§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora (zwany dalej: „Konkursem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Freundschaft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280647; NIP: 5213438349, REGON: 140767291 (zwany dalej: „Organizatorem”).

 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Brown-Forman Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 21D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000055791, NIP: 526-00-13-887 REGON 010325438 (zwany dalej: „Fundatorem”).

 4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) od dnia 10.05.2023 r. od godz. 15:00 do dnia 18.06.2023 r. do godz. 23:59 (zwany dalej: „Czasem Trwania Konkursu”) za pomocą zgłoszenia na stronie internetowej https://www.jackdaniels.com/wyscigzjackiem

 5. Konkurs podzielony jest na 3 Etapy, w następujących terminach:

  1. Etap I – 10.05-21.05

  2. Etap II – 22.05-4.06

  3. Etap III – 5.06-18.06

 6. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych zdjęć oraz odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś dołączyć do Jacka podczas wyścigu w Wielkiej Brytanii” (zwane dalej: „Zgłoszeniem konkursowym”), opisane w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora.

 7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

 8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

 9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).

 10. Ze względu na swój niepubliczny charakter, Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.). Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu Zgłoszenie konkursowe opisane w § 2 ust. 4 Regulaminu („Zgłoszenie Konkursowe”), na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie


 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Fundatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

 3. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż fotografia lub tekst zamieszczone przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego naruszają prawa osób trzecich lub też naruszają postanowienia ust. 8 poniżej.

 4. Aby wziąć udział w Konkursie i zawalczyć o Nagrody należy na stronie internetowej https://www.jackdaniels.com/wyscigzjackiem dodać zdjęcie, oraz udzielić odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś dołączyć do Jacka podczas wyścigu w Wielkiej Brytanii” (zwane dalej: „Zgłoszeniem konkursowym”).

 5. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do zamieszczonej fotografii oraz stworzonej wypowiedzi (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 6. W czasie trwania Konkursu, określonym w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może przesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie konkursowe w danym Etapie (łącznie nie więcej niż 3 zgłoszenia w trakcie trwania Konkursu). Zakazane jest korzystanie przez jedną osobę z wielu kont e-mailowych. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z różnych kont e-mail, wszelkie zgłoszenia takiej osoby zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.

 7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez poinformowanie o tym fakcie Organizatora.

 8. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;

  2. wprowadzenie do obrotu;

  3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

  5. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  6. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

 9. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

 10. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.

 11. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

 12. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu konkursowym.

 13. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszenia konkursowego, które:

  1. Narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;

  2. Zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;

  3. Zawiera przekazy reklamowe;

  4. Zawiera odnośniki do innych stron internetowych.

 14. Jeśli Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunki osób fizycznych, Uczestnik gwarantuje, że jest uprawniony do ich rozpowszechniania, w tym do umożliwienia Organizatorowi rozpowszechnienia tych wizerunków we wskazanych w Regulaminie polach eksploatacji. W szczególności Uczestnik uzyskał zgody osób, których wizerunek jest zawarty w Zgłoszeniu konkursowym, na ich rozpowszechnienie na zasadach określonych w Regulaminie.

 15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za powstałe z tytułu rozpowszechnienia przez Organizatora Zgłoszenia konkursowego szkody, tym samym zwalniając Organizatora z ewentualnych roszczeń.


§ 3

Nagrody w Konkursie


 1. Nagrodami w konkursie są (łącznie dalej zwane: „Nagrodami”):
  1. Trzy dwuosobowe wyjazdy do Wielkiej Brytanii w dniach 8- 10 lipca 2023 r. w celu doświadczenia weekendu wyścigowego w Northamptonshire w Wielkiej Brytanii (dalej: “Nagroda Główna”). Każdy wyjazd o wartości 16.899,60 zł (przeliczone wg średniego kursu GBP z dnia 2 maja 2023 r.)

  2. 30 zestawów akcesoriów limitowanej edycji Jack Daniel’s & McLaren F1 Team (składający się z t-shirt, czapka, worek) o wartości 432,64 zł (przeliczone wg. średniego kursu GBP z dnia 2 maja 2023 r.)

 2. Nagroda Główna obejmuje podróż na 3 dni, 2 noce dla Zwycięzcy i jego gościa, do Londynu, wraz z wyżywieniem oraz doświadczenie weekendu wyścigowego w Northmaptonshire w dniach 8 -10 lipca 2023 r. Zwycięzca oraz jego gość muszą posiadać ważny paszport. Zwycięzca oraz jego gość muszą spełniać wymagania imigracyjne (oraz wymagania dotyczące Covid - 19) dotyczące wjazdu do Wielkiej Brytanii. Wszelkie kwestie administracyjne związane z podróżą spoczywają na Zwycięzcy oraz jego gościu. Wszelkie dodatkowe wydatki, w tym wydatki dodatkowe, podróż do i z lotniska wylotowego oraz zapewnienie ubezpieczenia są obowiązkiem Zwycięzcy.

 3. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

 4. Zwycięzców Konkursu (dalej zwanych: „Laureatami”) wybierze Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora (dalej zwana: „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby wybrane przez Organizatora.

 5. Wyłączone jest prawo żądania przez Laureata wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

 6. Laureat nagrody o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a. zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, poinformować Organizatora o akceptacji terminu wyjazdu. Brak akceptacji w tym terminie, będzie oznaczał rezygnację z uczestnictwa z wyjazdu, w takim wypadku Komisja Konkursowa wybierze innego Laureata.


§ 4

Zasady przyznawania Nagród w Konkursie


 1. Spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze najbardziej kreatywne Zgłoszenia konkursowe, które zostaną nagrodzone Nagrodami w ramach niniejszego Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu. Przy wyborze Laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania konkursowego.

 2. Wybór nagród będzie odbywał się w co 2 tygodnie trwania Konkursu, łącznie 3 Etapy. Po każdym Etapie Organizator wybierze jednego zwycięzcę Nagrody Głównej oraz 10 zwycięzców którzy otrzymają limitowany zestaw akcesoriów Jack Daniels oraz McLaren F1 Team. Wybór zwycięzców będzie następował ze wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły w danym Etapie.

 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail podany w trakcie rejestracji, nie później niż w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego Etapu.

 4. Z prac Komisji Konkursowej zostaną sporządzone protokoły.

 5. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Laureat zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 6. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z powodu podania przez Uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail w czasie trwania Konkursu.


§ 5

Zasady wydawania Nagród w Konkursie


 1. O fakcie wygranej oraz sposobie wydania nagrody, Organizator poinformuje Laureatów za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji.

 2. Organizator w wiadomości, o której mowa powyżej, zażąda od Laureatów podania danych niezbędnych do wydania nagrody, takich jak:

  1. imię i nazwisko Uczestnika;

  2. adres, na który ma zostać wysłana Nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania);

  3. danych wymaganych przepisami prawa podatkowego na cele sprawozdawczości podatkowej związanej z realizacją Konkursu, tj. adres zamieszkania, PESEL, właściwy urząd skarbowy.

 3. Laureat zobowiązany jest przesłać dane, o których mowa w pkt 2 w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora. Niewysłanie przez Laureata danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym oznacza utratę prawa Uczestnika do Nagrody.

 4. W przypadku braku możliwości powiadomienia Laureata o wygraniu Nagrody, braku kontaktu ze strony Laureata we wskazanym terminie, lub w przypadku nie podania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej, bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Laureata traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku Nagrody.

 5. Nagrody (z wyłączeniem Nagrody Głównej) zostaną wysłane kurierem przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej.

 6. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

 7. Podmiotem wydającym Nagrody w Konkursie jest Organizator.

 8. Laureaci Nagrody Głównej oraz ich osoby towarzyszące mogą być poproszone o wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku, w celu stworzenia materiału filmowego z wyjazdu, który Organizator wykorzysta w celach promocyjnych. Zgoda jest dobrowolna i nie stanowi warunku otrzymania nagrody.


§ 6

Postępowanie reklamacyjne


 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie na adres pocztowy: Grupa Freundschaft Sp. z o.o. ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Wyjedź z Jack’iem na wyścig w Wielkiej Brytanii” ustnie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem [email protected]

 2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.

 3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.

 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany
  w reklamacji.


§ 7

Dane osobowe


 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Grupa Freundschaft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280647; NIP: 5213438349, REGON: 140767291.

 2. Z Administratorem można kontaktować na podany powyżej adres. Pytania dotyczące danych osobowych oraz żądania realizacji praw, które przysługują zgodnie z przepisami RODO, należy kierować do inspektora ochrony danych: [email protected]

 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w następujących celach:
  1. realizacji Konkursu aż do momentu rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu na podstawie zgody, udzielonej przez Uczestnika od momentu przekazania Zgłoszenia konkursowego, na zasadach określonych w Regulaminie przez okres do rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu;

  2. rozpowszechniania fotografii przekazanej w Zgłoszeniu konkursowym wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz zawartym w pracy wizerunkiem w celach promocyjnych, na podstawie zgody uczestnika udzielonej w chwili przekazania Zgłoszenia konkursowego przez okres trwania licencji, o której mowa w par. 2 Regulaminu;

  3. rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przeprowadzenia rozdania nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od rozpoczęcia rozstrzygania i następnie rozdania nagród;

  4. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;

  5. świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z Uczestnikiem w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług, do czasu zakończenia umowy;

  6. w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy.

 4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:
  1. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim,

  2. dostawcom platformy i innych usług, które są niezbędne do przeprowadzenia konkursu lub w których będą publikowane fotografie zawarte w Zgłoszeniu konkursowym wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz zawartymi w niej wizerunkami,

  3. kancelariom prawnym w zakresie związanym z roszczeniami lub reklamacjami.

 5. W związku z możliwością publikowania fotografii przekazanej w Zgłoszeniu Konkursowym w Internecie, w szczególności w mediach społecznościowych, Organizator informuje uczestnika, że jego dane osobowe mogą być transferowe do państwa trzeciego, które nie daje wystarczających gwarancji ochrony tych danych. W związku z tym Organizator zapewni, aby taki transfer był realizowany w oparciu o zatwierdzone przez Komisję UE standardowe klauzule umowne, stanowiące gwarancję, że odbiorca danych w państwie trzecim zapewni ochronę tych danych na poziomie wymaganym przez przepisy RODO. Uczestnik może w każdej chwili skontaktować się z IOD na adres [email protected] w celu otrzymania kopii zabezpieczeń, zastosowanych w związku z takim transferem.

 6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach prawa Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa:

  1. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie jest równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w Konkursie, a w przypadku przyznania nagrody, z jej przepadkiem. Wycofanie zgody na rozpowszechnianie pracy konkursowej nie wpływa na udział w Konkursie.

  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego;

  3. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza przepisy prawa.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji.


§ 8

Świadczenie usług drogą elektroniczną


 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:

  1. udostępnienie Regulaminu;

  2. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;

  3. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.

 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.

 6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.

 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 10. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.jackdaniels.com/wyscigzjackiem§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 3. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 4. Regulamin stworzono w dwóch wersjach językowych Polskim i angielskim. W przypadku sporu, wersja polska ma zastosowanie rozstrzygające.

 5. Z wyjątkiem odpowiedzialności poniesionej przez Uczestnika, która nie może być ograniczona przez prawo, Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała, śmierć lub wydatki poniesione przez Uczestnika w związku z jego udziałem w niniejszym Regulaminie. Organizator i Fundator nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z otrzymaniem Nagrody.

 6. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo McLaren, Fundator oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu Regulaminu, w tym za szkody pośrednie wynikające z korzystania z Nagrody. McLaren, Fundator oraz Organizator nie ponoszą również odpowiedzialności za straty lub szkody pośrednie, w tym za jakiekolwiek obrażenia lub szkody ciała.