.

A Webportál tulajdonosa és üzemeltetője a Vállalat.  A jelen Webportál tartalma – korlátozás nélkül beleértve a védjegyeket, mintákat, logókat, szövegeket, képeket, audió- és videóanyagokat – eltérő írásbeli rendelkezés hiányában a Vállalat vagy társvállalatai Szellemi tulajdonát képezi („Vállalat tulajdonosi anyagai”). A Vállalat tulajdonosi anyagai az Egyesült Királyság és más országok jogszabályai – különösen a szerzői jogi és a védjegyjogi jogszabályok –, valamint nemzetközi szerződések védik az egész világon. Ön nem jogosult eltávolítani semmilyen szerzői jogokra vonatkozó vagy más tulajdonosi értesítést a Vállalat tulajdonosi anyagairól. Nem lehet továbbá online vagy offline módon közzétenni, terjeszteni, továbbadni, vagy egyébként felhasználni a Vállalat tulajdonosi anyagait semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra a Vállalat előzetes és kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.  A jelen Felhasználási feltételeknek való megfeleléstől függően, és kizárólag addig, amíg a Vállalat a Webportál elérését és használatát engedélyezi az Ön számára, bármely adott anyag egy (1) példányát letöltheti a Webportálról saját személyes, nem kereskedelmi jellegű használatára, feltéve, hogy vállalja az ilyen anyagokban szereplő vagy azokra vonatkozó bármely szerzői jogi nyilatkozat vagy egyéb korlátozások betartását, beleértve az Ön által letöltött bármely ilyen anyagban szereplő szerzői megjelölést, szerzői jogi vagy védjegyjogi nyilatkozatot.

2.         Információk/anyagok felhasználása. 

Kinyomtathat vagy harmadik féllel kinyomtattathat a jelen Webportálon kínált bármilyen letölthető információt vagy anyagot, feltéve, hogy a következő hat feltétel teljesül:

-        Az anyagokat vagy információkat kizárólag magáncélra, nem pedig közvetlen vagy közvetett kereskedelmi célokra igényli;

-        Az anyagokat jogszerű célokra használja fel;

-        A harmadik felek jogaira vagy tulajdonára vonatkozó szerzői jogi vagy más nyilatkozatokat nem távolítja el az anyagokból vagy információkból.

-        Semmilyen szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, tulajdont vagy egyéb érdekeltséget vagy jogot nem igényel az anyagok vagy információk tekintetében;

-        Olyan országban vagy területen lakik, ahol az alkoholtartalmú italok fogyasztása engedélyezett; és

-        Elérte azt az életkort, amelyet az alkoholtartalmú italok fogyasztására a jogszabályok előírnak abban az országban vagy területen, ahol lakik, vagy azt az életkort, amelytől cselekvőképességgel rendelkezik szerződések kötésére a lakóhelye szerinti országban, ezek közül amelyik később következik be.

3.         Korlátozott licenc.

Azon korlátozott licenctől eltekintve, amely alapján kizárólag magáncélból és nem kereskedelmi célból bizonyos anyagokat és információkat letölthet és kinyomtathat a jelen Webportálról, Ön nem jogosult a Vállalat tulajdonosi anyagainak használatára. A Vállalat tulajdonosi anyagaira vonatkozó minden jog a Vállalat vagy társvállalatainak kizárólagos tulajdona marad.

4.         A Webportálon keresztül beküldött információk.

Az információknak Ön által a Webportálon keresztül történő benyújtását a Vállalat adatvédelmi szabályzata és biztonsági nyilatkozata (az „Adatvédelmi szabályzat”) szabályozza, a jelen Felhasználási feltételek pedig hivatkozás útján magukba foglalják az Adatvédelmi szabályzat feltételeit.  Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Webportál Ön általi használatával kapcsolatban Ön által megadott bármely információ igaz, pontos és teljes, és az ilyen információkat szükség szerint karbantartja és frissíti annak érdekében, hogy az információ továbbra is igaz, pontos és teljes maradjon.

5.         Regisztráció; Felhasználónevek és jelszavak.

Időről időre a Webportál egyes részeinek használatát a regisztrált felhasználók számára tarthatjuk fenn.  Amennyiben regisztrációs eljárás szükséges, akkor regisztrálnia kell a Vállalatnál a Webportál bizonyos területeinek eléréséhez.  Bármely ilyen bejegyzés tekintetében megtagadhatjuk olyan felhasználónév vagy e-mail cím Önnek való megadását, amely más személyhez tartozik vagy már használatban van, és Ön nem használhat ilyet; amely más személy megszemélyesítéseként értelmezhető; amely sérti bármely személy szellemi tulajdonát vagy más jogait; amely sértő; vagy amelyet bármely okból elutasítunk saját belátásunk szerint.  Ön felelős a honlap eléréséhez Ön által használt bármely jelszó titkosságának megőrzéséért, és vállalja, hogy nem adja át a jelszavát vagy felhasználónevét, nem adja kölcsön és nem adja át egyéb módon a Webportál Ön általi használatát vagy hozzáférését semmilyen harmadik fél részére.  Ön teljes mértékben felelős minden tranzakcióért (beleértve bármely tranzakcióval kapcsolatban továbbított bármely információt) és a Webportállal kapcsolatos egyéb interakcióért, amelyek a felhasználónevével kapcsolatban fordulnak elő.  Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Vállalatot jelszava vagy felhasználóneve bármely jogosulatlan használatáról, illetve a fiókjával, a felhasználónevével vagy a Webportállal kapcsolatos egyéb biztonsági incidenssel kapcsolatban, valamint ügyel arra, hogy „kijelentkezzen” és kilépjen a Webportálon fiókjából (ha van) minden egyes munkamenet végén.  Mi nem felelünk semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyek a fenti kötelezettségek bármelyikének Ön által történő be nem tartásából származnak.

6.         Magatartási szabályok.

A Weboldal felhasználóitól elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák a jogszabályokat, valamint mások jogát és méltóságát.  Ön vállalja, hogy a Webportál használata során betartja az összes vonatkozó jogszabályt, szabályt és szabályozást.  Továbbá a Webportál Ön által történő használata a jelen szakaszban meghatározott magatartási szabályok Ön által történő betartásától függ, és ezen magatartási szabályok be nem tartása a Webportálhoz való hozzáférése megszüntetését eredményezheti a lenti 15. szakasz (Vegyes rendelkezések) szerint.

Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

·       A Webportálon keresztül vagy azzal kapcsolatosan a következők posztolása, továbbítása vagy egyéb módon elérhetővé tétele:

o   bármely információ vagy anyag, amely potenciálisan, vagy amelynek posztolása, továbbítása vagy felhasználása potenciálisan:  a) fenyegető, zaklató, megalázó, gyűlölködő vagy megfélemlítő; b) rágalmazó vagy becsületsértő; c) csalárd vagy tiltott; d) obszcén, illetlen, pornográf vagy egyéb módon kifogásolható; e) szerzői mű, védjegy, kereskedelmi titok, nyilvánosság vagy magánélet védelmére vonatkozó jog vagy bármely más tulajdonjog védelme alatt áll; f) felelőtlen ivást ábrázol vagy helyesel; vagy g) olyan tevékenységeket ábrázol vagy helyesel, amelyek alkoholtartalmú italok fogyasztása során, illetve fogyasztása után nem helyeselhetőek, mint például gépjármű vezetése;

o   minden olyan anyag, amely büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget eredményezne; amely bűncselekménynek minősülő magatartást bátorít; vagy amely illegális tevékenységeket vagy olyan tevékenységeket bátorít, mint például a „hekkelés”, „feltörés” vagy „lehallgatás”, illetve ilyenek végzésével kapcsolatban szolgál útmutatással;

o   bármely vírus, féreg, trójai ló, húsvéti tojás, időzített bomba, kémprogram vagy egyéb számítógépes kód, fájl vagy program, amely káros vagy invazív, vagy amely károsíthatja, eltérítheti, letilthatja, zavarhatja, megszakíthatja bármely hardver, szoftver vagy berendezés működését vagy figyelheti annak használatát, vagy erre szánták;

o   bármely nem kívánt vagy nem engedélyezett hirdetés, promóciós anyag, „levélszemét”, „spam”, „lánclevél”, „piramisjáték” vagy befektetési lehetőség, vagy bármilyen egyéb olyan kéretlen felhívás, amelyet a Vállalat előzetesen és kifejezetten nem hagyott jóvá;

o   más magánszemély bármely személyazonosításra alkalmas adata, az adott magánszemély előzetes hozzájárulása nélkül;

o   egy vállalattal kapcsolatos bármilyen lényeges, nem nyilvános információ, az arra való megfelelő felhatalmazás nélkül.

·       A Webportál felhasználása bármilyen visszaélésszerű vagy jogellenes célra.

·       A Webportál felhasználása mások rágalmazására, bántalmazására, zaklatására, zaklató jellegű követésére, fenyegetésére vagy törvényes jogaiknak más módon történő megsértésére – korlátozás nélkül beleértve mások adatvédelmi jogait vagy a nyilvánossághoz fűződő jogait –, illetve a Webportál felhasználóiról adatok aratása vagy gyűjtése.

·       Bármely személy vagy jogi személy megszemélyesítése, korlátozás nélkül beleértve a Vállalat bármely képviselőjét; bármely személlyel vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatának hamis állítása vagy egyébként megtévesztő módon történő ábrázolása a Webportállal kapcsolatban; annak állítása vagy sejtetése, hogy mi az Ön által tett bármely kijelentést helyeslünk.

·       A Webportál működésének vagy a Webportál elérhetővé tételéhez használt kiszolgálók vagy hálózatok működésének zavarása vagy megakadályozása; vagy az ilyen hálózatokra vonatkozó bármely követelmény, eljárás, irányelv vagy szabály megsértése.

·       A Webportál bármely más személy által történő használatának korlátozása vagy tiltása (korlátozás nélkül beleértve a Webportál bármely részének feltörése vagy arculatának sértő átrajzolása útján).

·       A Webportál használata bármely áru vagy szolgáltatás reklámozására, illetve eladásra vagy vásárlásra való felkínálására bármilyen üzleti célra a Vállalat kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

·       A Webportál bármely részének, használatának vagy hozzáférésének kereskedelmi célokra történő reprodukálása, többszörözése, másolása, értékesítése, viszonteladása, összekapcsolása vagy egyéb módon történő hasznosítása.

·       A Webportál bármely részének módosítása, adaptálása, lefordítása, visszafejtése, dekompilálása vagy szétbontása.

·       Bármely szerzői jogra, védjegyre vagy más tulajdonosi jogra vonatkozó nyilatkozat eltávolítása a Webportálról vagy a Webportálról származó anyagokból.

·       A Webportál bármely részének keretben történő megjelenítése vagy tükrözése.

·       Adatbázis létrehozása a Webportál tartalmának letöltésével és tárolásával.

·       Bármilyen robot, pók, webportálkereső/letöltő alkalmazás vagy más kézi vagy automatikus eszköz használata a Webportál tartalmának letöltéséhez, indexeléséhez, „kaparásához”, „adatbányászatához” vagy bármilyen módon történő gyűjtéséhez, illetve a Webportál navigációs struktúrájának vagy megjelenítésének reprodukálásához vagy megkerüléséhez a vállalat kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Továbbá Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön (és nem a Vállalat) felelős a Webportál eléréséhez és használatához szükséges telekommunikációs, szélessávú és számítógépes hardverek, berendezések és szolgáltatások megszerzéséért és karbantartásáért, valamint az ahhoz kapcsolódó minden díj megfizetéséért.

Ha a Vállalat tudomást szerez a Webportálon keresztül vagy azzal kapcsolatban posztolt, továbbított vagy egyébként hozzáférhetővé tett bármilyen információról vagy anyagról, amely bármely jogszabály, szabályozás vagy harmadik fél jogainak megsértését jelentheti – korlátozás nélkül beleértve a szerzői jogi jogszabályok által biztosított jogokat és a rágalmazás, becsületsértés és a magánélet megsértése, illetve a jelen Felhasználási feltételek megsértése tilalmát –, a Vállalat jogosult de nem kötelezett eltávolítani vagy letiltani a vonatkozó információkhoz vagy anyagokhoz való hozzáférést. 

7. Fórumok és értékelések beküldése.

7.1. Fórumok: A vállalat olyan szolgáltatásokat kínálhat a Webportálon keresztül, amelyek lehetővé teszik az információk, fényképek és más anyagok vagy képek nyilvános közzétételét (a továbbiakban együtt: „Fórumok”).  A fenti 6. szakaszban leírt valamennyi magatartási szabály a Fórumokra is vonatkozik.  Továbbá a Vállalat kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül Ön nem használhatja a fórumokat semmilyen kereskedelmi célra, beleértve bármely áru, szolgáltatás vagy lehetőség promócióját vagy reklámozását, és Ön nem használhatja a fórumokat arra, hogy a Webportál más látogatóit vagy felhasználóit arra kérje fel, hogy bármely online kereskedelmi szolgáltatást vagy más szervezetet meglátogassanak, annak tagjává váljanak vagy ott regisztráljanak.

7.2.: Értékelések: Azt is lehetővé tehetjük, hogy Ön termékértékelést („Értékelés”) küldjön be. Értékelést csak akkor írhat, ha egy terméket érvényes fizetési mód használatával megvásárolt.  Ha bármilyen információt, fényképet vagy más anyagot és képet küld be vagy tesz elérhetővé a Fórumokon vagy más módon a Webportálon keresztül („Értékelés”), Ön elismeri és elfogadja, hogy ezen Értékelések a nyilvánosság számára hozzáférhetővé válhatnak, és azokat a Vállalat korlátozás nélkül felhasználhatja.  Az értékelésnek az Ön saját eredeti véleményének és írásának kell lennie, és nem sértheti harmadik fél jogait.

Szeretnénk hallani a termékeinkre vonatkozó őszinte véleményét.  Ha szeretne segíteni más vásárlóknak, akkor az Értékelés beküldésekor fejtse ki, mi tetszett vagy mi nem tetszett a megvásárolt termékkel kapcsolatban, és magyarázza el, miért adta a terméknek az Ön által odaítélt minősítést. Minden értékelést közzéteszünk, a kritikusokat is, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint módosítsuk bármelyik Értékelést, és eldöntsük, hogy az ilyen Értékelést a Webportálon szerepeltetjük vagy nem szerepeltetjük. Elutasíthatjuk vagy eltávolíthatjuk az értékelést, ha:

•           Az értékelés nem felel meg a fenti 6. szakaszban foglalt magatartási szabályoknak;

•           Az értékelés olyan termékre vonatkozik, amelyet Ön nem vásárolt meg;

•           Az értékelés nem nyújt elegendő információt a minősítés magyarázatához;

•           Az értékelés a termék elérhetőségére, minőségére vagy olyan aggályokra vonatkozik, amelyekkel ügyfélszolgálati csapatunkhoz kellene fordulni; vagy

•           Rövid időn belül rendkívül nagy számú értékelés közzététele történik egy termékre vonatkozóan, vagy ha úgy tűnik, hogy az értékelések fizetettek, befolyásoltak vagy egyébként nem jogszerűek.

7.3.: A fórumok és értékelések harmadik felek véleményét, nyilatkozatait és egyéb tartalmát tartalmazzák.  Nem vagyunk felelősek az ilyen tartalmak szűréséért, figyelemmel kíséréséért vagy ellenőrzéséért, beleértve az ilyen tartalmak pontosságát, megbízhatóságát, illetve a szerzői jogi vagy egyéb jogszabályoknak való megfelelését.  A harmadik felek által a Fórumokon keresztül vagy egyébként a Webportálon keresztül hozzáférhetővé tett vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb anyagok az ilyen harmadik felek véleményei, nyilatkozatai vagy anyagai, nem a Vállalaté, és a Vállalat nem támogatja az ilyen véleményeket, nyilatkozatokat vagy anyagokat.  A Webportálról bármikor eltávolíthatjuk a kifogásolható nyilatkozatokat vagy egyéb tartalmakat, ha úgy ítéljük meg, hogy az eltávolításuk indokolt.  Kérjük vegye figyelembe, hogy a beküldött vagy más anyagok eltávolítása vagy szerkesztése esetleg nem azonnal történik meg.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalatnak nincs ellenőrzése a Fórumokon vagy a Webportál bármely más részén önkéntesen nyilvánosságra hozott információk bármely harmadik fél által történő használata (korlátozás nélkül beleértve az ismételt közzétételt) vagy az azokkal való visszaélés fölött, és nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért.

8.         Promóciók.

A jelen Webportálon keresztül elérhetővé tett bármely sorsolást, vetélkedőt vagy hasonló promóciót a jelen Felhasználási feltételektől elkülönülő külön szabályok szabályozhatják.  Bármely ilyen sorsolásban, vetélkedőben vagy promócióban való részvétellel Ön vállalja, hogy az említett szabályok vonatkoznak Önre, amelyek eltérhetnek az itt meghatározott feltételektől.  A Vállalat arra bátorítja, hogy olvassa el az adott tevékenységhez kapcsolódó, linkről elérhető alkalmazandó szabályokat (ha van ilyen), és tekintse át az Adatvédelmi szabályzatot és biztonsági nyilatkozatot, amely a jelen Felhasználási feltételek mellett az ilyen tevékenységek során Ön által beküldött bármely információt szabályozza. Amennyiben ezen szabályok feltételei ütköznek a jelen Felhasználási feltételekkel, ezen szabályok feltételei lesznek irányadók.

9.         Linkek más webportálokra vagy más webportálokról.

Amennyiben a Vállalat a Webportálon kifejezetten másként nem rendelkezik, a Vállalat nem társult és nem kapcsolódik semmilyen harmadik fél webportál üzemeltetőjéhez, amelyek a jelen Webportálra mutató linket tartalmaznak, illetve amelyekre mutatóan a jelen Webportál linket tartalmaz.  A Vállalat kifejezetten kizár minden felelősséget a olyan harmadik fél webportálokon található információk pontosságáért, tartalmáért vagy hozzáférhetőségéért, amelyek a jelen Webportálra mutató linket tartalmaznak, illetve amelyekre mutatóan a jelen Webportál linket tartalmaz.  Nem tudjuk biztosítani, hogy Ön elégedett lesz olyan harmadik fél webportálon keresztül elérhető termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek a jelen Webportálra mutató linket tartalmaznak, illetve amelyekre mutatóan a jelen Webportál linket tartalmaz, mert ezeket a harmadik fél webportálokat független jogi személyek tulajdonolják és üzemeltetik.  Nem támogatunk semmilyen harmadik fél webportálon elérhetővé tett terméket vagy szolgáltatást, és nem tettünk semmilyen lépést annak érdekében, hogy megerősítsük bármely harmadik fél webportálon elérhetővé tett információ pontosságát vagy megbízhatóságát.  Nem teszünk kijelentéseket és nem vállalunk szavatosságot semmilyen információ biztonságára vonatkozóan (korlátozás nélkül beleértve a hitelkártyaadatokat, egyéb fizetési kártya adatokat és más személyes adatokat), amelyet Ön bármely harmadik fél számára megad vagy amelynek megadására kérik, függetlenül attól, hogy ilyen harmadik fél webportálon keresztül vagy egyébként.

ÖN ELFOGADJA, HOGY A HARMADIK FÉL PORTÁLOK ÉS ERŐFORRÁSOK, VALAMINT AZ ILYEN PORTÁLOKON ÉS ERŐFORRÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY TARTALOM, INFORMÁCIÓ, ADAT, REKLÁM, TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VAGY EGYÉB ANYAG ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA A SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK, ÉS ARRA AZ ILYEN PORTÁLOK ÉS ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATI FELTÉTELEI VONATKOZNAK.

A Vállalat bármikor és saját belátása szerint jogosult technikai vagy más eszközökkel előzetes értesítés nélkül blokkolni a Webportálra mutató linkeket.

10.       Kizáró rendelkezés.

Bár a Vállalat törekszik annak biztosítására, hogy a Webportálon szereplő információk helyesek legyenek, a Vállalat nem szavatolja a Webportálon található anyagok pontosságát és teljességét. A Vállalat előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja a Webportálon lévő anyagokat, illetve az abban leírt termékeket és árakat. Előfordulhat, hogy a Webportálon szereplő anyagok elavultak, és a Vállalat nem vállal kötelezettséget az ilyen anyagok frissítésére. A jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Vállalat a Webportált azzal a feltétellel biztosítja Önnek, hogy a Vállalat kizár minden nyilatkozatot, szavatosságot, előfeltételt és egyéb feltételeket (korlátozás nélkül beleértve a jogszabályok által előírt feltételeket).

Ha Ön a Weboldal bármely harmadik fél általi, jogosulatlan módosításáról szerez tudomást, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 16. fejezetben (Kapcsolatfelvétel velünk) szereplő e-mail címen, megjelölve a szóban forgó anyag(ok)at és az adott Webportálon azon URL-t vagy helyet, ahol az ilyen anyag(ok) megjelennek.

11.       Felelősségkorlátozás.

A 12. szakasz (Kártérítés) fenntartásával, a Vállalat, bármely más fél (függetlenül attól, hogy részt vesz-e a Webportál kialakításában, létrehozásában, karbantartásában vagy leszállításában), és a Vállalat csoportja bármely tagja, valamint ezek bármelyikének tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, részvényesei vagy megbízottai kizárnak minden kötelezettséget és felelősséget bármely olyan veszteségért vagy kárért, amely Önt vagy harmadik felet érhet (korlátozás nélkül beleértve bármely közvetlen, közvetett, büntető jellegű vagy következményes veszteséget vagy kárt, bármely jövedelem, nyereség, cégérték, adat, szerződés, pénzhasználat elmaradását, az üzletmenet félbeszakadásából eredő vagy ahhoz bármely módon kapcsolódó veszteségeket vagy károkat, függetlenül attól, hogy szerződésen kívüli, korlátozás nélkül beleértve a gondatlanságot, szerződésből eredő vagy egyéb) a Webportállal kapcsolatosan bármilyen módon, vagy a Webportál, a Webportálhoz linkelt bármely webportál vagy az ilyen webportálokon található anyagok használatával, használhatatlanságával vagy használatának eredményeivel kapcsolatban, korlátozás nélkül beleértve a vírusok okozta veszteségeket vagy károkat, amelyek megfertőzhetik an Ön számítógépes eszközeit, szoftvereit, adatait vagy egyéb tulajdonát, miközben a Webportált eléri, használja vagy böngészi, illetve a Webportálról vagy a Webportálhoz linkelt bármely webportál bármely anyagot letölt.  A jelen Használati feltételekben foglalt rendelkezések egyike sem korlátozza a Vállalat felelősségét a következőkért:  (i) a Vállalat, annak igazgatói, megbízottai, tisztviselői vagy képviselői bizonyított gondatlansága által okozott haláleset vagy személyi sérülés; (ii) csalás vagy megtévesztés; vagy (iii) minden olyan egyéb felelősség, amelyet a jogszabályok alapján nem lehet kizárni vagy korlátozni.

12.       Kártérítés.

Ön köteles kártérítést fizetni, megvédeni és mentesíteni a Vállalatot minden olyan igény, kereset, követelés, kereset, keresetindítási ok és egyéb eljárás alól, amelyek a következők bármelyikéből erednek vagy azokhoz kapcsolódnak (az „Igények):  (a) a Webportál Ön által történő használata, használhatatlansága vagy a Webportállal kapcsolatos tevékenységei; (b) a jelen Felhasználási feltételeknek vagy bármely más Vállalati feltételeknek vagy szabályzatoknak Ön által történő, vagy bármely olyan fiókon keresztül történő megsértése, amellyel Ön bármely Webportálon rendelkezik; c) bármely ügylet; (d) bármely olyan állítás, amely szerint a Webportálon keresztül Ön által elérhetővé tett bármely beküldött vagy más anyag sérti bármely harmadik fél szellemi tulajdonát, magánéletét vagy egyéb jogait; vagy (e) a Webportál bármely látogatója, felhasználója, vásárlója vagy bármely más harmadik fél jogainak Ön által történő megsértése; továbbá Ön vállalja, hogy kérésre megtérít a Vállalat részére minden kártérítést, veszteséget, költséget, ítéletet, díjat, bírságot és egyéb költséget (beleértve az ügyvédi díjakat és bírósági költségeket), amelyet az bármely Igény eredményeképpen elszenvedett.

13.       Megszüntetés és érvényesítés.

Ön tudomásul veszi, hogy a Vállalat saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból megszüntetheti a Webportál Ön általi elérését vagy használatát, korlátozás nélkül beleértve, ha a Vállalat úgy véli, hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási feltételek betűjét vagy szellemét, vagy annak nem megfelelően viselkedett (korlátozás nélkül beleértve, ha Ön nem tartja be a 6. és 7. szakaszban (Magatartási szabályok; Fórumok és értékelések beküldése) foglalt magatartási szabályokat).  Bármilyen ilyen megszüntetés esetén az Ön Webportál használatára való joga azonnal megszűnik.  Ön tudomásul veszi, hogy a Webportál Ön által történő elérésének vagy használatának megszüntetése előzetes értesítés nélkül végrehajtható, és a Vállalat azonnal kikapcsolhatja vagy törölheti az Ön által használt vagy Önnek adott felhasználónevet és/vagy jelszót, valamint az ezzel kapcsolatos összes kapcsolódó információt és fájlt, és/vagy megakadályozhatja az ilyen információkhoz vagy fájlokhoz való további hozzáférést.  Ön elfogadja, hogy a Vállalat nem felelős Ön vagy harmadik fél felé az Ön Webportálhoz való hozzáférésének megszüntetéséért, illetve az ilyen információkért vagy fájlokért, és nem köteles ezeket az információkat vagy fájlokat az Ön rendelkezésére bocsátani az ilyen megszüntetés után.  A Vállalat fenntartja magának a jogot olyan lépések megtételére, amelyek a Vállalat megítélése szerint szükségesek vagy megfelelőek a jelen Felhasználási feltételek betartásának érvényesítésére és/vagy ellenőrzésére (korlátozás nélkül beleértve a Webportál Ön által történő használatára vonatkozó bármely jogi eljárást, és/vagy harmadik fél olyan igényét, mely szerint a Webportál Ön által történő használata jogellenes vagy sérti ezen harmadik fél jogait).

14.       Irányadó jog.

A jelen Felhasználási feltételekre az Egyesült Államok jogszabályai, illetve azon ország jogszabályai az irányadók, amelyben egy helyi jogi személy található, azok nemzetközi magánjogi rendelkezései nélkül.  A jelen Felhasználási feltételekből eredő, vagy azzal kapcsolatos, illetve a Webportál Ön által történő használatából (vagy használhatatlanságából) eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitát a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbírósági szabályzata szerint lefolytatott választottbírósági eljárással kell rendezni, amelynek során egy vagy több választottbírót kell kijelölni az említett szabályzatnak a jelen megállapodással módosított feltételei szerint.  Amennyiben a választottbíró ésszerűnek tartja, a választottbíró a meghallgatásokat – ha vannak ilyenek – telekonferencia vagy videokonferencia útján tartja meg, nem pedig személyes jelenlét útján. A választottbíró által kért személyi megjelenést az Egyesült Államokban vagy a helyi jogi személy országában kell tartani. A választottbírósági eljárást angol nyelven vagy a helyi jogi személy országában beszélt nyelven kell lebonyolítani, és a titkosságot biztosító módon kell végrehajtani. A választottbíró döntésének a vonatkozó dokumentumok hétköznapi jelentését kell követnie, és végleges és kötelező érvényű.  A választottbíró(k) által hozott döntés minden olyan bíróságon megerősíthető és végrehajtható, amelyik a erre joghatósággal rendelkezik.  Az előbbiek nem zárják ki, hogy a Vállalat szellemi tulajdonjogainak védelmére (beleértve a licencbeadóinak jogait) bíróság előtt ideiglenes intézkedést kérhessen, Ön pedig aláveti magát a Vállalat letelepedettségének helye szerinti bíróságok kizárólagos joghatóságának, és lemond minden joghatósággal, helyszínnel vagy fórum kényelmetlenségével kapcsolatos kifogásról az ilyen bíróságok vonatkozásában.

15.       Vegyes rendelkezések.

Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek minősül, akkor az adott rendelkezést a jelen feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és érvényesíthetőségét.  A jelen Felhasználási feltételek nem hoznak létre, és nem értelmezhetők úgy, hogy létrehoznának bármilyen üzlettársi viszonyt, közös vállalkozást, munkáltatói-munkavállalói jogviszonyt, megbízást, franchise-ba adó és franchise-ba vevő jogviszonyt Ön és a Vállalat között.  Ön nem engedményezheti, nem ruházhatja át és nem adhatja allicencbe a jelen Felhasználási feltételekben szereplő jogait vagy kötelezettségeit a mi kifejezett előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül.  Bármely fél által a jelen feltételek szerinti bármely jogsértéssel vagy késedelemmel kapcsolatos joglemondás nem értelmezhető bármely korábbi vagy későbbi jogsértéssel vagy késedelemmel kapcsolatos joglemondásként.  A jelen feltételekben szereplő bármely címsor, felirat vagy szakaszcím csak a kényelem érdekében került beillesztésre, és semmilyen módon nem határozza meg és nem magyarázza meg annak bármely szakaszát vagy rendelkezését.  A jelen Felhasználási feltételek, az abban hivatkozott és hivatkozás útján részévé tett összes megállapodással és nyilatkozattal együttesen az Ön és a Vállalat között a jelen Felhasználási feltételek tárgyában létrejövő teljes megállapodást képezi, és – a jelen Felhasználási feltételek eltérő rendelkezései hiányában – felülír az említett tárgyban Ön és a Vállalat között létrejött minden korábbi vagy egyidejű, írott vagy szóbeli megállapodást vagy megegyezést.  Az Önnek küldött értesítések megtehetők az értesítésnek a Webportálon történő közzétételével, e-mailben vagy postai levélben történő elküldésével a Vállalat saját belátása szerint.  Ön korlátozás nélkül elfogadja, hogy a Felhasználási feltételeknek és az elektronikus formában adott bármely értesítésnek a nyomtatott változata elfogadható a jelen Felhasználási feltételeken alapuló vagy azzal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételek mellett, mint az eredetileg nyomtatott formában létrehozott és megőrzött más üzleti dokumentumok és nyilvántartások.

16.       Kapcsolatfelvétel velünk.

Ha bármilyen kérdése merül fel a Webportállal vagy a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban, küldjön e-mailt a [email protected] címre. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailes kommunikáció nem mindig biztonságos, ezért kérjük, ne szerepeltessen a nekünk küldött e-mailekben hitelkártyaadatokat, más fizetési kártya adatokat vagy egyéb érzékeny adatokat.

© 2018 Brown-Forman Corporation. Minden jog fenntartva.


United States

Claims of Copyright Infringement.

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the “DMCA”) provides recourse for copyright owners who believe that material appearing on the Internet infringes their rights under U.S. copyright law.  If you believe in good faith that materials available on the Website infringe your copyright, you (or your agent) may send the Company a notice requesting that it remove the material or block access to it.  If you believe in good faith that someone has wrongly filed a notice of copyright infringement against you, the DMCA permits you to send a counter-notice. Notices and counter-notices must meet the then-current statutory requirements imposed by the DMCA. See https://www.copyright.gov/ for details.  Notices and counter-notices should be sent to: Brown-Forman Brands, attn: Copyright Agent, 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903 USA, Telephone 415-446-5225, Fax 415-446-5230, email: [email protected]. We suggest that you consult your legal advisor before filing a notice or counter-notice.

Important Note to new Jersey Consumers.

If you are a consumer residing in New Jersey, the following provisions of this Terms of Use do not apply to you (and do not limit any rights that you may have) to the extent that they are unenforceable under New Jersey law: (a) in Section 12 above, the disclaimer of liability for any indirect, incidental, consequential, special, exemplary or punitive damages of any kind (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Punitive Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code and New Jersey Consumer Fraud Act; (b) in Section 12 above, the limitation on liability for lost profits, loss of use, loss of data, loss of other intangibles, loss of security of information, or unauthorized interception of information (for example, to the extent unenforceable under the New Jersey Identity Theft Protection Act and New Jersey Consumer Fraud Act); (c) in Section 12 above, application of the limitations of liability to the recovery of damages that arise under contract, tort (including negligence) or any other theory (for example, to the extent such damages are recoverable by a consumer under New Jersey law, including the New Jersey Products Liability Act); (d) in Section 13 above, the requirement that you indemnify Company (for example, to the extent the scope of such indemnity is prohibited under New Jersey law); (e) in Section 15 above, the Kentucky governing law provision (for example, to the extent that your rights as a consumer residing in New Jersey are required to be governed by New Jersey law); and (f) in Section 15 above, the provision requiring claims or causes of action to be brought within one (1) year (for example, to the extent that New Jersey law provides consumers with a longer period in which to bring such an action).

California Transparency in Supply Chains Act

On January 1, 2012, the Transparency in Supply Chains Act came into effect which requires certain retailers and manufacturers doing business in California to publicly disclose their efforts, if any, to eradicate slavery and human trafficking from their supply chains.

We do not use any forced labor in our operations and we expect the same of our business partners and suppliers.  Accordingly, all of our employees are charged with identifying and working with reputable suppliers that are committed to complying with all federal, state, and foreign laws regarding labor practices.

When we source from suppliers, we typically do so from suppliers located in the United States, and we typically do not engage suppliers from countries with an increased risk of human trafficking and slavery. We monitor supplier behavior and compliance to ensure that our suppliers meet our high standards.  It is our policy to cease doing business with any supplier who participates in human trafficking or forced labor practices. If we discover a concern with one of our suppliers, we may require appropriate corrective action or terminate the relationship.

We have and are continuing to educate our employees who are involved in the procurement of goods and services about the Transparency in Supply Chains Act to guard against any use of forced labor in our supply chains.

© 2018 Brown-Forman Corporation.  All rights reserved.